ÄR EN MYCKET OND MAN IN ENGLISH

What does är en mycket ond man mean in Swedish

Results: 110, Time: 0.089

är en mycket ond
is a very bad (3)

man
one (14950) husband (9632) male (1129) if you (1097) do you (1009)

Examples of using Är En Mycket Ond Man in a sentence and their translations

Han är en mycket ond man!
He's a very bad man.
Du är en mycket ond man!
You very, very bad man.
Jag unnar dig lite välförtjänt ledighet, men jag tycker du borde känna till den mycket äldre herren du äter middag med är en mycket ond man, sarah.
I'm all... I'm all for a little time off, and god knows, you deserve it, but i think that you should know that the much, much, much older gentleman that you're having dinner with right now is a very bad man, sarah.
Jag har skäl att tro att vår granne, john casey, är en mycket, mycket ond man.
I have reason to believe that our neighbor, john casey, is a very very bad man.

Detta är en mycket svår uppgift, eftersom platsen är en av de värsta i världen när det rör arbetsförhållandena för humanitära organisationer, både avseende säkerhet och övervakning.
This is a very difficult task, as this is one of the locations in the world where working conditions for humanitarian organisations are the worst, both in terms of security and in terms of monitoring.
Han är en man med många talanger och är beredd att använda dem för att rädda sina medmänniskor från det mest onda övertagandet av er planet.
He is a man of many talents, who is prepared to use them to save his fellow man from the most evil take-over of your planet.
Den där karln, det där stammande, patetiska, urskuldande vraket är en av de mest beräknande, cyniska, onda människor som finns.
That man, that gibbering, sorry, apologetic wreck... is one of the most calculating, cynical, evil human beings you will ever look at.
När man ser på den övergripande situationen just nu är förföljelsen fortfarande mycket ond på ytan, men i verkligheten är det få kvar
Looking at the overall situation right now, on the surface the persecution is still quite vicious, but in reality few of those wicked, rotten demons
Jag kan bara inte strida med en man jag inte litar på vi förstår, läget är mycket värre än vad ni trott.
I just can't go into battle with a man i don't trust. understood. but things are a little worse than you guys thought.
Vi fick faktiskt något, men man bör inse att europeiska unionens klimatbalans vore mycket värre utan de nya medlemsstaternas insatser.
We did get something, but it should be realised that the european Union's climate balance would be far worse without the efforts of the new member states.
Infektionen blir ofta värre under natten, eftersom bakterierna formerar sig när ögonen är slutna, och inflammationen är mycket smittsam, så man skall vara försiktig så man överför den från ett öga till ett annat.
The infection often gets worse at night because the bacteria propagate when the eyes are closed and the infection is extremely contagious so you should be careful not to transmit infection from one eye to the other.
Man vill göra mer, men kroppen orkar bara inte, det är det värsta för mig" .jag frågade efter deras framtidsplaner då de snart kommer att söka sina första arbeten. en av de stora fördelarna med en examen från RBS är att det är mer troligt att man får komma på audition hos det kompani man väljer.
You want to do more but your body just can't, that's my worst thing.'I asked about their future prospects as they will soon be looking for their first professional jobs. one of the major benefits of graduating from the RBS means you are more likely to get an audition at the company of your choice.
Vad de där männen skulle gjort är mycket värre.
What these men would have done would have been even more terrible.
Hur mycket värre är det då för den ensamma mannen, ensamma kvinnan träffad av ett privat missöde?
How much worse is it then for the lone man, the lone woman, stricken by a private calamity?
I betänkandet visar man, som föredraganden sade, att det finns en allmän löneskillnad på 20-25 procent mellan män och kvinnor inom europeiska unionen och att situationen i vissa medlemsstater är mycket värre.
It shows, as the rapporteur said, that there is a 20-25% difference between male and female earnings on average in the european union and that in some member states the situation is much worse.
Jag vet att det troligen var bäst så, men det gör alltid ont när någon inte gillar en lika mycket som man gillar dem.
I knew it was probably for the best, but it always hurts when someone doesn't like you as much as you like them.
En av de största nackdelarna med konstgjorda gräsmattor är att konstgräs gräsmatta värmer upp mer än verklig gräs och kan orsaka värre skrapar när barn faller.
One of the biggest downsides of artificial lawns is that artificial grass lawn heats up more than real grass and can cause worse scrapes when children fall.
ärr har akne ärrbildning kvar inom tonåren; tala med män och kvinnor på framsidan kan mycket väl vara svårt för att undvika att bli stirrade på. Den
scarring left over within your teenage years; speaking with men and women up by donning pants or long sleeve
Vad tycker du om svensk punk 25 år och den typen av arrangemang?- jag är väl inte så mycket för nostalgi på det sättet-kan väl vara OK om man försöker att sovra bort den värsta skiten.
What do you think about a gig like swedish punk 25 years and that type of arrangements?- I'm not so much for nostalgia in that way-it can be OK if you take away the worst shit. i have difficulties to believe that the bands is so good as they was back then.
Jag har kommit till insikt om och tror att var och en av oss är mer än det värsta vi någonsin gjort.
It's just taught me very simple things. I have come to understand and to believe that each of us is more than the worst thing we have ever done.
Det kräver regelbunden tvätt men inte för ofta. En av de största nackdelar konstgjorda gräsmattor är att konstgjorda gräsmattan värms upp mer än verkliga gräs och kan orsaka värre repor när barn faller.
It does require regular washing but not too frequently. One of the biggest downsides of artificial lawns is that artificial grass lawn heats up more than real grass and can cause worse scrapes when children fall.
Det finns en man i detta skepp som är mycket värre än vad någon här någonsin träffat på.
There is a man inside this vessel who is something far worse... than anyone here has ever encountered.
Tony abbott är en ratt- men vi lever i ett lyckligt land. det kunde vara mycket värre så man kan inte klaga för mycket.
Tony abbott is a knob- but we live in a lucky country. it could be a lot worse can't complain to much.
Sham.... tony abbott är en ratt- men vi lever i ett lyckligt land. det kunde vara mycket värre så man kan inte klaga för mycket.
Sham tony abbott is a knob- but we live in a lucky country. it could be a lot worse can not complain to much.
Det finns dock en risk för att man tar till en behandling som är mycket värre än sjukdomen.
However, there is the risk of applying a treatment which is much worse than the disease.
Tittar man sig omkring kan man se många andra människor och kristna som är mycket värre än en själv, och tillfredställelsen över sitt egna liv bli ännu starkare.
If you look around, you can always find other people and other christians who are much worse off than you are.
Jag ligger bakom mycket ont men syntetiska själar är inte en av de sakerna.
Detective, i can be blamed for many horrible things, but synthetic souls are not one of those horrible things.
Det är lätt att invaggas i en känsla av öppenhet och normalitet, i varje fall innan man kommer fram till pass- och säkerhetskontrollen, som å andra sidan inte är så mycket värre än någon annanstans.
Newcomers receive an impression of openness and normality, at least until they arrive at the passport and security controls, although these are not much worse than anywhere else.
En av deltagarna som lider av en ond rygg var rädd för att det skulle bli outhärdligt att stå så mycket, men blev positivt överaskad.
One of the participants, who suffers from a bad back, felt anxious about standing these long periods in intolerable pain, but was then pleasantly surprised.
En av deltagarna som lider av en ond rygg var rädd för att det skulle bli outhärdligt att stå så mycket, men blev positivt överaskad.
One of the participants, who suffers from a bad back, felt anxious about standing these long periods in intolerable pain, but was then pleasantly surprised.

Results: 110, Time: 0.089

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Är en mycket ond man" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More