VITNESBYRD IN ENGLISH

What does vitnesbyrd mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 82, Time: 0.0576

Examples of using Vitnesbyrd in a sentence and their translations

Smiths vitnesbyrd vil kanskje forsvaret forandre mening.
Smith 's testimony, the defence might like to change their plea.
Mitt vitnesbyrd er borte.
My witness is gone.
Hver skyting vitnesbyrd inneholder inkonsekvenser.
Every shooting testimony contains inconsistencies.
Og ditt edsvorne vitnesbyrd vil bli brukt i saken mot mr.
And your sworn testimony will be used as a basis for prosecuting mr.

Ditt vitnesbyrd er mest sannsynlig død.
Your witness is most likely dead.
I ditt forrige vitnesbyrd, nevnte du noe om kjøpte stemmer,
In your former testimony, you mentioned cash for votes,
Og englene bærer vitnesbyrd.
The angels too bear witness.
Takk, deres høyhet, for motet av ditt vitnesbyrd.
Thank you, your grace, for the courage of your testimony.
Men jeg kan ikke ha dere der ute og spre falske vitnesbyrd.
But i can not have you out there bearing false witness.
Så skriv oss opp blant dem som bærer vitnesbyrd.».
Inscribe us therefore with those who bear witness.'.
Jeg trenger deres vitnesbyrd.
I need your testimony.
Jeg skriver en artikkel om dårlig handel, vitner som selger sin vitnesbyrd.
I am doing a piece on cash-for-trash stories, witnesses selling their testimony.
Så skriv oss opp blant dem som bærer vitnesbyrd.».
Inscribe us therefore with those who bear witness.'.
Hva er det du ber om? vi må høre hennes vitnesbyrd, utenfor rekkefølge.
We need to hear her testimony out of order.
Si:« hva er det største vitnesbyrd?».
Say( o muhammad SAW):" what thing is the most great in witness?".
Alt de bad om å få lese igjen var limosjåførens vitnesbyrd.
All they asked to be read back was the limo driver testimony.
Og englene bærer vitnesbyrd.
And the angels bear witness.
Si:« hva er det største vitnesbyrd?».
Say,‘ what thing is greatest as witness?'.
Du vet, jeg så deg når din mor ga sitt vitnesbyrd.
You know, i was watching you when your mother was giving her testimony.
Og englene bærer vitnesbyrd.
The angels too bear witness.
Si:« hva er det største vitnesbyrd?».
Say( o muhammad SAW):" what thing is the most great in witness?".
Og englene bærer vitnesbyrd.
And the angels bear witness.
Og du skal ikke bære falskt vitnesbyrd mot din nestes hustru.
Thou shalt not bear false witness against the wife of thy neighbour.".
Si:« hva er det største vitnesbyrd?».
Say,‘ what thing is greatest as witness?'.
Juryen skal bort all vitnesbyrd følgende forsvarer innvending.
The jury shall disregard all the testimony following defense counsel 's objection.
Du har hørt millers vitnesbyrd.
You have heard the testimony of this miller.
Dette er mitt vitnesbyrd:.
Thls is my statement:.
Vitnesbyrd som er bekreftet herfra til washington DC.
Testimonials that are backed up from here to washington DC.
Dr. smith... vil du la ditt vitnesbyrd i denne saken bero p denne meningen?
Dr. smith are you willing to rest your testimony in this case on this opinion?
Jeg har massevis av vitnesbyrd, ønsket og uønsket, som er tvetydig, hvis ikke downright uforståelige.
I have a ton of testimony, solicited and unsolicited, that is ambiguous, if not downright indecipherable.

Results: 82, Time: 0.0576

SEE ALSO

"Vitnesbyrd" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More