PÅ FORSØKET IN ENGLISH

What does på forsøket mean in Norwegian

Results: 1128, Time: 0.5878

Examples of using På Forsøket in a sentence and their translations

Vent til slutten på forsøket.
Wait until the end of the trial.
Kan vi få en liste over de andre som er med på forsøket?
Ms. swinton, could you provide us with a list of the other patients involved in this trial?
Men det manglet ikke på forsøk.
And it was not for lack of trying.
Vi kjenner til forsøket på allianse med kesene.
We are aware of the attempted alliance with the kes.

Dette er tredje forsøket på ran i kveld.
This is the third attempted robbery tonight.
Til tross for forsøket på å sikre oppdragets sikkerhet.
Despite best efforts" to safeguard the mission 's security,
George døde i forsøket på å stoppe den mannen.
George died trying to stop that man.
Jeg gir aldri opp forsøket på å finne betjenten.
I will never cease my efforts to find the lieutenant.
Dette ynkelige forsøket på motsatt psykologi er under din verdighet.
This pathetic attempt at reverse psychology is beneath you.
Jeg hadde ingenting å gjøre med forsøket på din sønns liv.
I had nothing to do with the attempt on your son 's life.
I forsøket på å finne en, har jeg tenkt på gjeldens natur.
In an effort to dredge one up, i have been thinking about the nature of debt.
Magda her var involvert i forsøket på å få løslatt din bror.
Magda here is very involved in the effort to free your brother.
Og et godt eksempel dette er forsøket gjort av.
And a great example of this is the experiment done by.
Ok, tim, vi har fortsatt et par dager før forsøket på verdensrekorden.
Okay, tim, we have still got a couple days before the world record attempt.
Det pågår en skitten krig nå, i forsøket på å kontrollere stamcelleteknologien.
There is this dirty war being waged on stem cell technology, trying to control it, and it 's all being orchestrated by the cosmetic companies.
Bivirkningsfrekvensen er basert det nyeste kliniske forsøket og ikke-intervensjonelle sikkerhetsundersøkelsen.
The frequencies are based on the most recent clinical trial and non interventional safety survey.
Det danske forsøket på å stoppe krigen i kharun har lykkes å oppnå en avtale.
The danish effort to stop the war between north and south kharun has managed to secure an agreement.
Bivirkningsfrekvensen er basert det nyeste kliniske forsøket og ikke-intervensjonelle sikkerhetsundersøkelsen.
The frequencies are based on the most recent clinical trial and non interventional safety survey.
Jeg setter pris på forsøket.
I appreciate you trying.
Men jeg setter pris på forsøket.
But i appreciate the effort.
Hør her, vi setter pris på forsøket, men bagwell og jeg stemte, og siden dette er florida og
Look, we appreciate your effort, but bagwell and i took a vote, and this being florida and all,
Unntatt forsøket på å bortføre deg.
Except, of course, for your abduction attempt.
Forsøket å få vite noe om kirk.
He sicced me on the SVR for intel on kirk.
Jeg meldte meg på det jævla forsøket!
I want to participate in your goddamn experiment!
Og drepte en god mann i forsøket å ta deg.
The man who shot up pop 's barber shop and killed a good man trying to get at you.
Vi var innstilt på å redde dem, eller dø i forsøket.
We were going to rescue them or die trying.
Jeg har en stor dag jobben i morgen i forsøket på å redde familiens virksomhet.
Got a big day at the office tomorrow trying to save my family 's company.
De sa de fanget deg i forsøket på å ta med ulovlig materiale inn i landet.
They told me they caught you trying to enter the country with restricted materials.
Jeg foretrekker å vaere ved bevissthet, så jeg får med meg forsøket på forførelsen.
I prefer to remain conscious... so i may view the attempted seduction at firsthand... because you have got a surprise coming, charlie.
Jeg kan vise deg det du har tatt så mange liv i forsøket på å få til.
I know how to do what you have been ending so many lives trying to do.

Results: 1128, Time: 0.5878

"På forsøket" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More