HALUAN VAIN PARANTAA IN ENGLISH

What does haluan vain parantaa mean in Finnish

Results: 956416, Time: 0.0469

i just want (3011) i just wanna (769) i just need (191) all i want is (170) i would just like (157)

Examples of using Haluan Vain Parantaa in a sentence and their translations

Haluan vain parantaa sen.
I just want to heal it.
Haluan vain parantaa oloasi.
I just wanna make you feel better.
Minä haluan vain parantaa ihmisiä.
What i want is to cure people.
Haluan vain parantaa passaicin asukkaiden elämänlaatua.
Look, i just wanna improve the life of the people of passaic, that's all.

Haluan vain parantaa ihmisiä. korjata asioita.
I just wanna heal people, fix things.
Olen lääkäri, haluan vain parantaa sinut.
I'm a doctor. i only wanna cure you.
Olen jumalan sanan- saattaja, haluan vain parantaa sinut.
I'm the messenger of god. i only want to heal you.
Halusin vain parantaa liittoanne.
I just want to improve your association.
Ei. halusin vain parantaa sinut.
No. i only wanted to make you well.
Halusin vain parantaa oloasi ranskankielisen tilausfiaskon jälkeen.
I just wanted to make you feel better after your epic french ordering failure.
Hän haluaa vain parantaa omaa oloaan.
He brought us here to make himself feel good.
Schorin mukaan EU ei pyri kehittämään yhteistä puolustusta, sillä se haluaa vain parantaa mahdollisuuksiaan tehokkaaseen kriisinhallintaan.
According to schori, the EU does not intend to develop a common defence but simply wishes to enhance its capabilities for effective crisis management.
Jos kärsit ED tai haluat vain parantaa seksielämääsi, kokeille VIM-25 kasviperäisten täydentää- kaikki luonnollinen mies lisälaite täydentää, että ei ole sivuvaikutuksia.
If you suffer from ED or just want to enhance your sex life, consider trying VIM-25 herbal supplement- the all natural male enhancement supplement that has no side effects.
häntä tämän puolueen pitkään kestäneen diktatuurin aikana hän oli viisi vuotta vangittuna ja että hän haluaa vain parantaa suhteita pekingiin.
dictatorship of this party she was imprisoned for five years- and that she is only interested in improved relations with beijing.
En usko, että kristinuskon perustaja, joka piti sairaiden parantamista hyvin tärkeänä, haluaisi estää niitä, jotka haluavat vain parantaa sairaita ihmisiä.
I do not believe that the founder of the christian religion, who set great store by healing the sick, would inhibit those who simply want to cure sick people.
Haluan vain parantaa asioita.
Look, i just want to make things better.
Haluan vain parantaa asioita.
I just wanna make things a little better.
Haluan vain parantaa avoimuutta ja uskoakseni kaikenlaista avoimuutta voidaan pitää hallinnossa hyveenä.
I only want more transparency and i think that every form of transparency is a virtue in government.
Se vain parantaa akustiikkaa.
That only improves the acoustics.
Yritän vain parantaa tilannetta.
I'm just trying to improve the situation.
Sitä tarvitsee vain parantaa.
It need only be fine-tuned.
Haluan nähdä, menettävätkö ne teinit neitsyytensä- ja se veto vain parantaa asiaa.
Ooh, well, i am curious to see if those teens lose their virginity, and the wager only sweetens the deal.
Anteeksi, haluan vain sanoa, että harjoittelen hänen kanssaan- vaikka kellon ympäri, jos tarpeen, että hän parantaa.
Excuse me, coach, i just want to say that i will be working with him around the clock if necessary just to get him to the next level.
Tästä voi vain parantaa.
I can only get better.
Haluamme vain auttaa teitä, parantaa teidät.
We only want to help you. make you healthy.
Uuden asetuksen avulla haluamme parantaa kansalaisten turvallisuutta, emmekä vain siirtää vastuuta.
Through the new regulation we want to increase safety for citizens and not merely shift the responsibility.
Haluan parantaa yhteiskunnallista asemaani.
I wish to improve my position in society.
Mutta haluan parantaa oloasi.
But... i want to make you feel better.
Minä haluan parantaa sinut.
But i want to cure you.
Minä haluan parantaa kansalaisten elämää.
I want to improve the life of the people.

Results: 956416, Time: 0.0469

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Haluan vain parantaa" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More