TEHDÄ JOTAIN ERILAISTA IN ENGLISH

What does tehdä jotain erilaista mean in Finnish

S Synonyms

Results: 28, Time: 0.0451

Examples of using Tehdä Jotain Erilaista in a sentence and their translations

Haluan tehdä jotain erilaista.
Jan erik halusi tehdä jotain erilaista ja hauskempaa.
Jan erik said,"I want to do something different.
Yritän tehdä jotain erilaista.
I'm just trying to do something different.
Emme halua. halusit tehdä jotain erilaista.
Cuddlywhiskers, you told me you wanted to do something different.

Siksi haluan opettaa, tehdä jotain erilaista, tiedäthän?
That's why i want to teach, do something different, you know?
Tahdoin tehdä jotain erilaista.
Tykkään tehdä jotain erilaista lauantaisin.
I would like to do something special on saturday night.
Ehkä voisimme tehdä jotain erilaista.
I was thinking maybe we could do something different.
Voisimme tehdä jotain erilaista.
We could do something different tonight.
Etkö haluaisi joskus tehdä jotain erilaista?
You ever just think about just doing something different?
Kun hoidin häntä, päätin, että tahdoin tehdä jotain erilaista elämälläni.
It was while looking after him that i decided i wanted to do something different with my life.
Mies marssi luoksemme, iski pöytään 5000 dollaria ja tarjosi tilaisuuden tehdä jotain erilaista.
All i can see is a man walks in, puts 5 grand on the table offers us a chance to do something different, unique.
Nick bäckström aiheesta:" en tiedä, jos me rentouttava jälkeen tavoite tai mitä tahansa, mutta meidän täytyy tehdä jotain erilaista.
Nick backstrom on the issue:“I don't know if we're relaxing after a goal or whatever, but we need to do something different.”.
Star warsin katselu olisi ollut hauskaa,- mutta ajattelin, että voisimme tehdä jotain erilaista.
Watching the star wars trilogy with the commentary's fun, but i was thinking that maybe we could do something different.
Meidän suomalaisten tulisi olla leikkimielisempiä: usein pöytäkattauksessa on käytetty samoja lautasia ja laseja mutta me halusimme tehdä jotain erilaista.
Finns should be more playful: a table setting will most often consist of the same plates and glasses, but we wanted to make something different.
Joten jos siis yritätte tehdä jotain erilaista, tässä on kaksi suoraan muistamaani esimerkkiä siitä, kun itse asiassa vain kopioitte jotain
So, if you're trying to do something different- those are two examples from the top of my head where you're actually
ristiriitaisia tunteita, joista nosto hänelle hänen isänsä topic, jotkut kertovat hänelle, hän olisi hänen oma henkilö ja tehdä jotain erilaista.
some drawing him to his father's topic, some telling him he should be his own person and do something different.
kaikkiin jollain tasolla.kun sydämemme avautuu ja intohimomme herää, useammat ja useammat meistä tuntevat tarvetta lähteä työstään ja tehdä jotain erilaista.
passions stir, more and more of us will be feeling the urge to leave our work and do something different.
Tänä jouluna santa halua tehdä jotain erilaista. hän haluaa tehdä joitakin taikaa joulupäivänä. hänellä on niin paljon erilaisia esineitä sekoittamiseen
This christmas santa want to do something different. he wants to do some magic in christmas day. he has so many
Tee jotain erilaista vaihtelun vuoksi.
Take a chance, baby. do something different for a change.
Ehkä meidän pitäisi tehdä jotakin erilaista.
Maybe we should do something different.
Jos haluat selvitä, tee jotain erilaista.
You want to survive, do something different.
Olemme aina halunneet olla luovia ja tehdä jotakin erilaista.
We're always determined to flex our creative muscle and do something different.
Kun tunnet olosi ahdistuneeksi, tee jotakin erilaista.
When you're feeling under pressure, do something different.
Näkymät aina saada vetoa niille, jotka tekevät jotain erilaista raivostuttava joukosta.
Prospects always get drawn to those who are doing something different from the maddening crowd.
Yksi huomionarvoinen asia on se, että teemme jotain erilaista puhuessamme moraalista, erityisesti sekulaarit, akateemiset ja tieteelliset tyypit.
Well, one thing to notice is that we do something different when talking about morality-- especially secular, academic, scientist types.
Itse asiassa, mike, jos sopii, ajattelin että teemme jotain erilaista.
Actually, mike, if it's okay, i thought we would do something different.
Se on kova pallo, mutta erilainen, jokainen tiili tekee jotain erilaista hyviä, jotkut huonoja.
It's hard ball but with a different, every brick does something different some good, some bad.

Results: 28, Time: 0.0451

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "tehdä jotain erilaista"


"Tehdä jotain erilaista" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More