ON NIIN SUURI IN ENGLISH

Translation of On niin suuri in English

Results: 175, Time: 0.0975

Examples of using On niin suuri in a sentence and their translations

Teho on niin suuri, etteivät koneeni pysty mittaamaan sitä.
His output is so great, that my machines aren't even capable of measuring it.
Saaremme on niin suuri- että meri on kaukana.
The island is so great that the sea is far away.
Koska kiina on niin suuri, on vaikea kuljettaa hiiltä.
Because china is so large, it is difficult to transport coal.
Koska osa-halkaisija on niin suuri, että rengas, itse estää leikkaus-polku.
Because the part diameter is so large that the ring itself will block your cutting path.
Sato on niin suuri ja työntekijöitä on niin vähän.
The harvest is so great and the laborers are so few.
Setäsi tontti on niin suuri, että eksyin. tunneiksi!
Your uncle's estate is so big, i lost myself!
Vesi korkeus on niin suuri, että se on mahdollista laskea.
Water height is so high that it is possible to fall.
Tehtävämme on niin suuri ettei mikään häpeä voi sitä pysäyttää.
Our undertaking is so great that no villainy can stop us.
Ainesosien määrä on niin suuri, että teemme riskianalyysin.
The number of ingredients is so large that we will carry out a risk analysis.
Paikka on niin suuri, ettei kukaan nähnyt tulta.
The place is so big no one saw the fire.
Kuinka voitte elää kristittyinä, kun vaara on niin suuri?
I mean, how do you live as christians. when the danger is so great?
Alue on niin suuri, että hän voi piileskellä missä vain.
This place is so huge that don could be hiding anywhere.
Tavanomainen polttoainemoottori on vanhanaikainen, koska polttoaineen kulutus on niin suuri.
The traditional internal combustion engine is out of date because fuel consumption is so high.
Maa on niin suuri, että meidän vaikutus tuskin vahingoittaa ympäristöä.
The earth is so big that our impact could hardly harm the environment.
Kuulin, että hirviö on niin suuri.
I hear the monster is so big.
Ongelma on niin suuri, että se ei näy.
The problem is so huge that it cannot be seen.
Kenellä on niin suuri voima mieheksi, mutta niin niukalla määräysvallalla.
Who has such great power, yet such meager authority as a man.
Vetovoima on niin suuri ettei hän edes tajua putoavansa.
The gravity is so strong that he doesn't even realize that he's falling.
Sinulla on niin suuri sydän.
You have such a big heart.
Ja toiseksi, jollekin kuka on niin suuri säännöissä.
And secondly, for someone who's so big on rules.
Se on niin suuri ja selkeä ja kirkas.
It's so big and clear and bright.
Tämän, koska se on niin suuri, mutta silti aika hankala nähdä.
This one because it's so large and yet it's pretty hard to see.
Se on niin suuri ja asukkaita on vain vähän.
This house, it is so big, and so few people.
Se on niin suuri- ja siinä on pieniä.
It's so big. it has the little.
En tiennyt, että sinulla on niin suuri perhe.
I didn't know you had such a big family.
En pidä siitä, että se on niin suuri.
I hate the fact that it's so huge.
Nyt tiedän, miksi puhelinlaskuni on niin suuri.
Oh, now i know why my cellphone bills are so high.
Mikä suuri sydän!- hänellä on niin suuri sydän.
She has such a big heart.
Mutta se on niin suuri summa.
But it's so much money.
Myrsky on niin suuri, että 60 miljoonaa amerikkalaista tuntee sen.
This storm is so big, so vast, 60 million americans will feel its power.

Results: 175, Time: 0.0975

Word by word translation


on
- is has
niin
- so yeah then such yes
suuri
- great large big high major

S Synonyms of "on niin suuri"


"On niin suuri" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More