ON NIIN VIRKISTÄVÄÄ IN ENGLISH

What does on niin virkistävää mean in Finnish

Results: 21, Time: 0.0606

Examples of using On Niin Virkistävää in a sentence and their translations

Sade on niin virkistävää. puhdistavaa.
I mean, rain is so invigorating, cleansing.
On niin virkistävää kun on rehellisiä ystäviä.
It's so refreshing to have honest friends.
Se on niin virkistävää vaihtelua asuinpaikkaani.
It's such a refreshing change from where i live.
On niin virkistävää nähdä, kuinka sitoutunut sinä olet.
It is so refreshing to see how committed you are.

Tämä on niin virkistävää, kaikki tämä kauneus- tämä odottamaton jumalan lahja.
This is so refreshing. all this grandeur. this unexpected gift from god.
Paitsi tiedät kai kuka. on niin virkistävää- tavata joku, jonka arvot ovat omien täydelliset vastakohdat.
You know, it's just so refreshing to meet someone... whose beliefs are the complete opposite of mine.
Virkistävää on se, että tämä henki on syntynyt niin spontaanisti ja ettei kukaan, paitsi muutama väsynyt politico( ja tietenkin valtio), käytä sanaa anarkismi.
What is so refreshing is that this spirit has developed so spontaneously, and that no one, except a few tired old politicos(and the state of course), is using the word anarchism.
Sama kirkas ja kylmä elokuun päivä, joka oli annassa herättänyt niin suurta toivottomuutta, tuntui hänestä kiihottavan virkistävältä, ja sen raikas huounta jäähdytti valelusta kuumentuneita kasvoja ja kaulaa.
The bright, cold august day, which had made anna feel so hopeless, seemed to him keenly stimulating, and refreshed his face and neck that still tingled from the cold water.
Miten virkistävää onkaan kuulla henkilöä, joka on niin älykäs ja rehellinen, että epäilee entistä tiiviimmän euroopan unionin ideologisia oppeja ja ilmastonmuutosta.
How refreshing it will be to hear someone who has the intelligence and honesty to doubt the ideological orthodoxies of ever-closer european union and climate change.
Parlamentti on niin ikään osoittautunut vakavasti otettavaksi kumppaniksi peruskirjaa laadittaessa, ja olisi erittäin virkistävää, jos ison-britannian pääministeri blair tunnustaisi sen julkisesti.
Parliament has also proved itself a serious partner within the drafting of the charter, and it would be especially refreshing should british prime minister blair publicly recognise that fact.
Niin on, mutta minusta se on virkistävää.
It is. but I... i find it refreshing.
Olen niin tottunut näkemään, kun käyttäydyt kuin 12-vuotias, että on virkistävää nähdä sinut isänä.
It's just, I'm so used to you acting like a 12-year-old all the time, it's kind of refreshing to see you as a father.
Ja on pakko sanoa, että se on todella virkistävää, koska tunnen niin monia naisia jotka ovat kontrollifriikkejä, ja se on painajaista.
And i have gotta say, it's a breath of fresh air because i know so many women who are total control freaks and it's a nightmare.
tämän epätasapainon korjaamiseksi, neuvoo häntä nielemään enemmän ian- että on virkistävää, lämpeneminen elintarvikkeet( esim. voimakas liemi), niin liikuttavia, liikunta( kuten
this imbalance, advise him to ingest more ian- that is invigorating, warming foods(eg, strong broth), more moving, exercise(as jan- the
nämä nimittäin tuovat ajallisuuden kuolevaisten mieleen ne serafit, joihin heillä on ollut niin pitkäaikainen kosketus ja niin peräti virkistävä suhde.
remind the mortals of time of the seraphim with whom they have had such long contact and such refreshing association.
kuivassa erämaassa ilman jumalan raikasta ja virkistävää elävää vettä. ole sinä kuin joosua ja kaaleb, niin saat juoda raikkaasta ja puhtaasta lähteestä elävää vettä, joka
dry wilderness without fresh and living water of god. be you as joshua and caleb, so you can drink from the fresh and clean source
Olin jäänyt tauolle, päättänyt pitää lomaa keikkailusta ja biisienteosta- mutta tämä uusi muoto tuntui niin virkistävältä ja inspiroivalta, että tein heti kolme uutta biisiä nimenomaan tätä konserttia varten.
I was on a break from gigs and songwriting, and this felt so new and inspiring that i wrote three new songs just for this programme.
Jokainen yksilö, joka sitä halajaa ja haluaa maksaa siitä hinnan, on kuin tuo puu." jokainen puu oli yksilöllinen, kuitenkin osa suurempaa kokonaisuutta, joka teki tuosta alueesta niin virkistävän ja rauhallisen kuin se oli.
Each individual who desires it and will pay the price, is like that tree." each tree was individual, yet part of the larger whole that made that area the refreshing and peaceful place it was.
Kuinka virkistävää, että kuninkaallinen on niin nokkela.
How refreshing to find royalty possessed of such a perceptive wit.
Minusta se on virkistävää, niin varmasti myös eksiesi mielestä.
I, in turn, find it invigorating, as I'm sure your exes did as well.
Kerro buddylle, että kun seuraavan kerran olen broken bow'ssa- jos bolgerilla on vessahätä tai minä haluan virkistävän limsan- niin odotan hieman enemmän ystävällisyyttä.
Now you tell buddy the next time i slide into broken bow if bolger wants to shake a snake or if i want a refreshing potable i expect a little more fuckin' kindness.

Results: 21, Time: 0.0606

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"On niin virkistävää" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More