DLA TYCH LUDZI IN ENGLISH

Translation of Dla tych ludzi in English

Results: 201, Time: 0.053

Examples of using Dla tych ludzi in a sentence and their translations

Zrobiłeś dla tych ludzi więcej, niż kiedykolwiek pojmiesz.
You have done more for these people than you will ever understand.
To znaczy, dla tych ludzi, to jak, uh.
I mean, for these people, that's like, uh.
On wynajął apartamenty dla tych ludzi?
He rented apartments for these guys?
Przysięgam, że znajdę miejsce dla tych ludzi w moim królestwie!
I swear, I will make a place in my kingdom for these men!
Tytuły i prezencja są dla tych ludzi bardzo ważne.
Titles and appearances are very important for these people.
Pracowaliśmy dla tych ludzi.
We were working for these guys.
Dla tych ludzi, gwiazdy są duchami ich przodków.
For these people, the stars are the spirits of their ancestors.
Panie Calamy, jedzenie i woda dla tych ludzi.- Rozkaz,
Mr Calamy, food and water for these men.
Dla tych ludzi, to utrzymanie.
For these guys, it's a living.
Może wykonamy jakiś specjalny numer dla tych ludzi?
How about we do a little special number for these folks,?
To dlaczego nie ma współczucia dla tych ludzi żyjących jak zwierzęta?
Then why has he no compassion for these people living like animals?
Killick, dodatkowa racja rumu dla tych ludzi.
Killick, an extra ration of rum for these men.
I musimy wprowadzić udogodnienia dla tych ludzi.
And we need facilities for these folks.
Opuściłem ten obóz gotów na zrobienie wszystkiego dla tych ludzi.
I came out of the boot-camp experience doing anything for these guys.
To jest wielki problem dla tych ludzi.
This is big trouble for these guys.
W imieniu Antoniego żądam łaski duchowieństwa dla tych ludzi.
On behalf of Anthony, our bishop, I claim benefit of clergy for these men.
Dla tych ludzi zemsta jest bezwzględna.
For these people, revenge is absolute.
Nolan, nie ryzykuj swojego życia dla tych ludzi.
Nolan! Don't risk your life for these people.
Odczuwam żarliwą litość dla tych ludzi.
I have a burning compassion for these people.
To 5 lat piekła dla tych ludzi.
That's five years of hell for these people.
Prawie umarłaś kiedyś dla tych ludzi.
You almost died once for these people.
Nie możemy rzucić wszystkiego dla tych ludzi.
We can't just drop everything for these people.
Zastanawiam się jak będzie wyglądać standardowa kuchnia dla tych ludzi.
I wonder how the standard kitchen will look for these people.
To stracona sprawa dla tych ludzi.
It's a lost cause for these people.
Przecież ostatnim razem, kiedy pracowałaś dla tych ludzi, aresztowali cię.
But the last time you worked for these people, they arrested you.
Nolan, nie narażaj życia dla tych ludzi.
Nolan, don't risk your life for these people.
Mamy mnustwo imion dla tych ludzi.
We have lots of names for these people.
Nie mogę uwierzyć, że rzeczywiście pracujesz dla tych ludzi, James!
I can't believe you're actually working for these people, James!
To miejsce jest źródłem potężnej mocy dla tych ludzi.
This place is a source of immense power for these people.
Ale nie mamy praw dla tych ludzi.
But we don't have laws for these people.

Results: 201, Time: 0.053

Word by word translation


tych
- these those this that such ones of
ludzi
- people men human guys folks
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More