HAR SVAKE IN ENGLISH

What does har svake mean in Norwegian

Results: 29, Time: 0.1683

Examples of using Har Svake in a sentence and their translations

Jeg har svake håndledd.
I have weak wrists.
Du har svake ankler.
You. you have weak ankles.
Jeg har svake haser.
I have a weak hamstring.
Jeg har svake nyrer.
I got weak kidneys.

Du har svake kjemiske bindinger!
You have a weak chemical bond!
Jeg har svake knær.
My knees are weak.
Og han ble skadet fordi han har svake knær.
And he went down because he's weak in the knees.
Personer med fremskreden hiv-infeksjon(AIDS) har svake immunsystemer og er mer utsatt for å utvikle alvorlige infeksjoner(opportunistiske infeksjoner).
People with advanced HIV infection(AIDS) have weak immune systems, and are more likely to develop serious infections(opportunistic infections).
Personer med fremskreden hiv-infeksjon(AIDS) har svake immunsystemer og er mer utsatt for å utvikle alvorlige infeksjoner(opportunistiske infeksjoner).
People with advanced HIV infection(AIDS) have weak immune systems, and are more likely to develop serious infections(opportunistic infections).
Vi trenger mange av dem for å avdekke om containeren har svake punkter.
But they are so little gamma radiations in each alarm that we need a ton of them before we can test if our containers have weak spots.
Hun har svak puls.
She has a low pulse.
Han har svak puls.
Got a low pulse.
Du har svak puls.
Your pulse is weak.
Hun har svakt hjerte.
She has a weak heart.
Han hadde svake ansikts muskler på grunn av en kompromittert nevromuskulær funksjon.
He had weak facial muscles due to a compromised neuromuscular function.
Båten var her, han rømte i panikk og har svakt alibi.
The boat was here, he fled in panic and had weak alibi.
Du visste jo at jeg hadde svakt hjerte.
You knew that my heart was weak.
Får langsomt eller flat åndedrett får kald, klam hud, blir blek, har svak puls eller andre tegn på sjokk.
Get slow or shallow breathing get cold clammy skin, look pale, have a weak pulse or other signs of shock.
Får langsomt eller flat åndedrett får kald, klam hud, blir blek, har svak puls eller andre tegn på sjokk.
Get slow or shallow breathing get cold clammy skin, look pale, have a weak pulse or other signs of shock.
Du vet- rotter, de har svakt syn men en veldig god sans for lukt og smak.
You know... rats, they have bad eyes but a very keen sense of smell and taste.
Hvis du har svakt eller moderat redusert leverfunksjon, er anbefalt dose vipidia 25 mg én gang om dagen.
If you have mildly or moderately reduced liver function, the recommended dose of vipidia is 25 mg once a day.
Hvis du har svakt eller moderat redusert leverfunksjon, er anbefalt dose vipidia 25 mg én gang om dagen.
If you have mildly or moderately reduced liver function, the recommended dose of vipidia is 25 mg once a day.
Jeg ble oppdratt på grøtaktig mat, fordi moren min hadde svake tenner.
I did grow up eating mushy food, because my mother had the weak teeth, you realize.
Avkom av aper som fikk høye doser av alirokumab ukentlig i løpet av drektigheten hadde svakere sekundær immunrespons på antigeneksponering enn avkom av kontrolldyr.
The offspring of monkeys that received high doses of alirocumab weekly throughout pregnancy had a weaker secondary immune response to antigen challenge than did the offspring of control animals.
Avkom av aper som fikk høye doser av alirokumab ukentlig i løpet av drektigheten hadde svakere sekundær immunrespons på antigeneksponering enn avkom av kontrolldyr.
The offspring of monkeys that received high doses of alirocumab weekly throughout pregnancy had a weaker secondary immune response to antigen challenge than did the offspring of control animals.
Hvis du har problemer med å tømme blæren eller du har svak urinstråle, eller hvis du tar andre legemidler som behandling
If you have trouble emptying your bladder or you have a weak urine stream or if you take other medicines for
Hvis du har problemer med å tømme blæren eller du har svak urinstråle, eller hvis du tar andre legemidler som behandling
If you have trouble emptying your bladder or you have a weak urine stream or if you take other medicines for
Dersom du lider av visse hjerte-/karsykdommer(som rammer hjerte og/eller blodårer) som høyt blodtrykk(hypertensjon) eller har svakt hjerte(hjertesvikt).
If you suffer from certain cardiovascular diseases(affecting the heart and/or blood vessels) such as high blood pressure(hypertension) or have a weak heart(cardiac insufficiency).
Dersom du lider av visse hjerte-/karsykdommer(som rammer hjerte og/eller blodårer) som høyt blodtrykk(hypertensjon) eller har svakt hjerte(hjertesvikt).
If you suffer from certain cardiovascular diseases(affecting the heart and/or blood vessels) such as high blood pressure(hypertension) or have a weak heart(cardiac insufficiency).

Results: 29, Time: 0.1683

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Har svake" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More