TULEE OLEMAAN VALTAVA IN ENGLISH

What does tulee olemaan valtava mean in Finnish

Results: 23, Time: 0.0483

Examples of using Tulee Olemaan Valtava in a sentence and their translations

Se tulee olemaan valtava!
No. It's going to be bigger.
Vauva tulee olemaan valtava muutos hänelle.
This baby's going to be a huge change for him.
Ja tällä kertaa se tulee olemaan valtava.
And it's going to be a bigger monster this time.
Koko maan kattavan simulaation syöttäminen tulee olemaan valtava haaste.
Feeding a whole-earth simulation will be a colossal challenge.

Saada ne kaksi kaveria takaisin tulee olemaan valtava hissi meille, ja se luo kilpailua kokoonpanolla.
Getting those two guys back is going to be a huge lift for us, and it creates competition within the lineup.”.
Huomaan, että valmistelukunnalla tulee olemaan valtava urakka, kun niistä sovitaan.
I can see that the convention will have an enormous job to do in order to agree on all of them.
Kaukana pohjoisessa tapahtuvalla ilmastonmuutoksella tulee olemaan valtava merkitys koko ihmiskunnalle.
The climate change taking place in the far north is going to have colossal significance for all of humanity.
Kuningaskuntasi tulee olemaan valtava mutta näen sinussa vahvan johtajan, joka vie molemmat maat eteenpäin ja puolustaa niitä vihollisiamme vastaan, etenkin pohjanmiehiä.
Your kingdom will be huge. but in you i see a leader strong and ambitious enough to take both our countries forward and defend them against our enemies. especially the northmen.
Poker on yksi nopeimmin kasvavista pelit etelä-afrikassa ja tapahtuma kuin WPT alpha8 tulee olemaan valtava vetää pelaajia ympäri maata", sanoi peermont& emperors palace chief operating officer gaming, bob yearham.
Poker is one of the fastest growing games in south africa and an event like WPT alpha8 is going to be a huge draw for players from all across the country," said peermont & Emperors palace chief operating officer for gaming, bob yearham.
Toivon nimittäin, että vuoden kuluttua me tiedämme, millainen euroopan ulkosuhdehallinnosta tuli, ja tällä uudelle yksiköllä vuorostaan tulee olemaan valtava vaikutus euroopan ulkopolitiikan kehitykseen.
For i hope that in a year's time, we will know what the european external action service looks like, and this new service is, in turn, going to have a huge influence on the development of european foreign policy.
ole niin perehtyneitä teknologiaan kuin heidän pitäisi, mutta teknologialla tulee olemaan valtava vaikutus yhtenäismarkkinoiden avaamisessa, ja meidän täytyy ennen kaikkea varmistaa,
in technology as they should be, but that technology is going to have a huge effect on opening up the single market and we
Poker on yksi nopeimmin kasvavista pelit etelä-afrikassa ja tapahtuma kuin WPT alpha8 tulee olemaan valtava vetää pelaajia ympäri maata", sanoi peermont& emperors palace chief
in south africa and an event like WPT alpha8 is going to be a huge draw for players from all across the country,” said
jos sinulla on vain syödä lounas ja illallinen, kehosta tulee olemaan valtava piikkarit seurasi suuri kaatuu energia-alalla. ruoansulatus vaatii suuria prosentteina
energy levels。 if you only eat lunchおよびdinner、your body is going to have huge spikes followed by large crashes in energy。 digestion requires
ilmoittamiksi, kun työnantajat eivät enää voi majoittaa heitä. meillä tulee olemaan valtava ongelma, kun meidän on karkotettava kahdeksan miljoonaa ihmistä ja autettava heitä.
no longer be able to house them, and we will have an enormous problem of 8 million people in europe that we
Ilmastonmuutoksella tulee olemaan valtavat sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.
Climate change will have immense social and economic effects.
Varo nesteen keräytymistä. se tulee olemaan valtavaa.
But watch out for fluid retention later, it's going to be spectacular.
Koko laajentuneen unionin kattavat yhtenäismarkkinat tulevat olemaan valtava saavutus.
The single market extending across that enlarged union is going to be a colossal achievement.
Kuten sanoin puhelimessa, tulette olemaan valtavan ylpeitä.
Like i said on the phone... you're gonna be mighty proud.
Me kaikki tiedämme kuitenkin myös, että se tulee olemaan valtavan vaikeaa, ja te mainitsitte tämän vuoropuhelun yhteydessä marokkolaisten kanssa viime viikolla käydyt keskustelut.
But we all know, too, that it is going to be tremendously difficult, and you mentioned the discussions on this matter with the moroccans last week.
Pyydän teitä näkemään sen sellaisena, ja uskon siis, että 15. syyskuuta toimitettava äänestys tulee olemaan valtavan tärkeä.
Please assess it in this way. therefore, i consider that the vote on 15 september will be enormously important.
Olen varma, että eurooppalaisen hyvinvointivaltiomallin ja eurooppalaisen solidaarisuusperiaatteen säilyttäminen ja kehittäminen tulee olemaan valtavan tärkeää kriisiaikoina ja taloudellisten leikkausten yhteydessä.
I am sure that the preservation and development of the european model of the social state and the european solidarity principle will be of enormous importance in times of crisis and economic cut-backs.
Jos uutta ja innovatiivista lääkettä ei löydy, taudin aiheuttamat kustannukset tulevat olemaan valtavia.
If we do not find any new, innovative medicines the cost will be enormous.
Steve uskoo, että toisen ihmisen haavoihin sitoutuminen menneisiin, nykyisiin ja tuleviin, on valtava haaste. toisaalta se on palkitsevin kokemus, jonka elämässään voi saada.
Steve believes that committing to another human being's wounds, past, present, and future, is a great challenge but also the most rewarding experience one can have in this life.

Results: 23, Time: 0.0483

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Tulee olemaan valtava" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More