ATT ANVÄNDA ALLA IN ENGLISH

Translation of Att Använda Alla in English

S Synonyms

Results: 255, Time: 0.0363

to use all (108) to utilize any (4) to employ all (4) to apply all (3)

Examples of using Att Använda Alla in a sentence and their translations

Centrumbiblioteket förbehåller sig rätten att använda alla kreativa alster i sin egen kommunikation.
The Central Library reserves the right to use all creative works in its own communications.
Äganderätt eller rätten att använda alla eller delar av ett företags tillgångar.
Ownership or the right to use all or part of the assets of an undertaking;

To apply all

Den andra är att använda alla vetenskapliga och tekniska framsteg i kampen mot terrorismen, samtidigt som man respekterar individens grundläggande rättigheter.
The second is to apply all of the scientific and technological advances that have been achieved to the fight against terrorism, with due respect for individuals' fundamental rights.
Jag vill också be kommissionen och rådet att använda alla påtryckningar de kan för att se till att dessa tillstånd beviljas.
I would also call upon the Commission and the Council to apply all the pressure it can to ensure that those permits are granted.

To use every

Vi är beredda att använda alla medel för att uppnå vårt mål.
We are prepared to use every means at our disposal to achieve our goal.
Det är mitt jobb att uppmuntra dig att använda alla vapen som finns.
It is my job to encourage you to use every weapon at your disposal.

Using all

Att använda alla community kort i Hold' em som din bästa hand.
Using all the community cards in Hold'em as your best hand.
Mannen kan inte vara på ett hotell utan att använda alla handdukar.
The man cannot be in a hotel without using all the towels.
Other sentence examples
Vi föreslår att använda alla dessa knappar.
We suggest to use all of these buttons.
Jag planerar att använda alla prispengarna på mitt saldo.
I plan to use all of the prize money as my bank roll.
Rätten att använda alla eller delar av ett företags tillgångar.
The right to use all or part of the assets of an undertaking;
ECB-rådet är fast beslutet att använda alla tillgängliga instrument inom sitt mandat.
The Governing Council is determined to use all the instruments available within its mandate.
Dessa lägenheter har också rätt att använda alla faciliteter inom huvudkomplexet.
These apartments also have the right to use all the facilities within the main complex.
Det ligger på kundens ansvar att använda alla poäng under giltighetsperioden.
It is the customer's responsibility to use all points during the valid period.
Det är dock alltid bättre att använda alla fyra varmluftsutloppen.
But it is always better to use all four warm air outlets.
Det är särskilt viktigt att använda alla möjligheter som de befintliga resurserna ger.
It is particularly important to make use of all the possibilities offered by existing resources.
Jag har tillstånd att använda alla medel för att förstöra det.
I have been authorized to use whatever means necessary to destroy it.
Det gäller att använda alla instrument för att destabilisera Saddam Husseins regim.
This must involve using every instrument to destabilise Saddam Hussein' s regime.
För att genomföra detta projekt var de beredda att använda alla de medel som var nödvändiga.
To implement that project they were ready to use any means necessary.
Genomförandet av pakterna: ett nytt sätt att använda alla politiska medel.
Delivering the compacts: a refocused way of using all policy tools.
EU-kommissionen är fast besluten att använda alla tillgängliga verktyg och resurser för att skapa mer sysselsättning och ökad tillväxt i Europa.
The European Commission is committed to use all available tools and resources to deliver more jobs and growth in Europe.
Rätt att använda alla eller delar av en fysisk persons, en grupps eller en enhets tillgångar.
Having the right to use all or part of the assets of a legal person, group or entity;
I den andan välkomnar jag Europeiska kommissionens intention att använda alla till buds stående medel för att nå framgång Det är precis vad Kosovo behöver.
In that spirit, I welcome the European Commission's intention to employ all means at its disposal to achieve progress. That is exactly what Kosovo needs.
Dessutom skulle det vara lämpligt att använda alla oväntade intäkter till att snabbare minska underskott och skulder.
Moreover, it would be appropriate to use all windfall revenues to accelerate the deficit and debt reduction.
Receptet från vår politiska grupp är därför att använda alla tillgängliga internationella instrument hellre än att skapa nya.
The recipe of our political group is therefore to use all available international instruments rather than to create new ones.
Vi uppmanar rådet och kommissionen att använda alla diplomatiska medel för att göra religionsfrihet till en realitet i Vietnam.
We urge the Council and the Commission to use all diplomatic means to make religious freedom a reality in Vietnam.
Det är MIN önskan att använda alla dessa par till att predika till andra par.
It is MY desire to use all of these couples to minister unto other couples.
Kommissionen är fast besluten att använda alla tillgängliga medel för att se till att stadgan följs på EU-nivå.
The Commission is determined to use all available means to ensure that the Charter is respected at EU level.
EESK uppmanar medlemsstaterna att använda alla tillgängliga program och verktyg som stöder entreprenörskap och uppmanar kommissionen att tillhandahålla stöd och lämplig assistans.
The EESC calls upon Member States to use all available programmes and tools supporting entrepreneurship and urges the Commission to provide support and appropriate assistance.
Får jag uppmana kommissionen att använda alla tillgängliga medel för att bekämpa orättvisa affärsseder i vissa länder?
Might I urge the Commission to use all possible means to combat unfair commercial practices in some countries?

Results: 255, Time: 0.0363

Word by word translation


använda
- use apply utilize employ operate

S Synonyms of "att använda alla"


att utnyttja alla

"Att använda alla" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More