MUTTA SE EI OLE SELLAINEN IN ENGLISH

What does mutta se ei ole sellainen mean in Finnish

Results: 1565, Time: 0.0717

Examples of using Mutta Se Ei Ole Sellainen in a sentence and their translations

Mutta se ei ole sellainen yhteystiedot doktor glas etsimässä.
But it is not the kind of contact doctor glas seek.
Se on siisti ja puhdas, mutta se ei ole sellainen muotoilu voit hypätä katolla, jos sanot niin.
It is neat and clean, but it is not the kind of design that you jump on the roof of, so to speak.
Mutta se ei ole sellainen," olen niin seksikäs" -katse.
But it's not like a, you know,"i'm so hot," type of stare.
Se ei ole sellainen asia, johon luotamme, mutta se voi auttaa.
It's not the sort of thing we rely on, but it could help.

Mutta se ei ole vaikea osoittaa, että jokainen polynomi t( b) ja jokainen kokonaisluku s, on olemassa positiivinen kokonaisluku sellainen, että.
But it is not hard to show that, for every polynomial t(B) and for every integer s, there is a positive integer such that.
Hänen mukaansa olet addikti, mutta se ei ole sellaista addiktiota, jota ei voisi hoitaa.
He says you're addicted, but that it's not the kind of addiction that can't be treated.
Niin, mutta se ei ole sellaista enää, nyt voimme olla vain kavereita ja tapailla.
But it's not like that anymore, so now we can be friends and just hang.
Mutta se ei ole sellainen kamala tauti.
Right, but that's not a terrible disease, per se.
Biometrinen tunnistus on houkutteleva ajatus, mutta se ei ole sellainen aukoton mekanismi kuin saattaisimme kuvitella.
Biometric identification is an attractive idea, but it is not the fail-safe mechanism we all might imagine.
Mutta se ei ole sellainen, jollaisen ajattelemme herätyksen olevan. kukaan ei naura tai tee eläimellisiä ääniä tuona tuimana tilinteon päivänä.
But it won't be what we think of as revival today. no one will be laughing or making animal noises in that fierce day of reckoning.
Muutamat parlamentin jäsenet- jotka eivät ole nyt seurassamme- ovat ehdottaneet epäluottamuslausetta komissiolle, mutta se ei ole sellainen menettelytapa, jota itse kannattaisin.
A vote to censure the commission has been suggested by a few parliamentarians- who are not with us at this time- but it is not a course i would support.
Mutta se ei ole sellaista kuin kuvittelin.
But it's not what i thought it would be.
Hän on sellainen mies, mutta se ei ole mikään loistoajatus.
That's the kind of man he is. but that wouldn't be the brightest idea.
Maailmassanne toki vaikuttaa jumalallista aikaansaannosta oleva kaitselmus, mutta se ei ole sellaista lapsellista, mielivaltaista ja aineellista huolenpitoa, jollaiseksi monet kuolevaiset ovat sen käsittäneet.
There is a providence of divine outworking on your world, but it is not the childish, arbitrary, and material ministry many mortals have conceived it to be.
Se ei ole hieno, mutta meillä on sellainen.
It ain't great, but we have got one.
Vielä yksi käsi ja se olisi ollut täydellinen. mutta tämä ei ole sellainen kylpylä.
One more hand, and it would have been perfect, but this ain't that kind of spa.
Näytä, että on olemassa jatkuva funktio sellainen, että se ei ole määräajoin kiertoradalla, jotta mutta se on ajoittain kiertoradalla, jotta.
Show that there exists a continuos function such that it has no periodic orbit of order but it has a periodic orbit of order.
Se ei ole todella täysi pulla, koska ideoita usein hiukset eivät todellakaan ole twirled sisällä, mutta jättää pois, show‘ devil may care' sellainen tyyli vaihtoehto.
It's not necessarily a full bun, because the ideas of the actual hair are generally not twirled on the inside, but left out, in a‘devil may care' kind of style alternative.
Niin, mutta se ei ollut sellaista.
Yeah, but it wasn't like that.
Tytön katsominen ja tieto siitä, että muuta ei maailmassa halua, pitäisi olla helpointa. olen pahoillani, mutta jos tilanne ei ole sellainen, tyttö ei ole se oikea.
Looking at that girl and knowing she's all you really want out of life, that should be the easiest thing in the world, and if it's not like that, then she's not the one.
Mutta se ei ole tavallisesti sellainen mikä yltyy murhanhimoiseksi impulssiksi.
It's not ordinarily something that escalates to a murderous impulse.
Se ei siis ole uusi ajatus,- mutta sellainen, johon suhtauduin kai hieman pakkomielteisesti.
So it's not a new idea, but kind of one that became a little obsessive, i suppose.
Se ei maistu pahalta, mutta aineenvaihduntani on varmasti korkea- koska en ole sellainen vahva ja hiljainen veikko joka kestää viinaa.
I don't mind the taste of it. only thing is, my metabolism must be very high... because unfortunately I'm not one of those... strong, silent men who can hold their liquor.
Sellainen tieto ei ehkä virallisesti ole sopimusperusteisesti sitovaa, mutta se luo odotuksia ja painostaa eläkejärjestelmistä vastuussa olevia tahoja antamaan luvatut eläke-etuudet.
Such information may not be, in formal terms, contractually binding, but it creates expectations put those who are responsible for a pension scheme under pressure to deliver these expected benefits.
Valitettavasti tilanne on sellainen, että se, mitä dupuis sanoi, on luultavasti totta, mutta neuvosto ei ole saanut vielä mitään tietoa tästä tapauksesta.
Unfortunately, the situation is such that what mr dupuis says is probably right, but the council has not yet received any information about the incident.
Mutta koska kyseessä ei ole tavallinen veitsi, vaan sellainen, joka vahingoittaa noitia aivan erityisesti, en voi kuvitellakaan, mitä se tekisi teille.
But seeing as this is no ordinary knife but one which holds a special hurt for witches, i can't imagine what it would do to you.
Tämä on itsestään selvää, mutta sitä ei ole sellaisenaan ilmaistu selväsanaisesti nykyisessä asetuksessa.
That goes without saying, but has not been spelled out as such in the current regulation.
Kuuntele, aioin soittaa, mutta... se ei ole vaan sellainen juttu jonka voi suunnitella.
Listen, i was gonna call, but... it's just not the kind of thing you plan.
Lopuksi amsterdam ei ole sellainen valmis rakennelma, mitä torinossa saatettiin toivoa, mutta se on merkittävä etappi pitkällä ja vaikealla tiellä euroopan poliittiseen yhdistymiseen.
In conclusion, amsterdam is not the finished work that we might have hoped for at turin, but it is a quite significant step along the long and difficult road to european political unification.
Sellainen, joka on rikas, ei ole onnellinen mutta se on, jolla on uskollinen vaimo.
Not the one who is rich is happy but another who has got a faithful wife.

Results: 1565, Time: 0.0717

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Mutta se ei ole sellainen" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More