NA OBSZAR CELNY WSPÓLNOTY IN ENGLISH

Translation of Na obszar celny wspólnoty in English

Results: 159, Time: 0.2673

into the customs territory of the community
na obszar celny wspólnotydo obszaru celnego wspólnoty

Examples of using Na obszar celny wspólnoty in a sentence and their translations

Wprowadzanie towarów na obszar celny wspólnoty.
Entry of goods into the customs territory of the Community.
Kosztów transportu i ubezpieczenia do punktu wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty.
Transport and insurance costs to the point of introduction into the customs territory of the Community.
Koszt przewozu i ubezpieczenia do punktu wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty.
Transport and insurance costs to the point of introduction into the customs territory of the Community.
Do miejsca ich wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty.
To the place of introduction into the customs territory of the Community.
Sekcja 1: Wprowadzanie towarów na obszar celny Wspólnoty.
Section 1:Entry of goods into the customs territory of the Community.
Wjeżdżających na obszar celny Wspólnoty;
Tytuł iv: wprowadzanie towarów na obszar celny wspólnoty.
TITLE IV: ARRIVAL OF GOODS IN THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY.
Tytuł iv: przybycie towarów na obszar celny wspólnoty.
TITLE IV: ARRIVAL OF GOODS IN THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY.
Przybycie towarów na obszar celny wspólnoty.
ARRIVAL OF GOODS IN THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY.
Towarów wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty- wymienione środki stosuje się przy objęciu przywożonych towarów procedurą uszlachetniania czynnego.
Goods brought into the customs territory of the Community, the said measures shall apply when the import goods are
Tytuł iii przepisy stosowane wobec towarów wprowadzanych na obszar celny wspólnoty do czasu otrzymania przeznaczenia celnego.
TITLE III PROVISIONS APPLICABLE TO GOODS BROUGHT INTO THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY UNTIL THEY ARE ASSIGNED A CUSTOMS-APPROVED TREATMENT OR USE.
nawozy sztuczne i inne produkty przywożone bezpośrednio na obszar celny Wspólnoty przez producenta rolnego lub w jego imieniu.
FOR SEEDS, FERTILIZERS OR OTHER PRODUCTS IMPORTED DIRECTLY INTO THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY BY THE AGRICULTURAL PRODUCER OR ON HIS BEHALF.
Produkty wprowadzone na obszar celny Wspólnoty w ramach ustaleń dotyczących uszlachetniania czynnego lub składu celnego do
Products which have entered the Community's customs territory under inward processing or customs warehousing
Każdą osobę przybywającą czasowo na obszar celny Wspólnoty, na którym nie zamieszkuje na stałe, oraz.
Any person temporarily entering the customs territory of the Community, not normally resident there, and.
lub przeznaczonych do działalności gospodarczej pojazdów mechanicznych i motocykli wjeżdżających na obszar celny Wspólnoty;
OF PRIVATE AND COMMERCIAL MOTOR VEHICLES AND MOTOR CYCLES ENTERING THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY;
za wystarczającą wskazówkę, że zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty.
regarded as adequate indication that they were sold for export to the customs territory of the Community.
wartość celna dotyczy wyłączenie towarów, które zostały„sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty”.
Article 29(1) provides that the customs value concerns only goods‘sold for export to the customs territory of the Community.
Informacje takie powinny być dostępne zanim towary wjadą na obszar celny Wspólnoty lub go opuszczą.
Such information should be available before the goods are brought into or out of the customs territory of the Community.
celny, przez który towary, którym towarzyszy karnet ATA, są wprowadzane na obszar celny Wspólnoty;
office via which goods accompanied by an ATA carnet enter the customs territory of the Community;
Przywóz" oznacza każdą ilość ropy naftowej, która dostaje się na obszar celny Wspólnoty dla celów innych niż tranzyt.
Import' means each quantity of crude oil which enters the customs territory of the Community for purposes other than transit.
określonych w art. 325 ust. 2, które są przewożone bezpośrednio na obszar celny Wspólnoty.
goods referred to in Article 325(2) which are transported directly to the customs territory of the Community.
mięso o wewnętrznej temperaturze- 12°C lub niższej w momencie wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty.
internal temperature of -12 °C or lower when it enters the customs territory of the Community.
Termin, w którym produkty kompensacyjne muszą być powrotnie przywiezione na obszar celny Wspólnoty, wyznaczany jest z uwzględnieniem czasu
compensating products must be reimported into the customs territory of the Community shall be determined with reference to the
dotyczących wprowadzania towarów niewspólnotowych na obszar celny Wspólnoty, lub przemieszczania, przetwarzania, składowania, wykorzystania towarów lub dysponowania nimi na tym obszarze, lub.
concerning the introduction of non-Community goods into the customs territory of the Community, or for the movement, processing, storage, use or disposal of
operacja przetworzenia lub ostatnia z takich operacji do miejsca wejścia na obszar celny Wspólnoty, wlicza się do kosztów przetworzenia.
took place to the place of their entry into the customs territory of the Community shall be included in the processing costs.
takim zakresie, w jakim odnoszą się one do wejścia towarów na obszar celny Wspólnoty.
the extent that they refer to the entry of goods into the customs territory of the Community.
przedstawia się w urzędzie celnym w miejscu wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty produktów i towarów, do których się odnoszą.
the products or goods to which they refer are brought into the customs territory of the Community.
na rodzaj towarów, które reprezentują, w związku z ich przywozem na obszar celny Wspólnoty.
type they represent with a view to their being imported into the customs territory of the Community.
a liczony jest od daty, kiedy mienie osobiste zostaje wprowadzone na obszar celny Wspólnoty.
FROM THE DATE ON WHICH THE PERSONAL PROPERTY IS BROUGHT INTO THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY.
liczy się począwszy od daty, kiedy mienie osobiste zostaje wprowadzone na obszar celny Wspólnoty;
FROM THE DATE ON WHICH THE PERSONAL PROPERTY IS BROUGHT INTO THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY;

Results: 159, Time: 0.2673

See also


wprowadzone na obszar celny wspólnoty
brought into the customs territory of the community
wprowadzane na obszar celny wspólnoty
brought into the customs territory of the community
bezpośrednio na obszar celny wspólnoty
direct to the customs territory of the community directly to the customs territory of the community
wprowadzeniu na obszar celny wspólnoty
have been brought into the customs territory of the community
przywożonych na obszar celny wspólnoty
IMPORTED INTO THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY
obszar celny wspólnoty na statku
customs territory of the community on a vessel
opuszczają obszar celny wspólnoty
leave the customs territory of the community
obszar celny wspólnoty zgodnie
customs territory of the community as
wywozu poza obszar celny wspólnoty
export from the customs territory of the community are exported from the customs territory of the community
obszar celny wspólnoty w ramach
the community customs territory under
towarów poza obszar celny wspólnoty
of the goods from the customs territory of the community
kodeks celny wspólnoty
community customs code
wspólnotowy obszar celny
customs territory of the community
wprowadzeniem towarów na obszar celny wspólnoty
goods are brought into the customs territory of the community
obszar celny wspólnoty
customs territory of the community
przez obszar celny wspólnoty
through the customs territory of the community

Word by word translation


obszar
- area region territory field zone
celny
- customs custom
wspólnoty
- community communities community… communities…

Na obszar celny wspólnoty in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More