SAATTAA OLLA PAREMPI KUIN IN ENGLISH

What does saattaa olla parempi kuin mean in Finnish

Results: 24277, Time: 0.1215

Examples of using Saattaa Olla Parempi Kuin in a sentence and their translations

Tämä armeija saattaa olla parempi kuin yhdenkään muun arabimaan vakinainen armeija.
This army is probably better than any other arab regular army.
Mutta testaamme muitakin autoja, koska uskon, että yksi noista autoista autotallissa saattaa olla parempi kuin tämä.
But we are gonna test some more cars because i still think one of those ones in the garage could be better than this one.
Mutta jos mietimme kaikkia tarinoita joita olemme kuulleet suurimmassa osassa tyttö saattaa olla parempi kuin poika.
But if we consider all the stories we have heard in certain cases a girl might be preferable to a boy.
Näissä maissa joillakin yhteisöillä saattaa olla parempi luottokelpoisuus ja alempi luottokorko kuin valtiolla.
Some entities in these countries may have a better credit standing and a lower borrowing rate than the central government.

Saattaa olla parempi tehdä perusteellisia muutoksia siihen, mikä on jo olemassa kuin odottaa uutta asetusta, koska aika kuluu, ja ihmiset käyvät kärsimättömiksi.
It may be better to carry out thorough improvements to that which is already in existence than to wait for the new one, as time is passing and people are becoming impatient.
Sufyan rahimähullaah sanoi: se, mitä henkilö inhoaa, saattaa olla parempi hänelle kuin se, mistä hän pitää, koska se, mitä hän inhoaa, saa
Sufyan rahimahullaah said: what a person dislikes may be better for him than what he likes, because what he dislikes causes him to
Koska pyynnön esittävien jäsenvaltioiden virkamiehillä saattaa olla parempi tietämys tapaukseen liittyvistä tosiasioista ja olosuhteista ja jos pyynnön vastaanottava jäsenvaltio ei ole edellyttänyt pyynnön esittävien jäsenvaltioiden virkamiesten osallistumista, heidän olisi voitava olla läsnä hallinnollisessa tutkimuksessa, siinä määrin kuin pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaiset kyseistä läsnäoloa koskevat ehdot täyttyvät.
As the officials of the requesting member states might have better knowledge of the facts and circumstances of the case and where the requested member state has not required officials from the requesting member states the officials of the latter should be able to be present during the administrative enquiry in so far as conditions under national law of the requested member state for such a presence are met.
Olla parempi kuin mitä saattoi unelmoida.
To be better than you might have dreamed.
Oletan siksi saksan tulkin tehneen virheen tulkatessaan, että te sanoitte nizzan sopimuksen saattavan olla parempi kuin lissabonin sopimus.
I am assuming, therefore, that there was a mistake in the german interpretation when it interpreted you as saying that the treaty of nice may be better than the treaty of lisbon.
Kroonisen muun kuin syöpään liittyvän kivun hoidossa saattaa olla parempi aloittaa hoito välittömästi vapautuvilla vahvoilla opioideilla( esimerkiksi morfiinilla) ja määrätä
section 4.4 of the SPC:“ in chronic non-cancer pain, it might be preferable to initiate the treatment with immediate-release strong opoids(e. g.
Isä saattaa olla typerys, mutta hän on paljon parempi kuin kukaan pizzankuljettaja.
Look, dad may be a doofus, but he is 10 times better than any pizza delivery boy.
Se tarkoittaa myös että padmaa pitävät henkilöt saattavat olla digitaalisesti kadotettuja,- ainoan ihmisen toimesta, joka saattaa olla tässä parempi kuin minä.
Which also means that the people holding padma might be digitally walled off by the one person on this planet who might be better at this than i am.
Sokeriton tuote saattaa olla muilta ravintoarvoiltaan köyhä, jolloin se ei välttämättä ole parempi vaihtoehto kuin vähän sokeria sisältävä tuote, jossa on esimerkiksi täysjyväkauran hyvää tekevää kuitua, beetaglukaania ja kivennäisaineita.
A sugar-free product may be poor in other nutritional values in which case, it is not necessarily a better option than a product that contains little sugar but a lot of good fibre of wholegrain oats, beta-glucan, and minerals.
rauhanomaisesti rinnakkain turvallisten ja tunnustettujen rajojensa sisällä, ja niiden on jopa hyväksyttävä se, että avioero saattaa juuri nyt olla parempi ratkaisu kuin yhdessä eläminen.
peace within secure and recognised borders, and even accepting that, for the moment, a divorce may be better than living together.
Jos oletetaan, että julkiset palvelut kehittyvät tasaisemmin kuin yrityssektorin hallitsemat palvelutoimialat( kauppa ja muut palvelut), saattaa osuvuus aidossa laskennassa olla parempi.
Under the presumption that public services develop more evenly than the services administered by the private sector(trade and other services), the accuracy may be better in a genuine calculation.
Orjalla saattaa siis olla parempi toimeentulo kuin proletaarilla, mutta proletaari kuuluu korkeammalle yhteiskunnallisen kehityksen tasolle ja on itsekin korkeammalla asteella kuin orja.
Thus, the slave can have a better existence than the proletarian, while the proletarian belongs to a higher stage of social development and, himself, stands on a higher social level than the slave.
Koska kuvitelmissasi se saattaa olla parempaa kuin oikeassa elämässä.
Because what you imagine might be better than the real thing.
Tulin ajatelleeksi, että mineraalikaivosten pohja saattaisi olla parempi varastointipaikka kuin suolakaivokset.
It strikes me that the bottom of mineral mines might be a better storage place than salt mines.
Rocketteilla saattaa olla paremmat jalat kuin minulla- mutta sinkkunaisia-esitykseni oli lyömätön.
Well, the rockettes might have better legs than me, but they can't touch my"Single Ladies" performance.
Totuus saattaa satuttaa, mutta se on parempi kuin valheessa eläminen.
And the truth may hurt like a bitch slap, but it's better than living a lie.
Se saattaa kestää, mutta se on parempi kuin kuolla noissa tunneleissa!
It might take a little while, but they will adapt. It's a hell of a lot better than dying down in those tunnels.
Jaa kaverille: facebook lisää sivullesi sähköposti mainosta maksalaatikossa joskus saattaisi olla parempi vaikka valehdella kuin vaieta ja vältellä hankalia aiheita.
Share: facebook embed player email advertise on frontpage sometimes it could be better even lie than to keep silent and avoid difficult subjects.
Jestas. oletko tosiaankin kateellinen? koska phil saattaisi olla parempi isä kuin sinä?
Oh, my god, are you really jealous because phil might be a better father than you?
Kun kliiniset tutkimukset osoittavat, että uusi hoito on parempi kuin tavallinen hoito, uusi hoito saattaa tulla tavanomaista hoitoa.
When clinical trials show that a new treatment is better than the standard treatment, the new treatment may become the standard treatment.
Eräät valtuuskunnat totesivat, että saattaisi olla parempi viitata opetuskieleen kuin äidinkieleen, koska ne eivät välttämättä ole sama kieli.
Some delegations noted that it might be better to refer to the language of instruction rather than the mother tongue, which is not necessarily the same.
Koska tauti johtaa muutamassa minuutissa muutoin hyvässä kunnossa olevien kanojen kuolemaan, sen merkitys hyvinvoinnin kannalta saattaa olla pienempi kuin vesipöhön, joka aiheuttaa kroonista kärsimystä.
As this syndrome leads within a few minutes to the death of birds otherwise in generally good condition the welfare relevance may be lower compared with ascites which causes chronic suffering.
Se saattaa olla ainoa hyvä asia, joka tästä sotkusta seurasi,- tilaisuus aloittaa alusta, tulla paremmaksi, kuin mitä olimme.
That might be the only good thing that came from this whole mess-- a chance to start over, to become better people than we were before.
Quinlanin vaisto saattaa olla sittenkin parempi kuin sinun.
Quinlan's intuition may still turn out to be better that yours.
Jos näöntarkkuusarvo on kaukotestillä mitattuna parempi kuin lähitestillä mitattuna, syynä saattaa olla huono akkomodaatio, t.s. silmän huono lähelle mukauttaminen, jolloin lukulasit parantavat näöntarkkuutta.
If visual acuity at distance is better than visual acuity at near because of poor accommodation, the use of reading addition increases visual acuity at near.
Viisaus on parempi kuin sota-aseet, mutta yksi ainoa syntinen saattaa hukkaan paljon hyvää.
Wisdom is better than weapons of war; but one sinner destroys much good.

Results: 24277, Time: 0.1215

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Saattaa olla parempi kuin" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More