OLISI SEN VUOKSI MUUTETTAVA IN ENGLISH

Translation of Olisi Sen Vuoksi Muutettava in English

Results: 207, Time: 0.0424

Examples of using Olisi Sen Vuoksi Muutettava in a sentence and their translations

Sopimuksen pöytäkirja 32 olisi sen vuoksi muutettava.
Protocol 32 to the agreement should therefore be amended.
Yhteinen toiminta 2008/124/YUTP olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti.
Joint action 2008/124/CFSP should therefore be amended accordingly.

Therefore be amended

Tuota päätöstä olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti.
That decision will therefore be amended accordingly.
Suositus 2002/201/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.
Recommendation 2002/201/EC will therefore be amended accordingly.

Should be amended accordingly

Direktiiviä 2009/43/EY olisi sen vuoksi muutettava.
Therefore, directive 2009/43/EC should be amended accordingly.
Direktiivi 2006/112/EY olisi sen vuoksi muutettava.
Directive 2006/112/EC should be amended accordingly.
Other sentence examples
Yhteistä kantaa 2003/495/YUTP olisi sen vuoksi muutettava.
Common position 2003/495/CFSP should therefore be amended.
Yhteinen kanta 2006/276/YUTP olisi sen vuoksi muutettava ja yhteinen kanta 2008/844/YUTP kumottava.
Common position 2006/276/CFSP should therefore be amended and common position 2008/844/CFSP repealed.
Päätös n:o 1419/1999/EY olisi sen vuoksi muutettava.
Decision no 1419/1999/EC should therefore be amended.
Liite i olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.
Annex i should therefore be amended accordingly.
Tuota asetusta olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti.
That regulation should therefore be amended accordingly.
Asianomaiset määräykset olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.
The provisions concerned should therefore be amended accordingly.
Nykyisiä tietojenantovaatimuksia olisi sen vuoksi muutettava.
The existing reporting requirements should therefore be amended.
Direktiivit 2003/41/EY, 2009/65/EY ja 2011/61/EU olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.
Directives 2003/41/EC, 2009/65/EC and 2011/61/EU should therefore be amended accordingly.
Asetus( EY) n:o 3922/91 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.
Regulation(EEC) no 3922/1991 should therefore be amended accordingly.
Direktiivit 78/660/ETY, 83/349/ETY, 86/635/ETY ja 91/674/ETY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.
Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC, 86/635/EEC and 91/674/EEC should therefore be amended accordingly.
Asetus( EY) n:o 634/2004 olisi sen vuoksi muutettava tätä vastaavasti.
Regulation(EC) no 634/2004 should therefore be amended accordingly.
Direktiivi 2005/36/EY ja asetus( EU) n:o 1024/2012 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.
Directive 2005/36/EC and regulation(EU) no 1024/2012 should therefore be amended accordingly.
Direktiivi 2005/32/EY sekä direktiivit 92/42/ETY, 96/57/EY ja 2000/55/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.
Directive 2005/32/EC and directives 92/42/EEC, 96/57/EC and 2000/55/EC should therefore be amended accordingly.
Direktiivin 91/477/ETY liite i olisi sen vuoksi muutettava.
Annex i to directive 91/477/EEC should therefore be amended.
Yleissopimus olisi sen vuoksi muutettava.
Therefore, the convention has to be amended accordingly.
Direktiivi 76/769/ETY olisi sen vuoksi muutettava.
Directive 76/769/EEC should be amended accordingly.
Yleissopimus olisi sen vuoksi muutettava.
Therefore the convention should be amended accordingly.
Kyseistä artiklaa olisi sen vuoksi muutettava kyseisen seikan sisällyttämiseksi siihen.
It should, therefore, be amended to include such a statement.
Päätöstä 2004/4/EY olisi sen vuoksi muutettava.
Decision 2004/4/EC should be therefore amended accordingly.
Liitettä IV olisi sen vuoksi muutettava.
Annex IV should be amended accordingly.
Neuvoston olisi sen vuoksi muutettava ja saatettava ajan tasalle päätös( YUTP) 2018/340.
The council should therefore amend and update decision(CFSP) 2018/340.
Direktiivi 2006/87/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.
Directive 2006/87/ecshould therefore be amended accordingly.
Liite olisi sen vuoksi muutettava.
The annex should be amended accordingly.
Kyseinen liite olisi sen vuoksi muutettava selvyyden vuoksi.
That annex should therefore be amended for the sake of clarity.

Results: 207, Time: 0.0424

See also


yleissopimus olisi sen vuoksi muutettava
the convention has to be amended accordingly convention should be amended accordingly convention should therefore be amended
liite olisi sen vuoksi muutettava
the annex should be amended accordingly that annex should therefore be amended for the sake
olisi sen vuoksi sovellettava
should therefore apply
olisi sen vuoksi sisällytettävä
should therefore be included in
olisi sen vuoksi lisättävä
should therefore be added to
olisi sen vuoksi oikaistava
should therefore be corrected
olisi sen vuoksi mukautettava
should therefore be adapted to
sen vuoksi olisi täsmennettävä
therefore , it should be clarified

Word by word translation


olisi
- be have should would is
sen
- it its it… it。
vuoksi
- therefore for due why because
muutettava
- amended changed modified adjusted adapted
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More