TÄMÄN VUOKSI KOMISSIO IN ENGLISH

Translation of Tämän vuoksi komissio in English

Results: 853, Time: 0.0959

the commission therefore consequently the commission that is why the commission accordingly the commission for this reason the commission this end the commission thus the commission hence the commission against this background the commission that is the reason why the commission

Examples of using Tämän vuoksi komissio in a sentence and their translations

Tämän vuoksi komissio totesi, että alijäämää koskeva perussopimuksen arviointiperuste täyttyy.
The commission therefore concluded that the deficit criterion in the treaty is fulfilled.
Tämän vuoksi komissio ehdottaa seuraavia toimenpiteitä.
The commission therefore proposes the following measures.
Tämän vuoksi komissio on tänään päättänyt antaa suomelle perustellun lausunnon.
That is why the commission decided today to address a'reasoned opinion' to finland.
Tämän vuoksi komissio rajoittaa ilmoitusvaatimukset koskemaan johdannaisarvopapereita.
The commission therefore limits the notification requirements to derivative securities.
Tämän vuoksi komissio päättelee, että vuoden 1997 puolivälin jälkeen kyse ei ollut valtion varoista.
Accordingly, the commission concludes that after mid-1997 no state resources were involved.
Tämän vuoksi komissio ehdotti kyseistä asetusta heinäkuussa 2001.
That is why the commission proposed the regulation in july 2001.
Tämän vuoksi komissio nimeää yhteys­virkamiehet, jotka vastaavat yhteyksistä siviili-sotilasyksikköön.
For this reason, the commission will appoint liaison officers to the civil-military cell.
Tämän vuoksi komissio käyttää arviointinsa lähtökohtana eri hallinnointisopimusten määräyksiä.
Accordingly, the commission will base its assessment on the provisions laid down in
Tämän vuoksi komissio on ehdottanut euroopan globalisaatiorahaston perustamista.
That is why the commission has proposed a european globalisation adjustment fund.
Tämän vuoksi komissio päätti marraskuussa aloittaa tätä asiaa koskevan menettelyn.
The commission therefore decided in november to initiate proceedings regarding this case.
Tämän vuoksi komissio jatkaa määrätietoista toimintaa ilman pilaantumisen torjumiseksi.
That is why the commission is continuing to pursue a vigorous policy against air pollution.
Tämän vuoksi komissio lisäsi viittauksen direktiivin voimaantuloon.
To this end, the commission has inserted a reference to the entry into force of the directive.
Tämän vuoksi komissio katsoo, että BPN sai taloudellista etua.
The commission therefore considers that BPN obtained an economic advantage.
Tämän vuoksi komissio katsoo hyödylliseksi kiinnittää neuvoston huomion seuraaviin näkökohtiin.
For this reason, the commission would like to draw the Council's attention to the following aspects.
Tämän vuoksi komissio aikoo ehdottaa seuraavaa.
Accordingly, the commission intends to propose that.
Tämän vuoksi komissio epäili, olisiko yksityinen sijoittaja hyväksynyt liiketoimen.
The commission therefore doubted that a private investor would have accepted this transaction.
Tämän vuoksi komissio pitää parempana, että sana poistetaan tekstistä tässä vaiheessa.
For this reason, the commission would prefer to delete the word at this stage.
Tämän vuoksi komissio katsoo, ettei kyseisiin ehtoihin liittynyt valtiontukea.
Thus, the commission considers that the conditions attached did not entail state aid.
Tämän vuoksi komissio ehdotti rahanpesua koskevan kiellon soveltamisalan laajentamista.
Accordingly, the commission proposed a widening of the prohibition of money laundering.
Tämän vuoksi komissio oli oikeassa turvautuessaan turvalausekkeisiin.
That is why the commission was right to insert safeguard clauses.
Tämän vuoksi komissio muuttaa ehdotustaan seuraavasti.
The commission therefore modifies its proposal as follows.
Tämän vuoksi komissio pyytää jäsenvaltioilta tukea rahastoa koskevaan sopimukseen tarvittaville muutoksille.
Hence, the commission calls on member states to support the necessary amendment of
Tämän vuoksi komissio kuuntelee.
That is why the commission is listening.
Tämän vuoksi komissio on tehnyt kaksi erillistä ehdotusta.
That is the reason why the commission has put forward these two separate proposals.
Tämän vuoksi komissio katsoo, etteivät toimenpiteet sovellu sisämarkkinoille.
Hence, the commission considers that they are not compatible with the internal market.
Tämän vuoksi komissio ehdottaa interventio-ostojärjestelmän korvaamista.
The commission therefore proposes replacing the intervention buying-in arrangements.
Tämän vuoksi komissio odottaa malttamattomana hvk:n työn saattamista päätökseen ajallaan.
That is why the commission is anxious for the work to be brought to a conclusion on time.
Tämän vuoksi komissio hylkää kaikki euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä tekemät tarkistukset.
The commission therefore rejects all the amendments voted by the european parliament on second reading.
Tämän vuoksi komissio katsoo, että tuella on selvästi kannustava vaikutus.
Hence, the commission is of the opinion that the aid has clearly an incentive effect.
Tämän vuoksi komissio ei puhu vaan toimii seuraavalla tavalla.
That is why the commission is not talking but acting in the following way.

Results: 853, Time: 0.0959

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More