WNIOSEK MA NA CELU IN ENGLISH

Translation of Wniosek ma na celu in English

Results: 124, Time: 0.1813

Examples of using Wniosek ma na celu in a sentence and their translations

Wniosek ma na celu zmianę tych przepisów wykonawczych.
The proposal aims to amend the implementing provisions.
Wniosek ma na celu wdrożenie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.
This proposal is aimed at introducing e-invoicing in public procurement.
Po drugie, wniosek ma na celu umożliwić ekspansję kolejowych przewoźników towarowych.
Secondly, the proposal aims to enable the expansion of rail freight transport services.
W tym kontekście niniejszy wniosek ma na celu.
In this context, this proposal aims to.
Wniosek ma na celu ustanowienie właściwej podstawy prawnej dla badania, zatwierdzania i nadzoru nad
The proposal aims at laying down a proper legal basis for the examination, approval
Wniosek ma na celu zmianę dwóch artykułów dyrektywy VAT, i z tego względu instrumentem
The proposal aims at modifying two Articles of the VAT Directive and therefore the
Wniosek ma na celu usunięcie odniesień do unijnych przepisów zootechnicznych z tekstu dyrektyw Rady
The proposal aims at removing references to Union zootechnical legislation from the text of
Wniosek ma na celu wprowadzenie zmian w załącznikach do rozporządzenia(WE) nr 1346/2000 celem uwzględnienia
The proposal aims at amending the Annexes of Regulation(EC) No 1346/2000 in order to
Wniosek ma na celu aktualizację i konsolidację rozporządzenia(EWG) nr 881/92, rozporządzenia(EWG) nr 3118/93 i dyrektywy 2006/94/WE.
The proposal aims at revising and consolidating the regulation(EEC) No 881/92, the regulation(EEC) No
Wniosek ma na celu zaktualizowanie przepisów dotyczących imprez turystycznych, które są obecnie zawarte w dyrektywie 90/314/EWG.
The proposal aims to modernise the rules on package travel currently contained in Directive 90/314/EEC.
Wniosek ma na celu jasne określenie zasad w zakresie wszczynania, zamykania i przedłużania dochodzeń
The proposal aims to clarify the rules on opening, closing and extending investigations
Przedmiotowy wniosek ma na celu zwiększenie ogólnej atrakcyjności UE, zapewniając jednolity, przejrzysty, elastyczny i bardziej
This proposal aims to increase the EU's overall attractiveness by providing a single, transparent,
Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami niniejszy wniosek ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności, ochronę zdrowia ludzi i zabezpieczenie funkcjonowania rynku wewnętrznego żywności.
In accordance with these commitments, this proposal aims to ensure food safety, protect
Ponadto, wniosek ma na celu istotne zweryfikowanie istniejących przepisów i uwzględnienie najnowszych osiągnięć naukowych oraz
In addition the proposal aims to revise substantially the existing provisions so as to incorporate
W tym kontekście niniejszy wniosek ma na celu zagwarantowanie równego traktowania inicjatywy oraz funduszy polityki spójności.
In this sense the proposal aims to ensure equal treatment between the YEI and cohesion policy funds.
Wniosek ma na celu głównie zapewnienie pasażerom transportu wodnego jednolitych praw i poziomu ochrony
The aim of the proposal is essentially to ensure that maritime passengers enjoy the same
Wniosek ma na celu zwiększenie przejrzystości wprowadzania do obrotu wołowiny i cielęciny pochodzących ze
The proposal aims to increase transparency in the marketing of the meat of animals
Inicjatywę tę uznaje tym bardziej za właściwą, że omawiany wniosek ma na celu przejście z dyrektywy na rozporządzenie.
all the more appropriate given that the present proposal aims to move from a directive to a regulation.
Wniosek ma na celu przekształcenie w tekst skonsolidowany kolejnych poprawek do dyrektywy 94/57/WE w
The proposal aims at recasting, in a consolidated text, successive amendments to directive 94/57/EC
Wniosek ma na celu harmonizację przepisów prawnych dotyczących podatków pośrednich od transakcji finansowych, co
The proposal aims at harmonising legislation concerning indirect taxation on financial transactions, which is
Wniosek ma na celu zmianę obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii dla produktów
The proposal aims at modifying the existing provisions on pharmacovigilance for medicinal products for
Wniosek ma na celu przeniesienie do prawa Unii szeregu środków przyjętych w ramach Porozumienia
The proposal aims at transposing in Union law a number of measures adopted in
Wniosek ma na celu przetransponowanie do prawa Unii środków ochrony, kontroli i egzekwowania przyjętych
The proposal aims at transposing into EU law the conservation, control and enforcement measures
Wniosek ma na celu wprowadzenie zakazu wywozu rtęci metalicznej ze Wspólnoty, a także zapewnienie,
This Proposal aims at banning the export of metallic mercury from the Community as
Ponadto wniosek ma na celu zapewnienie prawidłowego stosowania systemu dublińskiego w czasie kryzysu i poradzenie
In addition, the proposal aims at ensuring the correct application of the Dublin system in times
Załączony wniosek ma na celu uchwalenie przez Radę stanowiska Wspólnoty w sprawie nowej decyzji
The attached proposal aims at the adoption by the Council of a Community position on
Wniosek ma na celu wprowadzenie zakazu wywozu rtęci metalicznej ze Wspólnoty, a także zapewnienie,
The Proposal aims at banning the export of metallic mercury from the Community as
Wniosek ma na celu dalszą poprawę i przyspieszenie przekazywania i doręczania tego rodzaju dokumentów
The proposal is aimed at further improving and expediting the transmission and service of this
Wniosek ma na celu pomóc UE w realizacji dużych inwestycji, które są niezbędne w
The proposal is intended to help the EU deliver the huge investments required in
Wniosek ma na celu redukcję hałasu w środowisku poprzez wprowadzenie nowej metody badania mającej
The proposal aims at reducing environmental noise by introducing a new test method for

Results: 124, Time: 0.1813

See also


wniosek komisji ma na celu
commission proposal aims
wniosek ma na celu zapewnienie
proposal aims to ensure
wniosek ma na celu ustanowienie
the proposal aims at establishing the proposal aims at laying down proposal aims at setting up the proposal is intended to establish
wniosek ma na celu uproszczenie
proposal aims to simplify
wniosek ma na celu zagwarantowanie
proposal aims to ensure
obecny wniosek ma na celu
present proposal aims at current proposal aims to
wniosek ma na celu ułatwienie
proposal aims to facilitate
wniosek ma na celu zaktualizowanie
the proposal aims to modernise
wniosek ma na celu ochronę
proposal aims to protect
wniosek ma na celu zwiększenie
proposal aims to increase
omawiany wniosek ma na celu
the present proposal aims to
wniosek ma na celu wdrożenie
proposal is aimed at introducing proposal aims at implementing
wniosek ma na celu przekształcenie
proposal aims at recasting
wniosek ma na celu usprawnienie
proposal aims at streamlining
wniosek ma na celu usunięcie
proposal aims at removing
projekt ma na celu
project aims at

Word by word translation


wniosek
- proposal request application conclusion motion
ma
- has is
celu
- order purpose objective target goal
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More