ON OLENNAISEN TÄRKEÄ IN ENGLISH

Translation of On Olennaisen Tärkeä in English

Results: 265, Time: 0.1289

Examples of using On Olennaisen Tärkeä in a sentence and their translations

Kansainvälisen yhteisön tuki on olennaisen tärkeä somalian tilanteen vakauttamiseksi.
The support of the international community is essential to help stabilise the situation in somalia.
Kyseinen väline on olennaisen tärkeä kehitettäessä työmarkkinoita unionissa.
This tool is essential for developing a employment market throughout the union.
Tämä väliarviointi on olennaisen tärkeä.
This mid-term retrospection is crucial.
Lopuksi, suhde taloudellisiin laitoksiin on olennaisen tärkeä taloushallinnon tulevalle kehitykselle.
Lastly, the relationship with the economic institutions is crucial for the future development of economic governance.

Is vital

Liite II on olennaisen tärkeä, sillä siinä säädetään bonus-169-hankkeen hallintoelimistä.
Annex 2 is vital as it establishes the bodies that manage the BONUS-169 project.
Mielestäni ei pidä unohtaa, että lähtömaan tunnustaminen on olennaisen tärkeä asia.
I think that recognition of the country of origin is vital and should not be overlooked.
Tämä on olennaisen tärkeä seikka, jota emme voi jättää huomiotta.
This is a fundamental point and we cannot ignore it.
Tämä on olennaisen tärkeä asia réunionin alueen kalastukselle.
This is a fundamental issue for fishing in réunion.

It is essential

Se on olennaisen tärkeä merivalvontatoimien tukemiseksi eu:n merialalla.
It is essential to support maritime surveillance activities in the EU maritime domain.
Strategia on olennaisen tärkeä pienten ja keskisuurten yritysten perustamisen kannalta.
It is essential to the creation of small and medium-sized enterprises.

Is an essential

Tiedotus on olennaisen tärkeä demokratian väline.
Information is an essential democratic tool.
Energiamarkkinoiden vapauttaminen on olennaisen tärkeä seikka talouden kehityksen kannalta.
The liberalisation of energy markets is an essential factor in the development of the economy.
Other sentence examples
Epäterveitä kauppatapoja käsittelevä eu:n tason puitelainsäädäntö on olennaisen tärkeä toimittajien ja kuluttajien suojelemiseksi.
Framework legislation addressing utps at EU level is essential to protect suppliers and consumers.
Terve finanssiala on olennaisen tärkeä, jotta yritysten ja kotitaloluksien luotonsaanti onnistuisi.
A healthy financial sector is essential to allow businesses and households access to credit.
Tuomioistuimen asema tässä asiassa on olennaisen tärkeä.
The role of the court in this matter is crucial.
Siinä tunnustetaan myös, että progressiivinen verojärjestelmä on olennaisen tärkeä demokratialle.
It also recognises that taxation through a progressive tax system is essential to democracy.
Epäiltyjen ja syytettyjen tiedonsaanti on olennaisen tärkeä tekijä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistamisessa.
Access to information for suspects and accused persons is a key factor in ensuring fair proceedings.
Niiden asemaEU_2020 -strategian onnistumisessa on olennaisen tärkeä.
Their role in the success of the EU 2020 strategy is crucial.
Perhelääkäreillä on olennaisen tärkeä asema heidän toimiessaan hoitavana, opastavana ja portinvartijatahona.
Family doctors have a vital role, in their curative, guiding and gatekeeping functions.
Frontexissa meillä on erinomainen eurooppalainen väline, joka on olennaisen tärkeä ulkorajojemme valvonnalle.
We have in frontex a european tool par excellence which is essential for controlling our external borders.
Mielestäni tämän valtuuskunnan merkitys on olennaisen tärkeä.
I think that the role of this delegation is crucial.
Juuri tämä kahdeksan tunnin mittainen unijakso on olennaisen tärkeä asia jokaiselle.
Precisely that eight-hour period of sleep is essential to everyone.
Kuitenkin teos on olennaisen tärkeä, koska on todettu, ja se on.
However, the work was of fundamental importance as is stated in and.
Tällainen sanktiojärjestelmä on olennaisen tärkeä ehdotuksen perusteella käyttöön otettavan järjestelmän soveltamisen varmistamiseksi.
Such sanctions are essential in order to guarantee application of the system established by the proposal.
Agenda 2000 on olennaisen tärkeä euroopan unionin tulevan kehityksen kannalta.
Agenda 2000 is of fundamental importance for the future development of the european union.
Kyseisten sitoumusten tosiasiallinen noudattaminen on olennaisen tärkeä seikka eu:n suhteissa kumppanimaihin.
Effective implementation of such commitments is an essential element in the EU's relations with partners.
Tämä yhteisen ohjelmasuunnittelun väline on olennaisen tärkeä eurooppalaisen tutkimusalueen tulevaisuudelle.
This joint programming tool will be vital for the future of the european research area.
Oikeusvaltioperiaate on olennaisen tärkeä.
The rule of law is an essential principle.
Se on olennaisen tärkeä väline tiedotettaessa siitä, miten jäsenvaltiot käsittelevät eu:n lainsäädäntöä.
This is an essential tool for communicating how member states treat european law.
Mielestäni tämä virke on olennaisen tärkeä.
I believe that this sentence is fundamental.

Results: 265, Time: 0.1289

See also


asia on olennaisen tärkeä
one thing is vital the issue is of fundamental importance issue is vitally important
rooli on olennaisen tärkeä
a vital role in play an essential role in
on olennaisen tärkeä asema
role of has a vital role to play
lähestymistapa on olennaisen tärkeä
approach , which is essential approach was essential
on tärkeä osa
is an important part of

Word by word translation


olennaisen
- essential fundamental key vitally substantial
tärkeä
- important major importance key essential

"On olennaisen tärkeä" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More