SEN VUOKSI KOMISSIO IN ENGLISH

Translation of Sen vuoksi komissio in English

S Synonyms

Results: 426, Time: 0.2267

therefore the commission (127) consequently the commission (20) this is why the commission (17) hence the commission (7) accordingly the commission (7) the commission is therefore (5) thus the commission (4) to this end the commission (3) as a result the commission (2) for this reason the commission (2)

Examples of using Sen vuoksi komissio in a sentence and their translations

Sen vuoksi komissio kehottaa euroopan laajuisiin toimiin kehitystä vauhdittavan keskeisen teknologian edistämiseksi.
This is why the commission calls for a european effort to boost KETS.
Sen vuoksi komissio järjestää nyt kuulemisen lainsäädäntökehyksen saattamisesta ajan tasalle.
This is why the commission is now consulting on updating this framework.
Sen vuoksi komissio voi hyväksyä tarkistuksen periaatteessa.
Hence the commission can accept this amendment in principle.
Sen vuoksi komissio voi hyväksyä alan kuulemista koskevan periaatteen esittämisen johdanto-osassa.
Hence the commission can accept to express the principle of consultation of industry in a recital.
Sen vuoksi komissio ei voi hyväksyä näitä tarkistuksia.
Thus the commission can not accept this amendment.
Sen vuoksi komissio ei voi hyväksyä tätä tarkistusta.
Thus the commission can not accept this amendment.

Therefore, the commission

Sen vuoksi komissio on tänään päättänyt lähettää näille jäsenvaltioille ns. perustellut lausunnot.
Therefore, the commission has today decided to send reasoned opinions to these member states.
Sen vuoksi komissio pyytää tänään.
Therefore, the commission requests today.

Consequently, the commission

Sen vuoksi komissio hyväksyy periaatteessa tarkistuksen 12.
Consequently, the commission in principle accepts amendment no 12.
Sen vuoksi komissio ei katso tarpeelliseksi ehdottaa mitään muutoksia.
Consequently, the commission does not find it necessary to propose any adjustments.
Other sentence examples
Sen vuoksi komissio ei nyt suunnittele ehdottavansa muutoksia direktiiviin 2002/14/EY.
Therefore, the commission does not currently envisage proposing amendments to directive 2002/14/EC.
Sen vuoksi komissio rohkaisee jäsenvaltioita edistämään tällaista energian hyödyntämistä.
Therefore, the commission encourages member states to promote such energy recovery.
Sen vuoksi komissio antoi ehdotuksia verkkovierailuasetuksen muuttamisesta.
Consequently, the commission presented proposals for amending the roaming regulation.
Sen vuoksi komissio katsoo, että näihin kustannuksiin ei voida myöntää koulutustukea.
Consequently, the commission considers that these costs are not eligible for training aid.
Sen vuoksi komissio poisti velvoitteen esittää vientitodistus tällaisesta viennistä.
Therefore, the commission removed the obligation to present an export licence for such exports.
Sen vuoksi komissio antoi tänään alalle selkeät suositukset.
This is why the commission issued strong recommendations to the industry today.
Sen vuoksi komissio hyväksyy yhteisen kannan.
The commission is therefore in a position to accept the common position.
Sen vuoksi komissio ehdottaa seuraavia toimia.
Hence the commission foresees the following actions.
Sen vuoksi komissio katsoo, että mfb:n toteuttamat toimenpiteet on myönnetty valtion varoista.
Consequently, the commission finds that measures granted by MFB involve state resources.
Sen vuoksi komissio laati eurooppalaiset ohjeet rintasyövän seulonnasta.
This is why the commission developed european guidelines on breast cancer screening.
Sen vuoksi komissio parantaa jatkossakin kokoamiensa tietojen yksityiskohtaisuutta.
Therefore, the commission will continue to improve the detail of the data it collects.
Sen vuoksi komissio katsoo, että toimenpide antaa valikoivan edun tuensaajalle.
Therefore, the commission considers that the measure taken constitutes a selective advantage to the beneficiary.
Sen vuoksi komissio pyrkii direktiivin nopeaan hyväksymiseen.
Consequently, the commission is endeavouring to ensure prompt adoption of the directive.
Sen vuoksi komissio ja korkea edustaja toteuttavat seuraavat toimet.
To this end, the commission and the high representative will take the following actions.
Sen vuoksi komissio tekee nyt uuden ehdotuksen valvonnan parantamiseksi.
This is why the commission is coming forward with a new proposal to improve controls.
Sen vuoksi komissio käsittelee ainoastaan jokapäiväisiä asioita 1. marraskuuta lähtien.
Therefore, the commission will just handle day-to-day business from november 1.
Sen vuoksi komissio ei ota kantaa niihin tässä menettelyssä.
Consequently, the commission will not give an opinion on this question in the present proceedings.
Sen vuoksi komissio ei voi hyväksyä tällaista viittausta.
Thus the commission can not support this reference.
Sen vuoksi komissio teki laajan selvityksen sähköisen rahan käytöstä.
As a result, the commission has undertaken a wide ranging review of e-m developments.
Sen vuoksi komissio ei tässä menettelyssä aio ottaa kantaa näihin kysymyksiin.
Consequently, the commission will not give its views on this question in these proceedings.

Results: 426, Time: 0.2267

See also


sen vuoksi komissio katsoo
therefore , the commission considers
sen vuoksi komissio ehdottaa
therefore , the commission proposes
sen vuoksi komissio päättelee
therefore , the commission concludes
sen vuoksi komissio suosittelee
therefore the commission recommends commission therefore recommends that it is therefore recommended
sen vuoksi euroopan komissio
european commission is therefore as a result , the european commission that is why the european commission
sen vuoksi komissio keskittyi
commission therefore concentrated on
sen vuoksi komissio seuraa
therefore , the commission is following therefore , the commission will monitor therefore , the commission should monitor
sen vuoksi komissio ilmoitti
therefore , the commission informed commission therefore announced
sen vuoksi komissio pitää
commission considers it therefore , the commission considers
sen vuoksi komissio antoi
this is why the commission issued for that reason the commission adopted
sen vuoksi komissio on ehdottanut
consequently the commission has proposed this is why the commission has proposed therefore , the commission had suggested
sen vuoksi komissio ei aio
the commission therefore does not intend
sen vuoksi komissio ei hyväksy
commission therefore does not accept as a consequence , the commission does not accept

Word by word translation


sen
- it its it… it。
vuoksi
- therefore for due why because
komissio
- commission commissions commissioned
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More