EUROOPAN UNIONIN TASOLLA IN ENGLISH

Translation of Euroopan Unionin Tasolla in English

Results: 613, Time: 0.081

european union level (158) at european level (102) at EU level (58)

Examples of using Euroopan Unionin Tasolla in a sentence and their translations

European union level

Tällaista vastausta emme euroopan unionin tasolla voi hyväksyä.
That is not a response that we at european union level can accept.
Kolmanneksi, meidän on aloitettava euroopan unionin tasolla kansalaisjärjestöjen säännölliset kuulemiset.
Third, we must establish regular consultation at european union level with non-governmental organisations.
Ilmastonsuojelu hoidetaan euroopan unionin tasolla tai ei lainkaan.
Climate protection works at european level or not at all.
Koordinaatio euroopan unionin tasolla.
Coordination at european level.

At eu level

Mitä voimme tehdä euroopan unionin tasolla?
What can we do at EU level?
Suhtaudun kuitenkin hyvin epäilevästi siihen, onko asia hoidettava euroopan unionin tasolla.
But i really have to question whether this should be done at EU level.

At european union level

Seuraavassa kaaviossa esitetään yhteenveto euroopan unionin tasolla hyväksytystä sovellettavasta lentoturvallisuuslainsäädännöstä.
The diagram below summarises the applicable aviation safety legislation adopted at european union level.
Tämänhetkinen toiminta euroopan unionin tasolla.
Current action at european union level.
Other sentence examples
Meidän mielestämme euroopan unionin tasolla täytyy luoda ainoastaan puitteet.
We believe that only a framework should be created at european union level.
Jotkin euroopan unionin tasolla saavutettavat parannukset ovat kuitenkin välttämättömiä.
A few improvements that we can achieve at european level are necessary, however.
Asianmukaisten tieteellisten tietojen toimittaminen poliittista päätöksentekoa varten kansallisella ja euroopan unionin tasolla;
Feeding with appropriate scientific information the policy-making level at national and european union level;
Strategia ja täytäntöönpano euroopan unionin tasolla.
Strategy and implementation at EU level.
Niillä on oltava lisäarvoa euroopan unionin tasolla.
Present added value at european union level.
Ensinnäkin kulttuuriperinnön suojelu myös euroopan unionin tasolla puhuttelee kansalaisia.
First of all, the preservation of our cultural heritage, also at european level, appeals to the citizen.
Euroopan unionin tasolla toteutettavien toimien on täydennettävä kansallisia ja alueellisia strategioita.
Measures taken at european level must supplement national and regional strategies.
Suurin osa näistä välineistä on jo olemassa euroopan unionin tasolla.
Most tools already exist at european union level.
Miten ilmasto- ja työllisyystavoitteita tukevia teollisia muutoksia voidaan edistää euroopan unionin tasolla?
How to facilitate industrial change that supports climate and employment targets at EU level?
On välttämätöntä saada aikaan tähän rikokseen liittyvän syytteeseenpanomenettelyn yhdenmukaistaminen euroopan unionin tasolla.
It is necessary to harmonise the penalisation of this crime at european level.
Kulttuurialaa koskevat tekstit euroopan unionin tasolla.
Texts concerning culture at european union level.
Talous- ja sosiaalineuvostojen puheenjohtajat ja pääsihteerit ovat jatkaneet yhteydenpitoa euroopan unionin tasolla.
The presidents and secretaries-general of the economic and social councils continued their contacts at EU level.
Tiedonannossa tehdään hyvä tiivistelmä ja analyysi euroopan unionin tasolla toteutetuista toimista.
The communication provides a good summary and analysis of action taken at european level.
Sen kehittämistä olisi tuettava ja sille olisi laadittava kehys euroopan unionin tasolla.
It should be given support and a framework for development at european union level.
Tämä on edistysaskel osallistuvan demokratian toteuttamisessa euroopan unionin tasolla.
It therefore represents a further step towards participatory democracy at european level.
Mielestäni tämä olisi pitänyt tehdä euroopan unionin tasolla lähtömerkistä alkaen.
I would have preferred to see this done at european level from the word go.
Toimenpiteitä toteutetaan kuitenkin myös euroopan unionin tasolla.
However, measures are also taken at european level.
Edistämään poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyötä euroopan unionin tasolla.
Encourage cooperation between police and judiciary at european level;
Vähimmäisaikaa ei ole määritelty euroopan unionin tasolla.
No minimum time frame is specified at european level.
Toimenpiteet euroopan unionin tasolla.
ACTIONS AT EUROPEAN LEVEL.
Euroopan unionin tasolla järjestelmä on jo pystyssä ja testattavana.
On the EU level the system has already been set up and is being tested.
Euroopan unionin tasolla on hyväksytty seuraavat sähkömagneettisia kenttiä koskevat säädökset.
At the EU level, the following legal instruments have been adopted in the area of electromagnetic fields.

Results: 613, Time: 0.081

See also


euroopan unionin tasolla sekä
european union level , and at the level of the european union both at EU level , as well as
sekä euroopan unionin tasolla
as well as european union level and european union level both EU level
tehdä euroopan unionin tasolla
done at european level we do at EU level take at european level
ei euroopan unionin tasolla
not at european level not EU level
euroopan unionin tasolla tarvitaan
is needed on a european level are needed at the level of the european union
työmarkkinaosapuolten euroopan unionin tasolla
social partners at european union level
jäsenvaltioissa ja euroopan unionin tasolla
the member states and at a european level national and at european level
euroopan unionin ja maailmanlaajuisella tasolla
EU and international levels at the european and the global level
saavuttaa paremmin euroopan unionin tasolla
be better achieved at the level of european union be better achieved at european union level , the union
sekä kansallisella että euroopan unionin tasolla
both at national and european union level national and EU level
euroopan unionin toiminnasta
functioning of the european union

Word by word translation


euroopan
- european •european
unionin
- union EU european unions
tasolla
- level scale plane levels planes

"Euroopan unionin tasolla" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More