ÄR GANSKA GAMMAL IN ENGLISH

What does är ganska gammal mean in Swedish

Results: 29, Time: 0.0392

Examples of using Är Ganska Gammal in a sentence and their translations

Det är ganska gammal; utgivningen går tillbaka till år 2009.
It is quite old; the release dates back to the year 2009.
Bilden är ganska gammal, men det är hon.
The picture's pretty old, but that's her.
Och denna byggnaden är ganska gammal.
Now, this building's pretty old.
Den är ganska gammal- i själva verket lika gammal som jag och det är ganska gammalt.
That is quite old- in fact, it is as old i am and that is quite old.

Jag är ganska gammal redan och har en del krämpor, men för det mesta mår jag ganska bra.
I'm quite old already and i have some ailments but mostly i feel fine.
Det var min morfars och den är ganska gammal.
It was my grandfather's. It's a... it's pretty ancient, so keep your fingers crossed.
Abby tror att hon kan spåra kulan men den är ganska gammal.
Abby thinks she might be able to trace the bullet, but.. it's pretty old.
grundläggande friheterna, som är den text som domstolen tillämpar, är ganska gammal- den författades på 1950-talet- och undertecknades precis som romfördraget i rom.
rights, which is the text that the court applies, is quite old- it dates back to 1950- and, like the treaty
Han är ganska gammal-- för gammal för att vara i minors-- men han kastar både hårdare och bättre än han gjorde som 20-åring, och nu är han tillbaka i det konstiga och underbara landet som kallas minor-league baseball,
He is really old, too old to be in the minors, but he's also throwing harder and better than he did as a 20-year-old kid.
den teknologi och den standard som används på webben är ganska gammal och fungerar bäst om du bara använder latinska tecken(a till z) och siffror.
late: the technology and standards used on the web are pretty old and therefore they work best if you only use
En del människor är ganska gamla och vill kultivera.
Some people are relatively old and want to practice cultivation.
De är ganska gamla, det gör tecknen lite svåra att se.
It's quite old, making the scroll a bit difficult to read.
Han var ganska gammal, sir.
He was quite elderly, sir.
Det är ganska gammalt.
Yeah, that's pretty old.
Han var ganska gammal.
Well, he was pretty old.
De är ganska gamla, va?
It is pretty old, huh?
De är ganska gamla, men av god kvalitet.
They're rather old, fine quality.
Det är över 60 år sedan så han måste vara ganska gammal.
That was way over 60 years ago, so he must be pretty old.
Våra låtar på den splitten är ganska gamla, de spelades in samtidigt som våra låtar till spliten med beyond description.
Our songs on that split is really old, they were recorded in the same recording as the split with beyond desripction.
Hon måste ha varit ganska gammal, eftersom du kan se att tänderna är ganska slitna.
She must have been pretty old, because you can see the teeth are fairly worn down.
Men det är också sant att förhandlingsmandatet för detta avtal är ganska gammalt.
It is also true, however, that the mandate for negotiating this agreement is rather old.
Kommissionen betonar att vissa av de standardiserade testmetoderna är ganska gamla och behöver uppdateras.
The commission recognises that some of the standardised test methods are rather old and in need of updating.
Och bathseba gick in till konungen i kammaren; och konungen var ganska gammal; och abisag af sunem tjente konungenom.
And bath-sheba went to the king into the chamber: and the king was very old; and abishag the shunamite ministered to the king.
Men de var ganska gamla när de fick mig, så de är döda nu.
But they were quite old when they got me, they died a few years ago.
Bilderna är inte alltid av allra bästa kvalitet, en del är ganska gamla, andra har förvandlats från diabild till papperskopia till digitalformat,
The photos don't hold the highest quality; some of them are rather old, others have been copied from slide to papercopy and
Men eli var ganska gammal, och han förnam hvad hans söner gjorde allom Israel; och att de sofvo när de
Now eli was very old, and he heard all that his sons were doing to all of israel, and how
gå igenom en särskild intensivutbildning(inriktad på den utrustning som används), eftersom några är ganska gamla(särskilt de som kom från TI/Samsung).
had received intensive specific training(geared to the equipment used) and some of whom(in particular those from TI/Samsung) are quite old.
Dessa bilar är ganska gamla, men de är fortfarande relevant när du spänner fast en lustgas motor på baksidan av
These cars are rather old, but they are still relevant when you strap a nitrous engine to the back of
Våra låtar på den splitten är ganska gamla, de spelades in samtidigt som våra låtar till spliten med beyond description.
Our songs on that split is really old, they were recorded in the same recording as the split with beyond

Results: 29, Time: 0.0392

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Är ganska gammal" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More