ON ISO SITOUMUS IN ENGLISH

What does on iso sitoumus mean in Finnish

Results: 16, Time: 0.0578

is a big commitment (2)

Examples of using On Iso Sitoumus in a sentence and their translations

Se on iso sitoumus.
Well, that's a big commitment.
Se on iso sitoumus lainanottajan taholta.
That's a big commitment from the borrower.
Kaksi tuntia on iso sitoumus.
Two hours is a big-time commitment.- it is?
Kung pao -kana on iso sitoumus.
Oh... kung pao chicken is such a commitment.

Risteily on aina hyvä loma vaihtoehto, mutta viikoittain aff re on iso sitoumus.
A cruise is always a great holiday option, but a weekly aff re is a big commitment.
Avioliitto on iso sitoumus.
Marriage is a big step, a big commitment.
Nyt, vaikka tämä kuulostaa kuin iso sitoumus( ja on), minun täytyy sanoa, että se on sen arvoista. tämä vaihe on yksin
Now, although this sounds like a big commitment(and it is), i have to say that it is worth it。 This step alone
Tariffikiintiöt, jotka sisältyvät unionin myönnytyksiä ja sitoumuksia koskevaan luetteloon, joka on liitetty vuonna 1994 tehtyyn tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen, jäljempänä'GATT 1994 -sopimus', on jaettava unionin ja ison-britannian ja pohjois-irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, jäljempänä' yhdistynyt kuningaskunta', kesken seuraavan menetelmän mukaisesti.
The tariff rate quotas included in the schedule of concessions and commitments of the union annexed to the general agreement on tariffs and trade 1994(GATT 1994) shall be apportioned between the union and the united kingdom of great britain and northern ireland(the ‘United Kingdom') in line with the following methodology.
Kiina on antanut kiinan ja ison-britannian välisessä yhteisjulistuksessa sitoumuksia siitä, että hongkongin erityishallintoalueella tulee olemaan laaja autonomia ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa lukuun ottamatta.
China has given undertakings in the sino-british declaration that the hong kong special administrative region will enjoy a high degree of autonomy, except for foreign and defence affairs.
Kyllä. googlella on laaja asiakaskunta euroopassa. sen asiakkailleen tarjoamat valmiudet ja sopimusperusteiset sitoumukset on suunniteltu erityisesti niin, että asiakkaat voivat noudattaa 29artiklan mukaisen työryhmän antamia eu:n tietosuojavaatimuksia ja ohjeita. gsuiteen sovelletaan eu:n mallisopimuslausekkeita ja muutos datan käsittelyyn ‑ehtoja. gsuite soveltuu arviointien mukaan myös sellaisten tietojen käsittelyyn, jotka on luokiteltu ison-britannian hallituksen pilvipalvelujen tietoturvaperiaatteiden mukaisesti virallisiksi(” OFFICIAL”). tämä koskee myös virallisia ja arkaluonteisia” OFFICIAL-SENSITIVE” -tietoja.
Yes. google has a broad customer base in europe. google provides capabilities and contractual commitments for our customers designed specifically to help address EU data protection requirements and the guidance provided by the article 29 working party. g suite offers EU model contract clauses and a data processing amendment. additionally, g suite has been assessed as appropriate for use with the UK government's cloud security principles"OFFICIAL including OFFICIAL- SENSITIVE.
ISO 14001 -sertifikaatin saaneiden hakijoiden on osoitettava vuosittain panevansa kyseinen sitoumus täytäntöön.
ISO 14001 certified applicants shall demonstrate annually the implementation of this commitment.
Kyse on isosta sitoumuksesta.
I'm wrestling with a big commitment issue here.
Iso osa uusista, keskusteluiden alla olevista sitoumuksista, kohdistuu vähentämään ravinnevuotoja itämereen ja kohentamaan ravinteiden, fosforin ja typen, turvallista kierrättämistä.
A fair amount of new commitments under discussion are focused on minimizing nutrient leakage into the baltic sea and on enhancing of safe recy cling of nutrients, i.e. phosphorus and nitrogen.
Tässä on kuitenkin vielä isompi ongelma: vuosibudjetit kertovat myös sitoumuksista, joista moni jää toteutumatta.
However, there is also an even bigger concern. annual budgets also feature commitments, many of which remain unfulfilled.
Arvoisa puhemies, koska vahvistamme täällä sitoumuksemme yleismaailmallisen oikeuslaitoksen periaatteeseen, ja sen perusteella vaadimme toimivaltaisia viranomaisia tulkitsemaan sitä euroopan unionista tehdyn sopimuksen periaatteiden mukaisesti, haluaisin lisätä sanojen" toimivaltaisia viranomaisia" jälkeen sanat" ja erityisesti espanjan ja ison-britannian viranomaisia", jotka ovat asianosaisia tahoja.
Madam president, when we make mention here of our commitment to the principle of universal justice and, consequently, call on the competent authorities to interpret it in accordance with the principles of the treaty on european union, i would like to add after'competent authorities' the words'in particular those of spain and the united Kingdom', which are the authorities involved in this matter.
BSAG kerää parhaillaan uusia sitoumuksia ja työskentelee seuraavan, pietarissa syksyllä 2012 järjestettävän baltic sea action summitin eteen.” olemme
BSAG now gathers new commitments and works for the next baltic sea action summit to be organized in

Results: 16, Time: 0.0578

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"On iso sitoumus" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More