EUROOPAN KOMISSION JA JÄSENVALTIOIDEN IN ENGLISH

Translation of Euroopan komission ja jäsenvaltioiden in English

Results: 159, Time: 0.0802

Examples of using Euroopan komission ja jäsenvaltioiden in a sentence and their translations

Euroopan komission ja jäsenvaltioiden on vahvistettava asemaansa maailmanlaajuisessa ympäristöalan keskustelussa.
The european commission and the member states must strengthen their role in environmental discussions on a global level.
Euroopan komission ja jäsenvaltioiden tulisi näyttää omissa ajoneuvohankinnoissaan myönteistä esimerkkiä.
The european commission and the member states should set a good example when they acquire vehicles themselves.
Euroopan komission ja jäsenvaltioiden välinen koordinointi.
Coordination between the european commission and the member states.
Elinikäinen oppiminen on euroopan komission ja jäsenvaltioiden asettamia painopistealoja.
Lifelong learning is a priority for the european commission and the member states.
Euroopan komission ja jäsenvaltioiden on laadittava toimintasuunnitelma valvonnan kehittämiseksi.
The european commission and the member states must draw up an action plan to this end.
Euroopan komission ja jäsenvaltioiden olisi harkittava säädösehdotusten tekemistä, joilla varmistettaisiin.
The european commission and the member states should consider proposing any legal measures.
Työohjelma jaetaan euroopan komission ja jäsenvaltioiden kesken seuraavalla tavalla.
Work will be shared out between the european commission and the member states as follows.
Kulttuurilaitosten, euroopan komission ja jäsenvaltioiden olisi aktiivisesti ja laajasti edistettävä europeanan kehitystä.
Cultural institutions, the european commission and member states should actively and widely promote europeana.
Euroopan komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten vaikutus.
Influence of european commission and member states' authorities;
Harjoitussetelit toimitetaan kouluttajille euroopan komission ja jäsenvaltioiden rekisteröityjen erityisverkostojen kautta.
They will be distributed to trainers through the european commission 's and member states» registered specialised networks.
Partnership-ryhmän tarkoituksena on lisätä euroopan komission ja jäsenvaltioiden keskinäistä yhteisymmärrystä euroopan tilasto-ohjelman ja euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseksi.
is to increase mutual understanding between the european commission and the member states in order to develop the european statistical programme and the european statistical system.
Euroopan komission ja jäsenvaltioiden on laadittava politiikkaa, joilla helpotetaan naisten osallistumista tieto- ja viestintätekniikan käyttöön.
The european commission and the member states must draw up policies that will help to increase the
Vuonna 2007 euroopan komission ja jäsenvaltioiden yhteinen osuus maailman kehitysavusta oli 60 prosenttia.
In 2007, the european commission and the member states collectively provided 60% of total development assistance.
Vaikka edistystä onkin tapahtunut, euroopan komission ja jäsenvaltioiden on tehostettava toimenpiteitä nuorisosopimuksen täytäntöönpanemiseksi.
While progress has been made, the european commission and the member states need to reinforce measures to implement the pact by.
Euroopan komission ja jäsenvaltioiden ei pidä hidastella tarjotessaan teknistä apua sinne, missä sitä tarvitaan näiden tulosistuntojen perusteella.
The european commission and the member states should not be slow in offering technical assistance where it
Euroopan komission ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön olisi oltava avointa, näin erityisesti valmisteluvaiheessa.
Cooperation between the european commission and the member states should be transparent, especially during the preparatory phase.
Kuluttajansuojelu on yksi euroopan komission ja jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten tärkeimmistä vastuualueista.
One of the primary responsibilities of both the european commission and the member states administrations is that of consumer safety.
Euroopan komission ja jäsenvaltioiden pitää tukea taiwanin hakemusta tarkkailijan aseman saamiseksi maailman terveyskokoukseen.
The european commission and the member states should support Taiwan's application for observer status in the world health assembly.
käytön kasvu kulutustuotteiden ostoissa, verkkokaupassa myytyjen tuotteiden valvonta on euroopan komission ja jäsenvaltioiden prioriteetti.
the surveillance of products sold online is a priority for the european commission and the member states.
Maailman terveysjärjestöllä who:lla on keskeinen rooli, ja siksi who:n, euroopan komission ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on ollut tehokasta.
organisation is fundamental, which is why cooperation between the WHO, the european commission and the member states has been effective.
Euroopan komission ja jäsenvaltioiden on turvattava käytössä olevien taloudellisten varojen koordinointi ja toisiaan täydentävä luonne.
The european commission and member states must work towards ensuring the coordination and complementarity of the available financial resources;
Euroopan komission ja jäsenvaltioiden asiantuntijat kokoontuvat 11. heinäkuuta komission järjestämään erityisseminaariin brysseliin vauhdittaakseen nuorisotyöllisyysaloitteen
Experts from the european commission and member states are meeting in brussels on 11th july to accelerate the
Sovellusten kautta suoritettavat ostot: euroopan komission ja jäsenvaltioiden yhteisellä toimella ollaan parantamassa kuluttajansuojaa internetpeleissä.
In-app purchases: joint action by the european commission and member states is leading to better protection for consumers in online games.
Euroopan komission ja jäsenvaltioiden on käynnistettävä, rahoitettava, seurattava ja toteutettava tukiohjelmia suoraan unionin resursseista
The european commission and member states must instigate, fund, monitor and implement aid directly from union
Euroopan komission ja jäsenvaltioiden on lunastettava lupauksensa vähentää yritysten hallintotaakkaa neljänneksellä vuoteen 2012 mennessä.
The european commission and member states must deliver on the promise to reduce the administrative burden
Euroopan komission ja jäsenvaltioiden on tuettava mehiläishoitoalaa, joka kohtaa suuria haasteita.
The european commission and member states should support the beekeeping sector, which is facing major challenges.
ETSK katsoo, että euroopan komission ja jäsenvaltioiden tulisi pikaisesti tarkistaa eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvien eri toimien ajoitusta.
The EESC believes that the european commission and member states should urgently review the timing of the different actions under the european semester.
Lopuksi katson, että euroopan komission ja jäsenvaltioiden on tarjottava rahoitus- ja logistiikkatukea vanhemmille ja lapsille suunnatuille kampanjoille.
Finally, i believe that the european commission and member states should provide financial and logistical support for the campaigns aimed
Euroopan komission ja jäsenvaltioiden pitäisi hyväksyä yhteinen eurooppalainen strategia, jossa yhdistyisivät olemassa olevat
The european commission and member states should adopt a common european strategy which will combine current
EIP tukee akt-maiden rahoitusta euroopan komission ja jäsenvaltioiden kanssa tehtävällä tiiviillä yhteistyöllä.
Underpinning its lending activities in ACP countries, the EIB collaborates closely with the european commission and member states.

Results: 159, Time: 0.0802

See also


euroopan komission ja jäsenvaltioiden hallitusten
european commission and the governments of the member states
euroopan komission ja jäsenvaltioiden pitää
the european commission and the member states should
euroopan komission ja jäsenvaltioiden on laadittava
the european commission and the member states must draw up
euroopan komission ja neuvoston
european commission and the council
euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden
european community and the member states
euroopan komission ja parlamentin
european commission and parliament
euroopan avaruusjärjestön ja jäsenvaltioiden
european space agency and the member states
euroopan komission ja kiinan
european commission and the chinese
euroopan toimielinten ja jäsenvaltioiden
european institutions and the member states
komission yksiköiden ja jäsenvaltioiden
commission services and member state
jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission
member state authorities and the commission
euroopan komission ja muiden toimielinten
the european commission and other institutions
euroopan ja jäsenvaltioiden tasolla
european and member state level
komission ja osallistuvien jäsenvaltioiden
the commission and participating member states
komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava
the commission and member states should ensure

Word by word translation


euroopan
- european •european
komission
- commission commissions commissioned
ja
- and of in to
jäsenvaltioiden
- member states national MS member state members states

"Euroopan komission ja jäsenvaltioiden" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More