ATT ÖKA MEDVETENHETEN IN ENGLISH

Translation of Att Öka Medvetenheten in English

Results: 590, Time: 0.0505

raising awareness (133) increasing awareness (23) awareness-raising (24) increase awareness (15) raise awareness (8) to boost awareness (4)

Examples of using Att Öka Medvetenheten in a sentence and their translations

Syftet med dem är att öka medvetenheten och stimulera efterfrågan.
They aim at raising awareness and at stimulating demand.
Att öka medvetenheten om volontärarbetets värde och vikt.
Raising awareness about the value and importance of volunteering.
Det första steget handlar om att öka medvetenheten och människors empati.
The first stage is about increasing awareness and people's empathy.
Metoder för att öka medvetenheten.
Awareness-raising tools and methods.

Främja gräsrotsfinansiering genom att öka medvetenheten och bygga upp förtroendet.
Promoting crowdfunding through raising awareness and building confidence.
Fortsätt utvecklingen i riktning mot nätverk för att öka medvetenheten i medlemsstaterna.
Continue to move towards networks of nodes for awareness-raising in the member states.
Att öka medvetenheten om våld i hemmet.
Raising awareness about domestic violence, and.
Informationskampanjer kan hjälpa till att öka medvetenheten.
Information campaigns can help raise awareness.
Att öka medvetenheten är ett första steg.
Awareness-raising is the first step.
Att öka medvetenheten hos de offentliga myndigheterna och i samhället är en grundläggande förutsättning.
Raising awareness among public authorities and in society is a prime prerequisite.
Intressenters och medborgares ökade deltagande i verksamhet för att öka medvetenheten.
Increased participation of stakeholders and citizens in awareness-raising activities.
Att öka medvetenheten om fördelarna och möjligheterna med miljöinnovation.
Raising awareness of eco-innovation benefits and opportunities.
Verksamhet för att öka medvetenheten och sprida information,
Awareness-raising activities and dissemination of information,
Åtgärder för att öka medvetenheten om stora rovdjur i de berörda arternas utbredningsområden.
Awareness raising campaigns on large carnivores at the relevant species' population level.
Stöd för att öka medvetenheten och utbyte av goda lösningar.
Support for awareness raising and exchange of good practice.
Kampanjer för att öka medvetenheten tycks ge goda resultat på kort sikt.
Awareness campaigns seem to be successful in the short term.
Det handlar om att öka medvetenheten.
It's all about raising consciousness.
Samordnade insatser för att öka medvetenheten och sprida information om säkerhetsfrågor.
Coordinated effort to raise awareness and to disseminate information about safety issues.
Fjorton länder har bedrivit informationskampanjer för att öka medvetenheten om sällsynta sjukdomar.
Fourteen countries have run information campaigns to raise awareness on rare diseases.
Många kvinnoorganisationer bedriver kampanjer för att öka medvetenheten bland medborgarna.
Many women's organisations are carrying out campaigns to increase awareness amongst the citizens.
Arbetar med att öka medvetenheten om våld mot kvinnor och orsakerna till våldet.
Works to raise awareness about violence against women and the causes of violence.
Att öka medvetenheten om riskerna för korruption,
To increase awareness of the risks of corruption.
Några medlemsstater har redan inlett kampanjer för att öka medvetenheten om den biologiska mångfalden.
Some member states have already initiated campaigns to raise awareness about biodiversity.
EESK föreslår ett antal initiativ för att öka medvetenheten och mobilisera stöd.
The EESC proposes a number of initiatives to raise awareness and mobilise support.
Att öka medvetenheten om det civila samhällets roll i den politiska processen.
To raise awareness on the role of civil society in the political process.
Projekt 1: regionala workshoppar för att öka medvetenheten och fastställa behov.
Project 1: regional workshops to raise awareness and identify needs.
Det är därför uppenbart att kampanjer för att öka medvetenheten och förebygga fungerar.
It is clear, therefore, that awareness raising and prevention campaigns work.
Att bana väg för åtgärder för att öka medvetenheten.
Preparing the ground for awareness actions.
Tillhandahålla tekniskt stöd till de kandidatländer som vill sätta igång åtgärder för att öka medvetenheten,
Provide technical assistance to candidate countries wishing to set up awareness actions.

Results: 590, Time: 0.0505

Word by word translation


öka
- increase enhance boost improve rise
medvetenheten
- awareness consciousness
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More