ANDA LAKUKAN DI SINI IN ENGLISH

Translation of Anda lakukan di sini in English

Results: 134, Time: 0.0547

Examples of using Anda lakukan di sini in a sentence and their translations

Apa yang anda lakukan di sini di nepal?
What are you doing here in Nepal?
Jadi, apa yang anda lakukan di sini bersama saya?
So, what are you doing here with me?
Apa yang anda lakukan di sini, sweetback?
What are you doing here, Sweetback?
Bourbon. apa yang anda lakukan di sini?
Bourbon, what are you doing here?
Apa yang anda lakukan di sini?
But what you do here?
Apa yang anda lakukan di sini, anda keledai?
What are you doing here, you ass?
Bu, apa itu yang anda lakukan di sini persis, sih?
Mom, what is it that you do here exactly, anyway?
Brent, apa yang anda lakukan di sini?
Brent, what are you doing here?
Apa yang kalian pikirkan anda lakukan di sini?
What do you guys think you're doing here?
Apa yang anda lakukan di sini, brengsek?
What are you doing here, jerk?
Jadi, apa tepatnya yang anda lakukan di sini?
So, what is it exactly that you do here?
Bob, apa yang anda lakukan di sini?
Bob, what are you doing here?
Apa yang anda lakukan di sini, doolittle?
What are you doing here, Doolittle?
Tapi aku masih tidak yakin apa yang anda lakukan di sini.
But I'm still not sure what you're doing here.
Tapi aku-aku benar-benar mengagumi apa yang anda lakukan di sini.
But I-I really admire what you do here.
Stifler, apa yang anda lakukan di sini?
Stifler, what are you doing here?
Apa yang anda lakukan di sini, jeffrey?
What are you doing here, Jeffrey?
Anda tidak dapat melakukan apa pun yang anda lakukan di sini.
You can't do whatever it is you're doing here.
Dan anda, apa yang anda lakukan di sini?
And you, as you do here?
Apa yang anda lakukan di sini berjalan, tidak cepat.
What are you doing here, not brisk walking.
AJ, apa yang anda lakukan di sini?
AJ, what are you doing here?
Apa sih yang anda pikir anda lakukan di sini?
What the hell you think you're doing here?
Anda akan membakar untuk apa yang anda lakukan di sini.
You will burn for what you do here.
Saya tidak berpikir apa yang anda lakukan di sini bisa.
I don't think what you're doing here can.
Apa yang anda lakukan di sini, walter?
What are you doing here, Walter?
Dude, jadi apa yang anda lakukan di sini laki-laki?
Dude, so what are you doing here man?
Milo, apa yang anda lakukan di sini?
Milo, what are you doing here?
Apa yang anda lakukan di sini, joe?
What are you doing here, Joe?
Apa yang anda lakukan di sini, matty?
What are you doing here, Matty?
Billy, apa yang anda lakukan di sini?
Billy, what are you doing here?

Results: 134, Time: 0.0547

See also


pikirkan anda lakukan di sini
guys think you're doing here
anda lakukan di sekolah
you're doing in school did you do at school you did in school
anda lakukan di depan
are you doing in front of
lakukan di sini selarut ini
doing here this late
aku lakukan di sini
i'm doing here
coba lakukan di sini
trying to do here
bahkan lakukan di sini
even doing here
fbl lakukan di sini
feds doing here
lu lakukan di sini
you doing here
anda lakukan di rumah saya
are you doing in my house you're doing in my home
lakukan saja di sini
just do it here
lakukan operasi di sini
to do the operation here
kalian lakukan di luar sini
you guys doing out here do you guys do out here

Word by word translation


anda
- you your ya
lakukan
- do doin make doing did
sini
- here this there

S Synonyms of "anda lakukan di sini"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Indonesian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Indonesian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More