PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAA IN ENGLISH

Translation of Pysyvien edustajien komiteaa in English

Results: 473, Time: 0.1344

Examples of using Pysyvien edustajien komiteaa in a sentence and their translations

Neuvosto pyytää pysyvien edustajien komiteaa seuraamaan tiiviisti näiden päätelmien täytäntöönpanoa.
The Council invites the Permanent Representatives Committee to follow closely the implementation of these conclusions.
Yksityisoikeuskomitea pyytää pysyvien edustajien komiteaa suosittelemaan neuvostolle, että se.
The Committee on Civil Law Matters invites Coreper to recommend to the Council that it.
Kehottaa pysyvien edustajien komiteaa jatkamaan komission ehdotuksen tarkastelua varmistaakseen, että.
Instructs the COREPER to continue the examination of the Commission proposal with a view to ensuring that.
Neuvosto pyysi pysyvien edustajien komiteaa tarkastelemaan kertomusta suosituksen laatimiseksi Euroopan
It asked the Permanent Representatives Committee to examine the report,
Neuvosto päätti pyytää pysyvien edustajien komiteaa jatkamaan kyseisen asiakirjan
It agreed to invite the Permanent Representatives Committee to continue the proceedings on this dossier
Neuvosto pyysi myös pysyvien edustajien komiteaa tarkastelemaan 20 artiklaa Norjan ja Islannin kanssa sekakomiteamenettelyssä,
The Council also invited Coreper to examine Article 20 with Norway
PYYTÄÄ pysyvien edustajien komiteaa jatkamaan viipymättä työskentelyä tässä määriteltyjen periaatteiden
REQUESTS the Coreper to further work without delay on the inclusion of the herein
Se pyysi pysyvien edustajien komiteaa valvomaan ehdotusten jatkokäsittelyä ottaen huomioon
It asked the Permanent Representatives Committee to oversee further work on the proposals,
Tämän jälkeen neuvosto pyysi pysyvien edustajien komiteaa toteuttamaan tarvittavat toimet,
The Council consequently instructed Coreper to take the necessary steps to enable Council
Se pyysi pysyvien edustajien komiteaa valmistelemaan 31. toukokuuta pidettävän keskustelun
It asked the Permanent Representatives Committee to prepare the discussion on 31 May on the basis
Puheenjohtaja pyysi pysyvien edustajien komiteaa käsittelemään tulevalla viikolla vielä avoinna olevia,
The President asked Coreper to tackle in the coming week the problems still open,
Neuvosto päätti pyytää pysyvien edustajien komiteaa huolehtimaan siitä, että ehdotuksen käsittely aloitetaan nopeasti.
The Council agreed to ask the Permanent Representatives Committee to ensure that examination of the proposal begins swiftly.
Neuvosto pyytää pysyvien edustajien komiteaa työskentelemään näitä tekstejä koskevan yhteisen kannan
The Council therefore requests Coreper to work towards establishing a common position on these issues
Neuvosto pyytää pysyvien edustajien komiteaa tarkastelemaan yksityiskohtaisesti ehdotuksen teknistä puolta,
The Council asks the Permanent Representatives Committee to carry out detailed consideration of the proposal at a technical
Puheenjohtajavaltio on pyytänyt pysyvien edustajien komiteaa jatkamaan tekstin tarkastelua vielä ratkaisemattomia
The Presidency invited Coreper to continue examining the text
Pysyvien edustajien komiteaa pyydettiin jatkamaan ehdotuksen käsittelyä ottaen
The Permanent Representatives Committee was asked to continue work on the proposal,
Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään tarkastelemaan huolellisesti yhteisöpatentin kaikkia näkökohtia.
The Permanent Representatives Committee was invited to press ahead with work
Neuvosto kehottaa pysyvien edustajien komiteaa tarkastelemaan, kuinka neuvoston suorittamaa koordinointia ja ohjausta voitaisiin tehostaa,
The Council invites Coreper to consider how the coordination
Pysyvien edustajien komiteaa pyydettiin käsittelemään komission ehdotuksia heti
The Permanent Representatives Committee was therefore instructed to consider the Commission's
Neuvosto voi halutessaan pyytää pysyvien edustajien komiteaa tarkastelemaan asiaa lähemmin
The Council may wish to ask Coreper to explore this matter further
Pysyvien edustajien komiteaa pyydettiin näin ollen tarkastelemaan EU:
The Permanent Representatives Committee was therefore requested to examine the options
pyytää pysyvien edustajien komiteaa jatkamaan MRK-asetuksen ja toimielinten sopimuksen käsittelyä.
ask Coreper to continue work on the MFF regulation
Neuvosto pyytää pysyvien edustajien komiteaa viimeistelemään päätöksen tekstin,
The Council instructed the Permanent Representatives Committee to finalise the text of the Decision with a view to adopting it before the end of June.
kehottaa pysyvien edustajien komiteaa ohjailemaan eurooppalaisen demokratiarahaston perustamisprosessia.
invites Coreper to steer the process towards the establishment of the European Endowment for Democracy.
Neuvosto pyytää pysyvien edustajien komiteaa tarkastelemaan paneelin työskentelyä,
The Council invites the permanent representatives committee to examine the panel's work with a view to preparing
Neuvosto pyysi pysyvien edustajien komiteaa jatkamaan direktiiviehdotuksen tarkastelua ministerien edistymisen pohjalta,
The Council requested the Permanent Representative Committee to examine further the draft directive,
Pysyvien edustajien komiteaa pyydettiin esittämään asia asiaankuuluvalle neuvoston
COREPER was asked to forward the matter to the appropriate
Neuvosto pyysi pysyvien edustajien komiteaa käsittelemään ajantasaistettua komission lausuntoa
The Council asked the Committee of Permanent Representatives to examine this updating of the Commission's opinion
Neuvosto pyysi erityisesti pysyvien edustajien komiteaa aloittamaan kiireellisesti sellaisten kysymysten käsittelyn,
The Council invited the Committee of Permanent Representatives in particular to tackle the questions relating
Neuvosto pyysi pysyvien edustajien komiteaa vauhdittamaan komission esittämien toimenpiteiden tarkastelua tämän yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi.
The Council invited the Committee of Permanent Representatives to accelerate the examination of the measures submitted by the Commission

Results: 473, Time: 0.1344

See also


pysyvien edustajien komiteaa raportoimaan
the permanent representatives committee to report
pysyvien edustajien komiteaa pyydetään
coreper is asked the committee of permanent representatives is asked to ask the permanent representatives committee
pysyvien edustajien komiteaa pohtimaan
the permanent representatives committee to examine the permanent representatives committee to consider
erityisesti pysyvien edustajien komiteaa
in particular , coreper the committee of permanent representatives in particular
pysyvien edustajien komiteaa toimittamaan
permanent representatives committee to submit
pysyvien edustajien komiteaa määrittelemään
the permanent representatives committee to define
pysyvien edustajien komiteaa ja verotustyöryhmää
permanent representatives committee and the working party on tax questions
pysyvien edustajien komiteaa ja neuvoston
permanent representatives committee and the council
antaa pysyvien edustajien
instructs the permanent representatives
jäsenvaltioiden pysyvien edustajien
permanent representatives of the member states
pysyvien edustajien komiteaan
committee of permanent representatives COREPER
edustajien komiteaa seuraamaan
representatives committee to follow representatives committee to monitor
pysyvien edustajien tasolla
permanent representative level
toimittaa pysyvien edustajien
submitted to the permanent representatives to forward to the permanent representative
neuvosto kehottaa pysyvien edustajien komiteaa
the council invites the permanent representatives committee

Word by word translation


pysyvien
- permanent standing persistent stable sustainable
edustajien
- representatives members delegates agents representing
komiteaa
- committee the EESC committees

S Synonyms of Pysyvien edustajien komiteaa


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More