JOTEN SEN PITÄISI IN ENGLISH

What does joten sen pitäisi mean in Finnish

Results: 30, Time: 0.0584

so it should (12)

Examples of using Joten Sen Pitäisi in a sentence and their translations

Ruumis oli lennollani, joten sen pitäisi olla täällä pian.
Well, the body was on my flight, so it should be here soon.
Patja on uusi, joten sen pitäisi olla mukava.
We just got a new mattress, so it should be really comfy.
Bensen lukitsi pääservomoottorin, joten sen pitäisi olla turvassa.
Bensen has locked the master servomotor drive, so it should be safe.
Se on maihinnousuajoneuvo, joten sen pitäisi olla kunnossa.
I mean, it is an amphibious exploring vehicle, so it should be fine, right?

Vuotta, joten sen pitäisi olla helppoa.
Eight-hundred, exactly, so it should be easy.
Ja minulla on nykyään oma puhelin, joten sen pitäisi olla helppoa.
I will. and i have my own phone now, so it should be easy.
Siellä on kolme ovea, joten sen pitäisi olla.
There are three doors, so it should be.
Kalenterisi on ajan tasalla, joten sen pitäisi sujua hyvin.
Your filofax is all set, so it should be smooth sailing.
Tämä opetusohjelma on kehitetty vadelma PI 3 joten sen pitäisi toimia ilman komplikaatioita.
This tutorial is developed on a raspberry PI 3 so it should work without complications.
Huomaan kahden ministerin nyökkäilevän, joten sen pitäisi siis olla mahdollista.
I can also see that the ministers are nodding, so that should be possible.
Mittasin sen aamulla, joten sen pitäisi sopia.
I measured it this morning, so it should be all right.
Se on hyvin pieni esine... joten sen pitäisi olla suurimmalla seinällä.
This is a very small object. i think it should be on the largest wall.
Mutta hän on osa maailmaa, joten sen pitäisi onnistua.
Well, she's in the world, so that should work out.
Sitä pienennettiin kolme milliä- joten sen pitäisi istua aika mukavasti.
He's reduced it by three millimetres, so it should fit pretty snugly now.- what are you doing?
Daimler ja abu dhabin investointiviranomainen ovat hiljattain ottaneet tämäntyyppisen askeleen, joten sen pitäisi olla mahdollista myös meille.
Daimler and the abu dhabi investment authority have recently taken this type of step, so it should also be possible for us.
Kuten varmaan tarkkanäköisimmät teistä ovat huomanneet, kortin yläpuolelle näkyviin jäävä osuus on itseasiassa osa siilin alumiinirunkoa, joten sen pitäisi jopa auttaa hieman lämmön siirtämisessä.
As you can probably spot, the ribbed top of the card is actually part of the aluminum-base of the heatsink so it should help get rid of some of the heat.
Lisätty: 07/10/2013 viki pat automaattinen putki on ostettava kyyhkynen mutta se näyttää todella monipuolinen, joten sen pitäisi toimia hyvin, kun saan jotain muka.
Date Added: 07/10/2013 by viki pat automatic tube have to purchase a dove first but it looks really versatile so, it should work fine once i get somet.
Mutta avun kokoelmia, jotka on tehty pyhien: aivan kuten olen järjestänyt galatian seurakunnille, joten sen pitäisi myös tehdä sinulle.
Now concerning the collections which are made for the saints: just as i have arranged for the churches of galatia, so should it also be done with you.
Palvelu on saatavilla eri käyttöjärjestelmissä, joten sen pitäisi toimia täydellisesti hienoina ios-, android- ja windows-älypuhelimilla ja tablet-laitteilla.
The service is available across various operating systems, meaning that it should work perfectly fine on smartphones and tablet devices from ios, android and windows.
Kiina on tunnustanut hongkongin erityisaseman ja siten sen, että maassa on kaksi erilaista järjestelmää, joten sen pitäisi voida hyväksyä myös se, että massa olisi kolme erilaista järjestelmää.
They accepted the specific nature of hong kong being a country with two systems, so they should accept being a country with three systems.
Joten sen pitää tulla pois elävänä.
So it has to come out alive?
Paakut sattuvat, joten ne pitää leikata pois.
They hurt her, so you have to cut them out.
Tiedän, että se on kiellettyä, mutta se on oikeastaan aika hauskaa, joten se pitäisi sallia.
I know it is forbidden, but i think it is actually quite fun, so it should be allowed.
Välimeri yhdistää meidät ulkomaihin eteläisestä reunastamme, joten sillä pitäisi olla erityinen asema ulkosuhteissamme.
The mediterranean is our near abroad, on our southern flank, so it should enjoy a very special place in our external relations.
Joka tapauksessa jäsenvaltiot voivat valita omat seurantapisteensä, joten niiden pitäisi pystyä löytämään tapa, jolla käsitellä tätä ongelmaa.
In any case member states are able to choose their own selection of monitoring points so they ought to be able to find a way in which they can actually deal with this difficulty.
Myös ison-britannian ja yhdysvaltojen välinen kiista on ratkennut. ei ole mitään syytä jättää libyaa vuoropuhelun ulkopuolelle, joten sen pitää osallistua seuraavaan eurooppavälimeri-konferenssiin.
There is now no reason to exclude libya from the debate, and it should therefore take part in the next euro-mediterranean conference.
Eikö alkuperäinen data ole kuitenkin vielä siellä, joten se pitäisi olla palautettavissa?
Yeah, but the original data's still there, so it should be retrievable, right?
Jos käytän vettä niukka forexample suihku ja nosturi, joten se pitäisi laskea veden käyttöä 40.
If i use the water meager forexample shower and crane, so it's should decrease water usage with 40.
Suomen ehdottama ratkaisu on nyt todennäköisesti viimeinen mahdollisuutemme moneen vuoteen päästä nykyisestä umpikujasta, joten siihen pitäisi suhtautua todella vakavasti.
Today, the finnish formula is likely to be the last chance for several years to unblock the current stalemate. therefore it should be taken extremely seriously.
Joten sitä pidetään vaarallinen huume yhtä vaarallinen kuin heroiinin, esimerkiksi, ovat puhuneet ihmisten kanssa, jotka tulevat todellisia valheita.
So it is considered as a dangerous drug as dangerous as heroin, for example, have talked with people who come with real lies.

Results: 30, Time: 0.0584

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More