KOKO EUROOPAN UNIONIN IN ENGLISH

Translation of Koko euroopan unionin in English

Results: 807, Time: 0.1616

throughout the european union of the union as a whole of europe as a whole of the whole european of the EU as a whole of the entire european

Examples of using Koko euroopan unionin in a sentence and their translations

Koko Euroopan unionin tasolla ei ole kyse suuresta rahasummasta.
At the level of the Union as a whole, it does not represent much money.
Liikkuvuus on koko Euroopan unionin taloutta edistävä arvokas asia.
Mobility is a value contributing to the benefit of the whole European economy.
Kyse on koko Euroopan unionin etujen määrittelystä.
What is involved here is a definition of the interests of the Union as a whole.
Sillä on suuri merkitys koko Euroopan unionin yhdentymisprosessin tulevalle kehitykselle.
It will have a major impact on the subsequent development of the whole European integration process.
Missä on neuvoston ja koko Euroopan unionin uskottavuus?
Where stands the credibility of the Council and the whole European Union?
Euroopan ulkosuhdehallinto edustaa tulevaisuudessa koko Euroopan unionin yhteistä kantaa.
Service will represent the common position of the whole European Union.
Tämä on koko Euroopan unionin vakauden etu.
This is in the interest of the stability of the whole European Union.
Tämä on tärkeää koko Euroopan unionin kannalta.
Kotiseutuni Flanderi on koko Euroopan unionin tiheimmin kansoitettua maata.
Flanders is the most densely populated country in the whole of the European Union.
Fukushiman tapaus edellyttää koko Euroopan unionin nykyisen energiapolitiikan tarkistusta.
The case of Fukushima requires a review of the whole of the European Union's current energy policy.
Koko Euroopan unionin vastuulla on toimia tässä asiassa.
The whole European Union has a responsibility to do something about this.
Koko Euroopan unionin markkinat ovat joutumassa hyvin suuren paineen alle.
The whole of the European Union market is going to be subjected
BSE-skandaali syöksi koko Euroopan unionin syvään kriisiin.
The BSE scandal plunged the entire European Union into a deep crisis.
Joilla ovat merkitystä koko Euroopan unionin kannalta, koordinoidaan yhteiset kannat.
Common positions shall be coordinated on matters relevant for the European Union as a whole.
Se auttaa parantamaan huomattavasti koko Euroopan unionin yleistä kilpailukykyä.
This will help improve the whole European Union's global competitiveness significantly.
Näin tilinpäätösten luotettavuus ja käyttökelpoisuus parantuvat koko Euroopan unionin pääomamarkkinoilla.
consequently the usefulness of financial statements will be enhanced throughout the EU capital markets.
Nämä haitalliset erot vääristävät kilpailua ja koko Euroopan unionin markkinoita.
These destructive discrepancies distort competition and the whole European Union market.
Tämä on hyvin arkaluontoinen tilanne koko Euroopan unionin kannalta.
This is an extremely sensitive situation for the entire European Union.
Lasku tulee todennäköisesti olemaan suurempi kuin koko Euroopan unionin talousarvio.
This is likely to cost more than the entire European Union budget.
Miljardin euron summa vastaa 15 prosentin vajetta koko Euroopan unionin talousarviosta.
represents a financial hole equivalent to 15% of the entire European Union budget.
Niitä voidaan pitää ainoastaan keskinkertaisina koko Euroopan unionin kannalta.
They cannot be classified as anything but mediocre for the European Union as a whole.
Tämä on todistettu makrotaloudellisilla laskelmillamme, jotka kattavat koko Euroopan unionin.
This is documented by our macroeconomic calculations covering the whole of the European Union.
EN Arvoisa puhemies, tämä menee suoraan koko Euroopan unionin ytimeen.
Madam President, this goes to the core of this whole European Union.
Kielen säilytyttäminen tuleville sukupolville on koko Euroopan Unionin velvollisuus.
Conserving it for future generations is a responsibility of the whole of the European Union.
Se voisi tarkkailla EU-käytäntöjä koko Euroopan unionin alueella.
It could look at EU practices across the whole of the European Union.
Kapeakatseinen käsitys vanhan unionin eduista uhkaa koko Euroopan unionin yhteenkuuluvuutta.
interests of the old Union threatens the cohesion of the whole European Union.
Kuvitelkaa, millainen tilanne on koko Euroopan unionin alueella.
Imagine what is happening in the European Union as a whole.
Tavoitteena on parantaa koko Euroopan unionin koordinointia
The objective is to improve coordination and the influence of the Union as a whole, having regard to its financial weight.
Jokaisen velvollisuus on ajatella omien etujensa lisäksi koko Euroopan unionin yhteisiä etuja.
but of the collective interest of the Union as a whole.
Slovakiassa verokilpailun avulla voidaan myös lisätä koko Euroopan unionin kilpailukykyä eli parantaa sen kilpailukykyä maailmanlaajuisesti.
Slovakia also contributes to increasing the competitiveness of Europe as a whole, thus improving our competitiveness at global level.

Results: 807, Time: 0.1616

See also


koko euroopan unionin osalta
whole of the european union the european union as a whole
koko euroopan unionin pitäisi
european union as a whole should whole of europe ought entire european union should
koko euroopan unionin kannalta
for the european union as a whole whole of the european union for the whole of europe
euroopan unionin koko ulkopolitiikan
european union's foreign policy as a whole the eu ropean union's foreign policy as a whole
koko euroopan unionin taloudelle
entire european union economy across the economy of the european union
koko euroopan unionin talousarviosta
the entire european union budget the total european budget
koko euroopan unionin historiassa
history of the entire european union whole history of the european union
ovat koko euroopan unionin
whole of the european union have for the european union as a whole
kautta koko euroopan unionin
across the whole of the european union
koko euroopan unionin toimista
the action by the whole of the european union
koko euroopan unionin kustannuksella
the expense of the european union as a whole
euroopan unionin koko budjetti
entire european union budget
koko euroopan unionin markkinoille
the entire market of the european union
koko euroopan unionin markkinoihin
for the entire market within the european union
koko euroopan unionin toiminta
the overall action of the european union
koko euroopan unionin yhteisö
the entire community of the european union
tärkeää koko euroopan unionin
important for the whole european union
koko euroopan unionin uskottavuus
for the european union's entire credibility
euroopan unionin ja koko maailman
european union and the world
jäsenvaltioiden ja koko euroopan unionin
member states and the european union as a whole

Word by word translation


koko
- whole entire all size full
euroopan
- european •european
unionin
- union EU european unions

S Synonyms of Koko euroopan unionin


Koko euroopan unionin in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More