EI VOI HYVÄKSYÄ IN ENGLISH

Translation of Ei Voi Hyväksyä in English

S Synonyms

Results: 1059, Time: 0.0833

cannot accept (599) is unacceptable (23) are not acceptable (17) is unable to accept (24) cannot agree (22) not acceptable (18) cannot approve (12) cannot adopt (11) unable to accept (12) is not able to accept (8) cannot tolerate (7) cannot endorse (7) cannot support (4) is unable to approve (4)

Examples of using Ei Voi Hyväksyä in a sentence and their translations

Komissio ei voi hyväksyä tuota osaa tarkistuksesta 22.
The commission cannot accept that part of amendment no 22.
Sellaista töykeyttä ei voi hyväksyä.
That type of rudeness is unacceptable.
Siksi komissio ei voi hyväksyä tällaista luetteloa.
Consequently the commission cannot accept such a list.
Komissio ei voi hyväksyä tätä väitettä.
The commission cannot accept this argument.

Komissio ei voi hyväksyä näitä tarkistuksia seuraavista syistä.
These amendments are not acceptable to the commission for the reasons set out below.
Ryhmäni ei voi hyväksyä sitä.
This is unacceptable to my group.
Komissio ei voi hyväksyä tätä tarkistusta seuraavista syistä.
The commission cannot accept this amendment for the following reasons.
Sitä ei voi hyväksyä ja siihen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.
This is unacceptable and needs to be the focus of more attention.
Komissio ei voi hyväksyä tarkistuksia 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 21, 25( ensimmäinen osa), 26, 27, 29,
The commission is unable to accept amendments nos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 21, 25( 1st part), 26,
Komissio ei voi hyväksyä näitä kolmea tarkistusta.
These three amendments are not acceptable to the commission.
Tämän vuoksi komissio ei voi hyväksyä tuki-intensiteetin korottamista tällaisen aluelisän perusteella.
Therefore the commission cannot agree that the aid intensity should include such a bonus.
Näiden seikkojen vuoksi komissio ei voi hyväksyä joitakin tarkistuksia.
It is on those grounds that the commission is unable to accept a number of amendments.
Arvovaltani kyseenalaistamista täällä toimistossa tai kentällä- ei voi hyväksyä.
Questioning my authority, whether it's in this office or in the field, is unacceptable.
Näistä syistä komissio ei voi hyväksyä tarkistusta.
For these reasons, these amendments are not acceptable to the commission.
Tästä syystä komissio ei voi hyväksyä tätä ensimmäistä tarkistusta.
For this reason, the commission cannot accept this first amendment.
Se on vaihtoehto, jota ei voi hyväksyä, ystäväni.
And that is an alternative that is unacceptable, my friend.
Tarkistuksien 17 ja 25 sanamuotoihin tehtyjä muutoksia ei voi hyväksyä.
The changes of wording in amendments nos 17 and 25 are not acceptable.
Komissio ei voi hyväksyä tulliviranomaisten palvelumaksuihin liittyviä tarkistuksia 23 ja 25.
The commission cannot agree with amendments 23 and 25 relating to customs fees.
Sen vuoksi komissio ei voi hyväksyä tarkistusta 37, 67 ja 76.
Therefore the commission is unable to accept amendments nos 37, 67 and 76.
Nykyisen perustamissopimuksen nojalla komissio ei voi hyväksyä näitä tarkistuksia.
Given the scope afforded by the current treaty, these amendments are therefore not acceptable to the commission.
Komissio ei voi hyväksyä näitä väitteitä.
The commission cannot accept these arguments.
Sitä vastoin komissio ei voi hyväksyä tukiohjelman rahoitustapaa.
On the other hand, the commission cannot approve the method of financing the scheme.
Kiinan viranomaisten käytäntöä ei voi hyväksyä.
Finally, the practice of the chinese authorities is unacceptable.
Komissio ei voi hyväksyä niitä ensimmäisessä puheessa selvittämieni seikkojen vuoksi.
The commission is unable to accept them for the reasons i explained in my first intervention.
Haluaisin käsitellä ensin niitä tarkistuksia, joita komissio ei voi hyväksyä.
Allow me to address first the amendments with which the commission cannot agree.
Tarkistukset, joita komissio ei voi hyväksyä.
Amendments not acceptable to the commission.
Tästä syystä komissio ei voi hyväksyä täydentäviä lisäeläkeoikeuksia koskevia muita lisätarkistuksia.
Therefore the commission cannot accept the other additional amendments on supplementary pensions.
Muita tarkistuksia komissio ei voi hyväksyä.
The other amendments are not acceptable to the commission.
On vain yksi, tarkistus 4, jota komissio ei voi hyväksyä.
Only one, amendment no 4, is unacceptable to the commission.
Jäljempänä esitettävistä syistä komissio ei voi hyväksyä näitä tarkistuksia.
For the reasons set out below the commission is unable to accept these amendments.

Results: 1059, Time: 0.0833

See also


yhteisö ei voi hyväksyä
community cannot accept community is unable to accept community cannot tolerate
ei voi hyväksyä kahta
cannot accept two
ei voi hyväksyä tarkistusehdotusta
cannot accept amendment no
kukaan ei voi hyväksyä
nobody can admit nobody approves of no one can accept
ei voi hyväksyä tapaa
it cannot accept the manner in
direktiiviehdotusta ei voi hyväksyä
proposal for a directive cannot be accepted
siksi komissio ei voi hyväksyä
therefore the commission cannot accept

Word by word translation


hyväksyä
- accept to adopt approve agree acceptable
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More