MUUTAMAN VUODEN VÄLEIN IN ENGLISH

What does muutaman vuoden välein mean in Finnish

Results: 31, Time: 0.0949

Examples of using Muutaman Vuoden Välein in a sentence and their translations

Muutaman vuoden välein joku teistä tulee tapaamaan evelyniä.
Every few years, one of you comes to see evelyn.
Muutaman vuoden välein niitä päivitetään osastoittain, jyrki tiihonen sanoo.
Every few years they are up-dated by the departments, says jyrki tiihonen.
Olen huomannut, että muutaman vuoden välein aihe muuttuu vähitellen uuteen.
I have noticed that every few years the topic will gradually change to a new one.
Mutta sehän on koko pointti luonnonvalinnassa. muutaman vuoden välein.
But that's like the whole point of natural selection every few years.

Olin pettynyt, mutta silti katsoin sen muutaman vuoden välein.
I was disappointed, but i still watched it every few years.
Olen kuullut samaa teikäläisiltä muutaman vuoden välein.
Been hearing it ever since from you boys, every few years.
Tutkimuksien tulokset vaihtuvat muutaman vuoden välein.
Studies turn around every few years.
He ovat auditoineet laboratorion ja tekevät tarvittaessa muutaman vuoden välein seuranta-auditointeja.
They have audited the lab, and if necessary they will conduct follow-up audits every few years.
Altistusmittauksia tehdään muutaman vuoden välein.
Exposure measurements are made at intervals of a few years.
Muutaman vuoden välein he tulevat takaisin,- joten minulla on mielikuvat päässäni kuinka he ovat muuttuneet vuosien varrella.
Every few years they come back. so i have these snapshots in my head of how they have changed over the years.
Muutaman vuoden välein hän tekee jotain hullua saadakseen minut. mutta en anna hänelle mahdollisuutta.
Every few years, harry does something crazy to try and start dating me, but i have never given him a shot.
Esimerkiksi rodiumilla päällystetyt tuotteet pitäisi rodinoida uudelleen muutaman vuoden välein käytöstä riippuen, jotta tuotteen ulkonäkö säilyisi entisenlaisena.
For example, articles coated with rhodium should be recoated at every few years, depending on the use, in order to preserve the article's appearance.
Suomessa väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2003 ja sitä ennen muutaman vuoden välein.
The data are collected with telephone interviews annually. in finland, the study on ICT use has been carried out annually since 2003 and before that every few years.
Se että saa nähdä satelliittilähetyksiä brunstadilta, on valtavan hienoa, koska minulla ei ole mahdollisuutta itse olla paikalla- vaikka yritänkin päästä mukaan sinne muutaman vuoden välein.
To watch the satellite transmissions from brunstad is great when i do not have the opportunity to be there, although i try to go every few years.
Suomessa väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2003 ja sitä ennen muutaman vuoden välein.
In finland, the study on ICT use has been carried out annually since 2003 and before that every few years.
FAO on seurannut jo vuodesta 1946 maailman metsien tilaa metsävara-arvioinneilla sekä raportoi niistä muutaman vuoden välein.
The FAO started to monitor the state of the world's forests through assessments of forest resources as long ago as 1946 and publishes reports on them every few years.
Se ei kuitenkaan selitä ympäristökatastrofien syntyä, eikä varsinkaan, jos samat ilmiöt toistuvat muutaman vuoden välein, sillä me voimme edellyttää parempaa varautumista.
It does not, however, explain environmental disasters, especially if the same phenomena recur every few years, and that is why we might need to be better prepared.
Se ei kuitenkaan selitä ympäristökatastrofien syntyä, eikä varsinkaan, jos samat ilmiöt toistuvat muutaman vuoden välein.
It does not, however, explain environmental disasters, especially if the same phenomena recur every few years.
Toinen ongelma on, että tekniikka kehittyy sellaista vauhtia, että tietokonelaitteistot joudutaan päivittämään muutaman vuoden välein.
Another problems is that technology is advancing at such a rate that it has become necessary to update computer equipment every few years.
Muutaman vuoden välein,- tämänkaltainen artikkeli nousee pinnalle varoittavana tarinana pelottelemaan nuoria naisia menemään naimisiin.
Every couple of years, an article like this surfaces as a cautionary tale to scare young women into marriage. I'm a cautionary tale?
On niin ikään tärkeää tarkistaa open skies -sopimusta muutaman vuoden välein ja arvioida näin sopimuksen vaikutuksia shannonin kaltaisten lentokenttien kannalta.
It is equally important that the open skies agreement be reviewed every few years in order to monitor the impact of the agreement on shannon and other similar airports.
Aiemmin saavutetuista oikeuksista olisi luovuttava suurimmilla lentoasemilla, ja ne olisi huutokaupattava muutaman vuoden välein.
Grandfather rights at main airports should be abolished and these slots should be auctioned every number of years.
Systeemissä jossa on synnyssäistä korruptaatiota henkilöstön muutoksella muutaman vuoden välein on hyvin vähän merkitystä.
In a system of inherent corruption the change of personnel every couple of years has very little relevance.
Tällä vältetään se epäsuotuisa tilanne, että meidän pitää laajentaa alennettua verokantaa muutaman vuoden välein.
This will avoid the less than ideal situation of us having to extend the reduced tax rates every couple of years.
Ateneumin taidemuseo.kuva: kansallisgalleria/ janne mäkinen vuonna 1961 ateneumissa pidettiin kansainvälisen nykytaiteen ars-näyttely, joka sai myöhemmin jatkoa aina muutaman vuoden välein.
Photo: finnish national gallery/ janne mäkinen the first international ARS exhibition of contemporary art was held at the ateneum in 1961, and later ones followed at intervals of a few years.
talous- ja rahoitusosasto DG ECFIN), jonka kanssa tilastokeskuksella on muutaman vuoden välein uusittava sopimus ja joka myös osittain rahoittaa kuluttajabarometrin tuotantoa.
whom statistics finland has an agreement that is renewed every few years and that also finances part of the consumer survey production.
Ind/dem-ryhmän puolesta.-( NL) arvoisa puhemies, euroopan unionissa on alueita, joita koettelevat joka vuosi tai muutaman vuoden välein pitkät kuivuusjaksot ja niiden tuhoisat seuraukset. siksi on hyvä, että tämä otetaan huomioon politiikanteossa.
Mr president, there are areas within the european union that fall victim to long periods of drought and its devastating impact every year or every few years; it is good therefore that this is being taken into account in policymaking.
yhtiöitä, kaikkia niistä- etenkin autoalalla, autoteollisuutta, lentokoneteollisuutta, tuollaisia- on tavallista että muutaman vuoden välein he julistavat vararikon ja saavat lunastuslahjoituksen.
industries, aircraft industries, things like that- it's commonplace for every few years for them to declare bankruptcy and be given a cash bailout gift.
Massa vaihdetaan tarvittaessa, yleensä muutamien vuosien välein.
The filter filler is changed if needed, usually every few years.
Moderni talous, kuten shakkilaudan jyvät, kaksinkertaistuu muutaman vuosikymmenen välein.
Modern economies, like the grains on the chess board, doubles every few decades.

Results: 31, Time: 0.0949

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Muutaman vuoden välein" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More