WNIOSEK MA NA CELU IN ENGLISH

Translation of Wniosek ma na celu in English

Results: 328, Time: 0.0479

proposal aims the proposal seeks the proposal is intended the objective of the proposal is

Examples of using Wniosek ma na celu in a sentence and their translations

Z tych względów niniejszy wniosek ma na celu wzmocnienie uprawnień organów regulacyjnych.
For these reasons, the present proposal aims to strengthen the powers of the regulatory authorities.
Wniosek ma na celu ochronę słabszych partnerów w sporach związanych z rozwodem.
The proposal aims to protect weaker partners during divorce disputes.
Wniosek ma na celu zmianę dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu VAT.
The proposal is intended to amend directive 2006/112/EC on the common VAT system.
Wniosek ma na celu rozszerzenie ochrony przed różnymi formami dyskryminacji poza środowiskiem zawodowym.
The proposal is intended to extend protection against various forms of discrimination beyond the workplace.
Wniosek ma na celu zmianę dyrektywy, która ustanawia unijny system handlu emisjami.
The proposal seeks to amend the Directive which establishes the EU ETS.
Wniosek ma na celu zmianę obowiązującej dyrektywy.
The proposal aims to amend an existing Directive.
Wniosek ma na celu zmianę tych przepisów wykonawczych.
The proposal aims to amend the implementing provisions.
Obecny wniosek ma na celu zamknięcie tej luki prawnej.
The proposal aims to close these loopholes.
Wniosek ma na celu włączenie do prawa wspólnotowego.
The proposal aims to incorporate into Community law.
Wniosek ma na celu stworzenie podstawy prawnej obowiązkowego gromadzenia danych.
The proposal aims to provide a legal basis for mandatory compilation.
Wniosek ma na celu zastąpienie obowiązującego rozporządzenia.
The proposal aims to replace an existing Regulation.
Wniosek ma na celu zastąpienie obowiązującej dyrektywy.
The proposal seeks to replace an existing Directive.
Wniosek ma na celu ochronę pszczół oraz ograniczenie biurokracji związanej z zezwoleniami na substancje.
The proposal seeks to protect bees and reduce red tape for substance authorisation.
Po drugie, wniosek ma na celu umożliwić ekspansję kolejowych przewoźników towarowych.
Secondly, the proposal aims to enable the expansion of rail freight transport services.
Wniosek ma na celu odzwierciedlenie odpowiedniego orzecznictwa Trybunału w tekście dyrektywy.
The proposal aims at reflecting the relevant case-law of the Court in the text of the Directive.
Wniosek ma na celu.
The proposal aims at.
Przedstawiony dzisiaj wniosek ma na celu wprowadzenie następujących ważnych zmian.
Today's proposal aims at introducing the following main changes.
Wniosek ma na celu zmniejszenie barier w handlu transgranicznym i zapobieżenie ich powstawaniu.
The proposal aims at lowering and preventing barriers to cross-border trade.
Wniosek ma na celu usunięcie przeszkód prawnych na rynku wewnętrznym w zakresie faktur VAT.
The proposal aims at removing legal barriers in the internal market for VAT invoices.
Wniosek ma na celu.
The proposal aims at the following.
Wniosek ma na celu ujednolicenie przepisów prawnych dotyczących handlu produktami z fok.
The proposal aims at the harmonisation of laws concerning the trade in seal products.
Wniosek ma na celu zmianę powyższej dyrektywy.
This proposal intends to modify the above directive.
Wniosek ma na celu wdrożenie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.
This proposal is aimed at introducing e-invoicing in public procurement.
Wniosek ma na celu.
In particular the proposal aims to.
Poza tym, wniosek ma na celu.
In addition, the proposal aims to.
Wniosek ma na celu wprowadzenie zmian do pierwszego z wymienionych rozporządzeń.
The aim of the proposal is to amend the first of these two regulations.
Niniejszy wniosek ma na celu wprowadzenie koniecznych zmian do.
The present proposal intends to introduce the necessary amendments to.
W tym kontekście niniejszy wniosek ma na celu.
In this context, this proposal aims to.
Wymieniony wniosek ma na celu aktualizację i udoskonalenie przepisów dyrektywy 2004/40/WE poprzez jej uchylenie i zastąpienie.
The above proposal aims to update and improve the provisions of Directive 2004/40/EC while
Zmieniony wniosek ma na celu zmniejszenie rozdrobnienia regulacyjnego oraz promowanie i ułatwianie rozwoju transgranicznego świadczenia usług.
The amended proposal aims to reduce regulatory fragmentation and to encourage and facilitate growth

Results: 328, Time: 0.0479

See also


wniosek ma na celu zapewnienie
proposal aims to provide
wniosek ma na celu wzmocnienie
proposal aims at reinforcing proposal aims to strengthen the proposal is intended to strengthen
wniosek ma na celu zwiększenie
proposal aims to increase proposal aims to enhance the proposal aims to reinforce proposal aims at improving
wniosek ma na celu uproszczenie
proposal aims to simplify
wniosek ma na celu ochronę
the proposal seeks to protect the proposal aims to protect
wniosek ma na celu zagwarantowanie
proposal aims to ensure
wniosek ma na celu ustanowienie
proposal is intended to establish proposal aims at laying down proposal aims at setting up proposal aims at establishing
wniosek ma na celu zmniejszenie
proposal aims to reduce
wniosek ma na celu ułatwienie
proposal aims at facilitating proposal is intended to facilitate
wniosek ma na celu wyjaśnienie
the proposal aims to clarify
wniosek ma na celu rozszerzenie
proposal aims to extend proposal is intended to extend
wniosek ma na celu usunięcie
the proposal aims at removing
wniosek ma na celu wdrożenie
proposal aims at implementing proposal is aimed at introducing
wniosek ma na celu usprawnienie
the proposal aims at streamlining proposal seeks to streamline
wniosek komisji ma na celu
the commission proposal aims at
wniosek ustawodawczy ma na celu
legislative proposal aims at
wniosek ma także na celu ułatwienie
proposal also aims to facilitate
przedmiotowy wniosek ma na celu
this proposal aims at aim of this proposal
obecny wniosek ma na celu
the current proposal aims to the present proposal aims at

Word by word translation


wniosek
- proposal request application conclusion motion
ma
- has is got
celu
- order purpose objective view end

S Synonyms of "wniosek ma na celu"


celem wniosku
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More