ON OSA ELÄMÄÄ IN ENGLISH

What does on osa elämää mean in Finnish

Results: 30, Time: 0.0793

is part of life (8) are part of life (3)

Examples of using On Osa Elämää in a sentence and their translations

Kuolema on osa elämää... 7500, sano uudestaan.
Death is part of life... 7500, say again.
Työelämä on osa elämää, ei koko elämä.
Working life is part of life, not all of it.
Selkäkipu on osa elämää; toisilla enemmän, toisilla vähemmän.
Back pain niggles are part of life, and for some more than others.
Tuska on osa elämää, kal-el.
Pain is part of life, kal-el.

Katumus on osa elämää ja roomaa.
Regrets are part of life. regret is part of rome.
Joskus ihmisten menettäminen on osa elämää.
Sometimes, losing people is part of life.
Syntyminen ja kuoleminen on osa elämää.
Birth and death are part of life.
Kuitenkin on muistettava- että kuolema on osa elämää.
And yet, remember, death is part of life.
Se on osa elämää.
Uh, it's part of life, you know.
Sehän on osa elämää, eikö niin?
It's part of life, failure, isn't it?
Kuolema on osa elämää.
Dying is a part of living, you know?
Kuolema on osa elämää.
You know,"death is a part of life.
Muutos on osa elämää, se on väistämätöntä.
Change is a part of life. It's inevitable.
Kuolema on osa elämää, ja yhtenä päivänä kaikki kohtaamme sen.
Dying is part of living, and we all one day will face it.
Se on osa elämää.
I'm telling you, it's a part of life.
Tulevaisuudessa, ruokaa on vähän ja todellinen nälkä on osa elämää.
In the future, food is scarce and real hunger will be a part of life.
Mutta maatilalla oppii sen, että kuolema on osa elämää.
But one thing we learn on the farm is that death is a part of life.
Aivan kuten ilma ja vesi, maa on osa elämää ylläpitävää järjestelmää.
Like air and water, soil is part of our life support system.
Äiti tapasi sanoa, että kuolema on osa elämää.
Mama always said that dying' was a part of life.
Death: juutalaiset uskovat, että kuolema on osa elämää.
Death: jews believe that death is part of the life.
Vaikka asiat eivät menisi hyvin, se on osa elämää.
Even if things don't go well, that's all part of life.
Ehkä elsan on aika oppia, että pettymykset on osa elämää.
Maybe it's high time for her to learn that disappointments are a part of life.
Potkijalle sitävastoin jalan maakosketus on osa elämää, siksi vaihto juoksuun ja takaisin sujuu jouhevasti ja lennokkaasti.
For kickers, on the contrary, ground contact is part of life, so switching to running and back is fluid and graceful.
Se on toistaiseksi vielä mitään erikoista, kun se tulee loiren, jossa viini on osa elämää, kuten kala vedessä.
That is so far still nothing special when it comes from the loire, where wine is part of life, like fish to water.
Se muistutti minua siitä, että kuolema on osa elämää eikä elämää saa pitää itsestäänselvyytenä.
I was reminded that death is a part of life, and that the life we're given should never be taken for granted.
En voi luvata elämää ilman kipua ja menetystä, koska kipu on osa elämää.
I can't promise you a life without pain and loss because pain is a part of life.
helppoa; jotkut ihmiset vastustavat sitä, jotkut ihmiset eivät pidä siitä; mutta se on osa elämää, niin asiat ovat aika ajoin.
to it; some people will not like it; but that is part of life, that is the way things go at times.
Barry on osa elämääni.
Eddie, barry is always gonna be a part of my life.
Hän on osa elämääni.
He's in my life.
Jahti on osa elämääni ja sieluani.
Hunting is part of my life and my soul.

Results: 30, Time: 0.0793

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"On osa elämää" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More