EUROOPAN UNIONIN LAAJENTUMISEN IN ENGLISH

Translation of Euroopan unionin laajentumisen in English

Results: 250, Time: 0.0482

Examples of using Euroopan unionin laajentumisen in a sentence and their translations

Euroopan unionin laajentumisen on oltava euroopan unionin politiikkojen syventämistä.
Enlargement of the european union must mean the deepening of the policies of the european union.
Euroopan unionin laajentumisen vuoksi yhteisö tutkii punaisten hedelmien tilannetta.
Following enlargement of the european union, the community is studying the situation concerning red fruits.
Euroopan unionin laajentumisen ansiosta myös saksassa syntyy uusia työpaikkoja.
The enlargement of the european union is creating jobs in germany too.
Yhteisön säännöstön vakiinnuttaminen euroopan unionin laajentumisen jälkeen.
Consolidation of the‘acquis communautaire' following the enlargement of the european union.

Europe's enlargement

Euroopan unionin laajentumisen selittäminen.
Explaining Europe's enlargement.
OTTAA HUOMIOON asiakirjan" komission kertomus neuvostolle- euroopan unionin laajentumisen selittäminen", KOM(2002) 281 lopullinen.
HAVING REGARD TO the report from the commission to the Council: explaining Europe's enlargement(COM(2002) 281 final);

Eu enlargement

Teollisuuden muutosten hallinta rajaseuduilla euroopan unionin laajentumisen jälkeen puheenjohtajavaltio itävallan pyytämä valmisteleva lausunto.
The management of industrial change in cross-border regions following EU enlargement exploratory opinion requested by the austrian presidency.
Entisen jugoslavian tasavallan makedonian on pantava asianmukaisesti täytäntöön vakaus- ja assosiaatiosopimuksen mukauttamisesta euroopan unionin laajentumisen huomioon ottamiseksi tehty pöytäkirja.
Implement properly the protocol on the adaptation of the SAA to take account of EU enlargement.

Enlarging the european union

Arvoisa puhemies, euroopan unionin laajentumisen merkityksestä on viime aikoina puhuttu paljon.
Madam president, there has recently been much talk of the importance of enlarging the european union.
Jos onnistumme saavuttamaan edistystä tässä asiassa, silloin voimme myös odottaa euroopan unionin laajentumisen historiallista tehtävää.
If we succeed in making progress here, then we will also be ready for the historic task of enlarging the european union.

Of the enlargement of the european union

Vielä yksi asia: olemme nyt euroopan unionin laajentumisen kynnyksellä.
One more point: today we stand on the threshold of the enlargement of the european union.
Meidän ei todellakaan pidä lykätä sitä euroopan unionin laajentumisen takia.
We certainly should not put them on the back burner because of the enlargement of the european union.
Other sentence examples
EKP: ssä liputettiin euroopan unionin laajentumisen kunniaksi vuonna 2004.
Flags on display at the ECB to mark the enlargement of the european union in 2004.
Euroopan unionin laajentumisen myötä sisävesiliikenteen merkitys sisämarkkinoilla kasvaa.
With the enlargement of the european union, IWT will play an even more important role in the internal market.
Kenenkään ei myöskään pitäisi vaatia korvausta euroopan unionin laajentumisen perusteella.
Nor can compensation be claimed on account of the enlargement of the european union.
Maataloustukien valvonta on erityisen tärkeää euroopan unionin laajentumisen vuoksi.
The control of agricultural subsidies is particularly important in view of the enlargement of the european union.
Helsingissä tehtiin tärkeitä päätöksiä myös euroopan unionin laajentumisen kannalta.
Important decisions were also taken at helsinki on the enlargement of the european union.
Nykyään tilanne ei ole parantunut euroopan unionin laajentumisen myötä.
Today, with the enlargement of the european union, the situation has not got better.
Toimielinten uudistaminen kuuluu erottamattomasti yhteen euroopan unionin laajentumisen kanssa.
Institutional reform goes hand-in-hand with the enlargement of the european union.
Keskustelemme tänään euroopan unionin laajentumisen luonnollisesta oikeudellisesta seurauksesta.
What we are debating today is the natural legal consequence of the expansion of the european union.
Tässä yhteydessä se arvioi euroopan unionin laajentumisen vaikutuksia tieliikenneturvallisuuteen.
On that occasion it will assess the implications of the enlargement of european union on road safety.
Euroopan unionin laajentumisen vaikutukset unionin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.
Impact of enlargement of the european union on small and mediumsized enterprises in the union.
Välitarkastelun avulla komissio voi erityisesti arvioida euroopan unionin laajentumisen vaikutuksia turvallisuuteen.
This will enable it in particular it to assess the road safety implications of european union enlargement.
Pääministeri balkenende, mainitsitte myös euroopan unionin laajentumisen.
You also raised the issue of european enlargement, mr balkenende.
On selvää, että euroopan unionin laajentumisen myötä maantieteellinen keskikohta siirtyy itään päin.
Certainly with the enlargement of the european union the geographic centre of the union would shift eastwards.
Päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta euroopan unionin laajentumisen ja euroopan naapuruuspolitiikan huomioon ottamiseksi.
Amending decision 2000/24/EC to take into account the enlargement of the european union and the european neighbourhood policy.
Arvoisa puhemies, lopullinen yksimielisyys rahoituskehyksestä 2007-2013 saavutettiin samanaikaisesti euroopan unionin laajentumisen toisen vuosipäivän kanssa, ja niinpä tämä on eräänlainen syntymäpäivälahja.
Mr president, the final agreement on the financial perspective for 2007-2013 coincided with the second anniversary of the enlargement of the european union, and thus constitutes a birthday present of sorts.
OTTAA HUOMIOON helmikuun 13. päivänä 2003 antamansa lausunnon komission tiedonannosta" euroopan unionin laajentumisen selittäminen" CDR 325/2002 fin.
HAVING REGARD TO its opinion on the report from the Commission: explaining Europe's enlargement(CdR 325/2002 fin) of 13 february 20034.
Euroopan unionin laajentumisen vuoksi luetteloa molempien osapuolten tunnustamista kolmansista maista on muutettava.
Following the enlargement of the european union, the lists of third countries recognised by both parties must be amended.
Kroatia saattaa toisaalta myös toimia hyvänä esimerkkinä niille valtioille, jotka haluavat aloittaa euroopan unionin laajentumisen länsi-balkanille.
On another level, croatia may serve as a good example for states wishing to begin the enlargement of the european union in the western balkans.

Results: 250, Time: 0.0482

See also


euroopan unionin laajentumisen vaikutuksia
the implications of the enlargement of european union on the effects of enlargement of the european union on
euroopan unionin laajentumisen yhteydessä
context of the enlargement of the european union conjunction with european enlargement context of EU enlargement
euroopan unionin laajentumisen kynnyksellä
eve of the enlargement of the european union the threshold of the enlargement of the european union
euroopan unionin laajentumisen merkitystä
significance of the enlargement of the european union
euroopan unionin historiallisen laajentumisen
historic enlargement of the union
maailmanlaajuistumisen ja euroopan unionin laajentumisen
globalisation and enlargement of the european union
euroopan unionin laajentumisen länsi-balkanille
enlargement of the european union in the western balkans
euroopan unionin toiminnasta
functioning of the european union

Word by word translation


euroopan
- european •european
unionin
- union EU european unions
laajentumisen
- enlargement expansion enlarged enhancement enlargements

"Euroopan unionin laajentumisen" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More