VOI OTTAA MONIA MUOTOJA IN ENGLISH

What does voi ottaa monia muotoja mean in Finnish

Results: 1706006, Time: 0.0367

ottaa monia muotoja
takes many forms (3) take many forms (3)

Examples of using Voi Ottaa Monia Muotoja in a sentence and their translations

Se voi ottaa monia muotoja.
Well, that can take many forms.
Asiakaspalvelu voi ottaa monia muotoja.
Customer service can take on many forms.
Miesten naisiin kohdistamalla väkivallalla on monet kasvot ja se voi ottaa monia muotoja, mutta haavoittuvuus ja tuska ovat samat riippumatta siitä, kuka uhriksi joutuu.
The violence of men towards women has many guises and it may take many forms, but the vulnerability and pain are the same no matter who is affected.
Peto ottaa monia muotoja.
The beast takes many forms.

Että pahuus ottaa monia muotoja.
That evil takes many forms.
Iäinen peto ottaa monia muotoja.
Beast forever takes many forms.
Kautta aikojen, olen nähnyt kuinka pahaa ottaa monia muotoja.
Through the ages, i have seen evil take many forms.
Todellisessa uudelleensyntymisessä sielu menee useaan kehoon,- ottaa monia muotoja, kulkee monien syntymisien ja kuolemien läpi.
True reincarnation, the soul enters into many bodies, assumes many forms, and passes through many rebirths and deaths.
Kuiva iho voi saada monia muotoja.
Dry skin can be in many forms.
Laaja-alainen kuntoutus toiminnallinen kuntoutus voi saada monia muotoja.
Comprehensive rehabilitation functional rehabilitation can take many forms.
Tämä toiminta voi ottaa esimerkiksi seuraavia muotoja.
This work can take several forms. for example.
Patogeeni otti monia muotoja- ja mutatoitui hyvin helposti.
The pathogen took so many forms... and was extremely mutable.
Pahuus on ottanut monia muotoja- ja käyttänyt pimeimpiä taiteita.
The evil has taken many forms... and used the darkest of arts.
Yli kuuden vuoden aikana googlella, olen nähnyt seo-virtausten ottavan- monia muotoja.
In over six years at google, i have seen SEO trends take many forms.
Et voi ottaa ihmisen muotoa.
You can't take a human form! Scram!
Moni tyttö voi ottaa paikkani.
So many girls can take my place.
Se voi ottaa minkä muodon tahansa.
It can take whatever form it wants.
Saatana voi ottaa minkä muodon tahansa.
Satan can take any form.
Hän voi ottaa minkä tahansa muodon.
He's a shape-shifter. he can take any form.
Hän voi ottaa monia muotoja, joten sinun täytyy jatkuvasti olla valppaana.
He assumes many forms, and so you must constantly be on guard.
Jos kärsit migreenistä, et voi ottaa monia lääkkeitä, jota käytit ennen raskautta.
If you suffer from migraines, you will be unable to take many medications that you used before your pregnancy.
Terrorilla on monia muotoja.
Terror takes many forms.
Paholaisella on monia muotoja.
The devil travels in many forms.
Paholaisella on monia muotoja.
The devil comes in many shapes.
Joustavuus eli yritysten kyky mukautua markkinoiden vaatimuksiin voi saada monia muotoja suhteessa työllisyyteen.
Flexibility, or the capacity for firms to adjust to market demand, can take many forms in relation to employment.
Hänen vihansa saa monia muotoja.
His wrath comes in many forms.
Järjestäytyneellä rikollisuudella on monia muotoja.
Organized crime can take many different forms.
Tämä edustaa ensimmäisen monia muotoja.
And this represents the first in various incarnations.
Quform voit tehdä niin monia muotoja kuin haluat helposti antaen sinulle täydellisen hallinnan.
Quform allows you to make as many forms as you want very easily, while giving you total control.
Hän ymmärtää että rakkaudella on monia muotoja.
Well, she understands that love takes many forms.

Results: 1706006, Time: 0.0367

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Voi ottaa monia muotoja" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More