EN KUITENKAAN VOI IN ENGLISH

Translation of En Kuitenkaan Voi in English

Results: 131, Time: 0.0772

however i cannot (27) but i can't (12) however i am unable (2) but i cannot (9)

Examples of using En Kuitenkaan Voi in a sentence and their translations

But i can't
En kuitenkaan voi luottaa henkilöön, jota en tunne, joten.
But i can't trust somebody i don't know, so.
En kuitenkaan voi olla isäsi.
But i can't be your father.
However, i cannot
En kuitenkaan voi ylittää perustamissopimuksen asettamia rajoja.
However, i cannot step beyond the bounds of the treaty.
En kuitenkaan voi hyväksyä puolustusalan kustannusten ja investointien lisäämistä.
What, however, i cannot support is increased expenditure and investment in the defence area.
But i can
En kuitenkaan voi ottaa sitä.
But i can't take it.
En kuitenkaan voi tehdä sitä itse.
But i can't do it myself.
I cannot, however
En kuitenkaan voi hyväksyä tarkistusta 16.
I cannot, however, accept amendment no 16.
En kuitenkaan voi kannattaa 16 kohtaa enkä yhtä 17 kohdan osaa.
I cannot, however, support paragraph 16, nor part of paragraph 17.
Other sentence examples
En kuitenkaan voi hyväksyä tällaista väitettä.
However, i cannot accept such an argument.
En kuitenkaan voi kannattaa tietojen säilyttämistä koskevaa ehdotusta.
However, i am unable to support the proposal on data storage.
En kuitenkaan voi kieltää omaa näkemystäni tässä asiassa.
But i cannot hide my own views on this particular issue.
En kuitenkaan voi mitenkään antaa yksityiskohtaista vastausta erittäin täsmällisiin kysymyksiinne.
However, i cannot possibly give a detailed answer to your very precise questions.
En kuitenkaan voi jättää huomioimatta syytteitä hakijaa vastaan.
However, i cannot in good conscience ignore the criminal charges against the applicant.
En kuitenkaan voi yhtyä esitettyyn järjestelyyn luottamuksellisten asiakirjojen osalta.
But i cannot endorse the proposed regulation with regard to confidential documents.
En kuitenkaan voi kannattaa tarkistusta 8.
However, i cannot support amendment no 8.
En kuitenkaan voi enää olla lapsi.
But i cannot be a kid any more.
En kuitenkaan voi kannattaa herra pirkerin tarkistuksia.
However, i cannot support mr Pirker's amendments.
Pidän hänestä. en kuitenkaan voi sitoutua loppuiäkseni mieheen, josta pidän.
I like him... but i cannot spend my life with a man i like.
Valitettavasti en kuitenkaan voi antaa hänelle tukeani.
Regrettably, however, i cannot go along with him.
En kuitenkaan voi sanoa sen olevan mahdotonta.
But i cannot deny that it's possible.
En kuitenkaan voi hyväksyä ajatusta käyttökiellosta.
However, i cannot accept the idea of a moratorium.
En kuitenkaan voi kuvitella, että näin kävisi.
However, i cannot imagine that the british would do such a thing.
En kuitenkaan voi tukea määrättyjä ehdotuksia ja tavoitteita.
However, i cannot support certain proposals and objectives.
Tässä vaiheessa en kuitenkaan voi tehdä mitään.
At this point, however, i cannot do anything.
En kuitenkaan voi lähteä.
But i can't leave.
En kuitenkaan voi. se on mahdotonta.
But i can't, because that's an impossible conceit.
En kuitenkaan voi kertoa sinulle sitä.
But i can't tell you that.
En kuitenkaan voi hyväksyä rahoitusartiklaa koskevaa tarkistusta 6.
I cannot, however, accept amendment no 6 on the financial article.
En kuitenkaan voi hyväksyä alde-ryhmän kolmea tarkistusluonnosta.
I cannot, however, accept the ALDE Group's three draft amendments.
En kuitenkaan voi toimia niin.
But i can't do that.

Results: 131, Time: 0.0772

See also


en kuitenkaan voi kannattaa
however , i cannot support
en kuitenkaan voi yhtyä
i cannot, however , share however , i cannot subscribe however , i cannot agree with but i cannot endorse
en kuitenkaan voi ymmärtää
i cannot understand , however but what i cannot understand nevertheless , i cannot understand
en kuitenkaan voi taata
i cannot, however , guarantee but i cannot guarantee
en kuitenkaan voi hyväksyä ajatusta
however , i cannot accept the idea of however , i cannot agree with the idea
tässä vaiheessa en kuitenkaan voi
at this point , however , i cannot at this stage , however , i cannot
en voi auttaa
i can't help

Word by word translation


"En kuitenkaan voi" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More