VOIN AUTTAA MUITA IN ENGLISH

What does voin auttaa muita mean in Finnish

Results: 26, Time: 0.0555

Examples of using Voin Auttaa Muita in a sentence and their translations

Mutta täällä voin auttaa muita ja puuhata kaikenlaista.
But here, it's different. i can help others and do a lot of things.
Yritän jatkuvasti parantua ihmisenä jotta voin auttaa muita.
I try to continually improve as a person so that i can help others.
Jos voin auttaa muita, se voi korvata sen, mitä olen.
IF i CAN HELP OTHERS, IT MIGHT MAKE UP FOR WHAT i AM.
Nyt voin auttaa muita pinteessä olevia naisia.
And now I'm able to help other struggling women.

Tarvitsen aseman josta voin auttaa muita latino amerikkalaisia maita voittamaan heidän itsenäisyyden ja olla vapaita tästä kauheasta läsnäolosta pohjoisesta.
I need to be in a position where i can help other latin american countries win their independence and be free of this, of this terrible presence from the north.
Tarvitsen aseman, josta voin auttaa muita latinoamerikkalaisia maita- voittamaan itsenäisyyden ja olla vapaita tästä- kauheasta pohjoisen läsnäolosta.
I need to be in a position where i can help other latin american countries win their independence and be free of this, of this terrible presence from the north.
Minusta on tullut parempi ihminen ja uskon voivani auttaa muitakin- tulemaan paremmiksi.
I become a better person, i think i can help others become better.
Voit auttaa muita kertomalla siitä.
You can help others by spreading it as well.
Arvio voi auttaa muita matkailijoita valitsemaan heille parhaiten sopivan majoituksen.
This can help other travellers to choose the accommodation that suits them best.
Artikkelini voi auttaa muita.
Maybe the article will help others.
Pohjoismaiset ilmastoratkaisut voivat auttaa muita maita vähentämään päästöjään.
Nordic climate solutions can help other countries cut emissions.
Jos pelastamme itsemme, voimme auttaa muita.
If we can save ourselves, we could help others.
Mitä enemmän kaltaisiasi rohkeita yksilöitä astuu esiin, sitä enemmän voimme auttaa muita.
The more courageous individuals like you come forward, the more we can help others.
Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden alueellinen yhteistyö voi auttaa muita demokraattista siirtymää läpikäyviä maita oppimaan tunisian kokemuksista.
Regional cooperation between csos can help other countries going through democratic transition to learn from Tunisia's experience.
Onko hän sanonut, ettemme voi auttaa muita,- koska olemme liian heikkoja?
Has paulla been saying that we can't help others? because we're too weak?
Komissio voisi auttaa muita toimielimiä arvioimaan ehdotettujen tarkistusten seuraukset lainsäädännön parantamista koskevan toimielinten sopimuksen puitteissa.
It could help the other institutions assess the effects of the proposed amendments as part of the“better law-making” initiative.
Kuten tiedetään, mitä tehdä, jos lapsesi saa satuttaa, opettajat voivat auttaa muita keinoja.
As well as knowing what to do if your child gets hurt, teachers can help in other ways.
Ei, jos kehitin vasta-ainetta joka tehoaa virukseen, se voisi auttaa muita.
No, if i developed antibodies that could fight off the virus, it would help the others.
Sinun tulee ensiksi aloittaa voittamalla oma itsekäs luontosi, ennen kuin voit auttaa muita.
You must begin to overcome your own selfish nature first, before you can help others.
Opettajan vaikutus kun opetamme vapahtajan tavalla, me voimme auttaa muita oppimaan ja kehittymään itse.
A teacher's influence when we teach like the savior, we can help others to learn and grow for themselves.
Lisäksi valtiot, joilla on tätä alaa koskevaa kokemusta ja infrastruktuuria, voivat auttaa muita maltan kaltaisia valtioita, joilla ei ole resursseja erityisesti harvinaisten sairauksien hoitamiseksi.
Moreover, countries with experience and infrastructure in this sector can help other countries, like malta, that may not have the critical mass, especially in cases of rare conditions.
Mutta se on aivan yhtä tärkeää, jos ei niin, että voimme auttaa muita tekemään samoin- että opettaa muita luomaan ja tuottamaan, että
But it is just as important, if not more so, that we help others to do the same- that we teach others to
tarpeellisen, tärkeän ja lainmukaisen käytännön toimenpiteen, jolla on suuri vaikutus, toimenpiteen, joka voi auttaa muita luomaan tulevaisuudessa vielä tehokkaampia toimenpiteitä.
and practical measure with an important impact, one which will help others to create even more effective measures in future.
Sen ansiosta EU voi lisäksi saada johtavan aseman maailmassa kaivostoimintaa koskevan ympäristötekniikan alalla, mikä olisi myönteistä ja voisi tarkoittaa, että voimme auttaa muita maailman alueita.
It may also make the EU a world leader in the area of environmental technology where mining is concerned, which would be another positive factor and might mean our being able to help other regions of the world.
kuin rauha ja minun poikani. kun poikani hallitsee sydämissänne, voitte auttaa muita tutustumaan häneen. kun teillä on taivaallinen rauha, ne jotka
When my son will be the ruler in your hearts, you will be able to help others to come to know him. when heavenly peace comes
kohtaan tuntemanne rakkauden kautta nousette maallisten turhuuksien yläpuolelle ja voitte auttaa muita vähitellen tutustumaan taivaalliseen isään ja lähestymään häntä. lapseni, rukoilkaa,
father, you may be raised above earthly vanities and may help others to gradually come to know and come closer to

Results: 26, Time: 0.0555

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Voin auttaa muita" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More