NA OBSZAR CELNY WSPÓLNOTY IN ENGLISH

Translation of Na obszar celny wspólnoty in English

Results: 204, Time: 0.0489

Examples of using Na obszar celny wspólnoty in a sentence and their translations

Kosztów transportu i ubezpieczenia do punktu wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty.
Transport and insurance costs to the point of introduction into the customs territory of the Community.
Koszt przewozu i ubezpieczenia do punktu wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty.
Transport and insurance costs to the point of introduction into the customs territory of the Community.
Do miejsca ich wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty.
To the place of introduction into the customs territory of the Community.
Sekcja 1: Wprowadzanie towarów na obszar celny Wspólnoty.
Section 1:Entry of goods into the customs territory of the Community.
Tytuł iv: wprowadzanie towarów na obszar celny wspólnoty.
TITLE IV: ARRIVAL OF GOODS IN THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY.
Tytuł iv: przybycie towarów na obszar celny wspólnoty.
TITLE IV: ARRIVAL OF GOODS IN THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY.
Wprowadzanie towarów na obszar celny wspólnoty.
Entry of goods into the customs territory of the Community.
Przybycie towarów na obszar celny wspólnoty.
ARRIVAL OF GOODS IN THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY.
Zwolnienie stosuje się tylko do produktów wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty przez producenta rolnego lub w jego imieniu.
Relief shall be granted only for products brought into the customs territory of the Community by the agricultural producer or on his behalf.
Przywożonych na obszar celny Wspólnoty przez osoby, które składały oficjalną wizytę w państwie trzecim i
IMPORTED INTO THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY BY PERSONS WHO HAVE PAID AN OFFICIAL VISIT TO A
Tytuł iii przepisy stosowane wobec towarów wprowadzanych na obszar celny wspólnoty do czasu otrzymania przeznaczenia celnego.
TITLE III PROVISIONS APPLICABLE TO GOODS BROUGHT INTO THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY UNTIL THEY ARE ASSIGNED A CUSTOMS-APPROVED TREATMENT OR USE.
Towary wprowadzane na obszar celny Wspólnoty podlegają, od chwili ich wprowadzenia, dozorowi celnemu.
Goods brought into the customs territory of the Community shall, from the time of their entry, be subject to customs supervision.
Każdą osobę przybywającą czasowo na obszar celny Wspólnoty, na którym nie zamieszkuje na stałe, oraz.
Any person temporarily entering the customs territory of the Community, not normally resident there, and.
Towary wprowadzane na obszar celny Wspólnoty są przedstawiane organom celnym przez jedną z następujących osób.
Goods arriving in the customs territory of the Community shall be presented to customs by one of the following persons.
nawozy sztuczne i inne produkty przywożone bezpośrednio na obszar celny Wspólnoty przez producenta rolnego lub w jego imieniu.
FERTILIZERS OR OTHER PRODUCTS IMPORTED DIRECTLY INTO THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY BY THE AGRICULTURAL PRODUCER OR ON HIS BEHALF.
lub przeznaczonych do działalności gospodarczej pojazdów mechanicznych i motocykli wjeżdżających na obszar celny Wspólnoty;
PRIVATE AND COMMERCIAL MOTOR VEHICLES AND MOTOR CYCLES ENTERING THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY;
marca 1976 r. w sprawie traktowania taryfowego towarów powtórnie wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty [5];
ON THE CUSTOMS TREATMENT APPLICABLE TO GOODS RETURNED TO THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY( 5);
Organy celne wyznaczają termin, w którym produkty kompensacyjne muszą zostać powrotnie przywiezione na obszar celny Wspólnoty.
within which the compensating products must be reimported into the customs territory of the Community.
Urząd wyjścia wyznacza termin, w którym towary muszą zostać powrotnie przywiezione na obszar celny Wspólnoty.
period within which the goods must be reimported into the customs territory of the Community.
korzystają towary przywożone czasowo na obszar celny Wspólnoty, w szczególnych sytuacjach niewywołujących skutków gospodarczych.
for goods temporarily imported into the customs territory of the Community in a particular situation having no economic effect.
uszlachetniania czynnego są traktowane jako środki transportu, które zostały wprowadzone na obszar celny Wspólnoty.
as means of transport which have been brought into the customs territory of the Community.
Przywóz" oznacza każdą ilość ropy naftowej, która dostaje się na obszar celny Wspólnoty dla celów innych niż tranzyt.
Import' means each quantity of crude oil which enters the customs territory of the Community for purposes other than transit.
Każda osoba ponosząca odpowiedzialność za przewóz towarów po ich wprowadzeniu na obszar celny Wspólnoty.
carriage of the goods after they were brought into the customs territory of the Community.
W chwili ich wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty, jeżeli towary zostały wprowadzone na ten obszar rurociągami.
On entry into the customs territory of the Community for those goods which enter that territory by pipeline.
Towarów wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty- wymienione środki stosuje się przy objęciu przywożonych towarów procedurą uszlachetniania czynnego.
Goods brought into the customs territory of the Community, the said measures shall apply when the import
Osoba, która wprowadziła towary na obszar celny Wspólnoty, lub w zależności od przypadku osoba, która przejmuje odpowiedzialność za
The person who brought the goods into the customs territory of the Community or by any person who assumes responsibility for carriage of
Przywóz” oznacza fizyczne wprowadzenie na obszar celny Wspólnoty chemikaliów objętych procedurą celną inną niż procedura tranzytowa;
Import" means the physical introduction into the customs territory of the Community of a chemical that is placed under a
Przywóz produktu biobójczego na obszar celny Wspólnoty jest traktowany, w rozumieniu niniejszej dyrektywy, jako wprowadzenie do obrotu.
Importation of a biocidal product into the customs territory of the Community shall be deemed to constitute placing on the market for
Przywóz" oznacza fizyczne wprowadzenie chemikaliów na obszar celny Wspólnoty, które objęte są procedurą celną
Import" means the physical introduction into the customs territory of the Community of a chemical which is placed under a
określonych w art. 325 ust. 2, które są przewożone bezpośrednio na obszar celny Wspólnoty.
goods referred to in Article 325(2) which are transported directly to the customs territory of the Community.

Results: 204, Time: 0.0489

See also


na obszar celny wspólnoty podlegają
customs territory of the community shall
wprowadzone na obszar celny wspólnoty
brought into the customs territory of the community
wprowadzane na obszar celny wspólnoty
brought into the customs territory of the community
wywozu na obszar celny wspólnoty
export to the customs territory of the community
przywożonych na obszar celny wspólnoty
IMPORTED INTO THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY
bezpośrednio na obszar celny wspólnoty
direct to the customs territory of the community directly to the customs territory of the community
wprowadzeniu na obszar celny wspólnoty
have been brought into the customs territory of the community were brought into the customs territory of the community
obszar celny wspólnoty w ramach
the customs territory of the community under
opuszczają obszar celny wspólnoty
leave the customs territory of the community
obszar celny wspólnoty zgodnie
the customs territory of the community as customs territory of the community in accordance
obszar celny wspólnoty i przez które ponownie
customs territory of the community and where they re-enter
produktu poza obszar celny wspólnoty
item out of the customs territory of the community
jest przywożony na obszar wspólnoty
is being imported into the community
są wprowadzane na obszar celny
are brought into the customs territory of enter the customs territory
wspólnotowy obszar celny
community customs territory
jednolity obszar celny
single customs territory
kodeks celny wspólnoty
community customs code
celny wspólnoty lub jego wprowadzenie
customs territory of the community or their introduction

Word by word translation


obszar
- area territory region field zone
celny
- customs
wspólnoty
- community communities community…
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More