RANSKAN JA SAKSAN IN ENGLISH

Translation of Ranskan ja saksan in English

Results: 260, Time: 0.0774

Examples of using Ranskan ja saksan in a sentence and their translations

Espanjan, yhdistyneen kuningaskunnan, ranskan ja saksan on siis puolustettava yhteistä kantaa.
Spain, the UK, france and germany must therefore uphold a common position.
Myös ranskan ja saksan metsäpinta-alat ovat merkittävät.
France and germany also have extensive tracts of woodland.
Julkaisu on saatavana ilmaiseksi englannin, ranskan ja saksan kielellä.
It is available free of charge in english, french and german.
Rein virtaa ranskan ja saksan välissä.
The rhine runs between france and germany.
Eu:n talousarvio:http://ec.europa.eu/ budgetsaatavilla englannin, ranskan ja saksan kielillä.
EU budget:http://ec.europa.eu/budget/index.htmavailable in english, french and german.
Ettekö kanna huolta ranskan ja saksan suhteista?
With no concern for relations between france and germany?
Tavoitteena ei saa olla liikkuvuuden edistäminen vain britannian, ranskan ja saksan välillä.
The aim should not be just to promote mobility between the UK, france and germany.
Hankkeet, jotka mahdollistavat kaksisuuntaiset kaasuvirrat portugalin, espanjan, ranskan ja saksan välillä.
Projects allowing bidirectional flows between portugal, spain france and germany.
Ensimmäinen askel eurooppalaisen perheen luomisessa on kumppanuus ranskan ja saksan kesken.
recreation of the european family must be a partnership between france and germany.
Ranskan ja saksan hallitukset ovat avanneet pandoran lippaan.
The french and german governments have opened Pandora's box.
Kaksi neljästä ranskan ja saksan välisestä liitosyksiköstä sijaitsee enbw:n toimitusalueella.
Two of the four franco-german interconnectors are in the enbw supply area.
Mielestäni ranskan ja saksan taloudet ovat tällaisia dinosauruksia.
I think the economies of france and germany are the dinosaurs in jurassic park.
Ranskan ja saksan yhteinen lausuma.
Joint declaration by france and germany.
Tapaaminen ranskan ja saksan kansalaisyhteiskuntien edustajien kanssa.
Meeting of representatives of french and german civil society.
Ranskan ja saksan ehdotus tähtää vankilarangaistukseen tuomittujen tehokkaampaan yhteiskuntaan sopeuttamiseen.
The franco-german proposal seeks to reintegrate sentenced persons into society.
Adalbert kienle palautti mieliin ranskan ja saksan sovinnonteon merkityksen euroopan rakentamiselle.
Mr kienle recalled the importance of the franco-german reconciliation for european integration.
Me näimme sen vuosina 2004 ja 2005 ranskan ja saksan osalta.
We saw it in 2004 and 2005 with france and germany.
Tällainen poliittinen elämä on todellisuudessa ominaista ranskan ja saksan äärioikeistolle.
This form of political life is, in reality, peculiar to the extreme right-wing in france and germany.
LEO- käännä ranskan ja saksan välilläname.
LEO- translate between french and german.
Eri lähteistä saatujen tietojen mukaan ranskan ja saksan osuus eu:n markkinoista on yli 50 prosenttia.
According to different sources, france and germany cover more than 50% of the EU market.
Myös suurta painoarvoa omaavien talouksien, ranskan ja saksan, poliittiset aloitteet ovat unionin kannalta edelleen erittäin merkittäviä.
In addition, policy initiatives in the heavy-weight french and german economies remain very important for the EU.
Suomen, ranskan ja saksan ban­verkot aloittivat toimintansa vuonna 1997, ja ensimmäiset tulokset niiden
In finland, france and germany, bans started up in 1997 and the first results were achieved in 1998.
Samaan tapaan ranskan ja saksan pyrkimyksiä tiiviimmän poliittisen yhdentymisen saavuttamiseksi tuetaan yleisesti edellyttäen,
Similarly, there is public support for france and germany's attempts to achieve closer political integration, but not if
Komissio on yhteydessä asiassa ranskan ja saksan toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotta näiden vielä kesken olevien tutkimusten tuloksia voidaan seurata.
The commission has remained in contact with the relevant french and german authorities, in order to monitor the results of these studies
Muilta osin ja etenkin jäsenvaltioiden( ranskan ja saksan, saksan ja itävallan) välisillä rajat ylittävillä rataosuuksilla on esiintynyt merkittäviä
Others, however, in particular the cross-border sections between member states(france and germany, germany and Austria) are experiencing considerable delays,
Vastaanotamme tietoa englannin, ranskan ja saksan tietotoimistoilta, ettei hyökkäys- rajoittunut vain yhteen kaupunkiin.
Cables received from english, french and german news agencies now confirm the attack was not limited to the city.
kauppasopimuksesta, jolla annetaan paremmat vientiehdot ranskan ja saksan sokeriviljelijöille kuin puolan sokeriviljelijöille.
attributes more export freedom to french and german sugar producers than to polish farmers.
Vakaussopimus ei ole kuollut kirjain, kuten ranskan ja saksan vuotta 2005 koskevat sitoumukset osoittavat.
The pact is not dead, as proved by the commitments made by france and germany for 2005.
Komissio on seurannut aktiivisesti asiasta vastaavien tahojen( ranskan ja saksan) ja afrikan unionin edustajien välisiä keskusteluja.
The commission has followed up actively the discussions between the chefs de file(france and germany) and the african union representatives.
tähän mennessä käyttänyt tätä mahdollisuutta toisin kuin belgian, ranskan ja saksan kilpailuviranomaiset.
The commission has so far not used this possibility, but the belgian, french and german competition authorities have.

Results: 260, Time: 0.0774

Word by word translation


ranskan
- french france
ja
- and of in to
saksan
- german

"Ranskan ja saksan" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More