PRIVILEGIER IN ENGLISH

What does privilegier mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 82, Time: 0.0407

Examples of using Privilegier in a sentence and their translations

Han risikerer deres privilegier, som dere har arbeidet så hardt for.
He risked your privileges, which you have worked so hard for.
Jeg har iverksatt utøvende privilegier og innvilget sherry en sikkerhetsklarering.
Lynne, i have invoked executive privilege and have granted sherry a provisional security clearance.
Jeg vil ikke ha flere meningsløse privilegier og hedersbevisninger for å blidgjøre meg.
No, i want no more meaningless privileges and considerations.
Jeg har iverksatt utøvende privilegier og innvilget sherry sikkerhetsklarering.
I have invoked executive privilege and granted sherry provisional security clearance.

Innsatte med privilegier kan gå rundt på visse tidspunkt på dagen.
Cons with privileges can move about during specific periods during the day.
Rike elsker å feire privilegier og egen overlevelse.
There is nothing rich people like celebrating more than their own privilege and survival.
Du har samme privilegier som alle andre fanger.
You will be allowed the same privileges as all prisoners.
Senatoren selger privilegier, og dommeren tar imot bestikkelser.
The senator sells privilege and the judge takes bribes.
De hadde forført ham med privilegier, penger til forskningen hans.
They had seduced him with privileges, money for his researches.
Du er født med privilegier, men skammes over dem.
Born into privilege, yet perversely ashamed of it.
Men jentene mine ønsker ikke å tilby spesielle privilegier.
But my girls are not inclined to offer special privileges.
Presidenten ga henne utøvende privilegier.
The president has invoked executive privilege.
Og i gjengjeld gir vi dem visse privilegier.
And in exchange, we grant them certain privileges.
Stanse 200 år med privilegier og tradisjon.
Stop 200 years of privilege and tradition.
Til oss, og den... og ungdommens privilegier.
To us, and that and privileges of youth.
Bibliotekar"," halsskjegg" og" privilegier for hvite".
Librarian, neck beard, and white privilege.
Det betyr ansvar, som samarbeid og hemmelighold men også privilegier.
That means responsibilities, like conspiracy and confidentiality, but also privileges.
Jeg var ikke den som lagde bråk over grader og privilegier.
I was not the one to kick up a fuss about rank and privilege.
Kozlov har bare privilegier her.
Kozlov only has privileges here.
For noen betyr blod et liv med velstand og privilegier.
For some, blood means a life of wealth and privilege.
Rang har sine privilegier.
Rank has its privileges.
Jeg forstår hvorfor du risikerer rang og privilegier for henne.
I can understand why you risk rank and privilege to be with her. no!
Ja, han hadde privilegier.
Yeah, he had privileges.
Det handler bare om privilegier.
It 's all about privilege... and you will not know it.
Hun ble fratatt noen privilegier.
She 's had some privileges revoked.
Som overvåker får du privilegier og rikdom.
A new controller, you are gonna have respect, privilege, wealth.
Dette vil frata henne alle kongelige rettigheter, privilegier og inntekter.
It would deprive her of all her rights, privileges and income.
Presidenten er klar til å påkalle administrative privilegier.
The president is prepared to invoke executive privilege.
Du har privilegier.
You have privileges.
Skal si fiffen har privilegier.
Rank has its privileges.- orderly?

Results: 82, Time: 0.0407

SYNONYMS

S Synonyms of "privilegier"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More