ATT DRA NYTTA IN ENGLISH

Translation of Att dra nytta in English

Results: 747, Time: 0.1909

Examples of using Att dra nytta in a sentence and their translations

Kunderna är inställda på att dra nytta av dessa produktionsinnovationer.
Customers are set to profit from these production innovations.
Det finns många sätt att dra nytta av fraktalpunkterne på.
There are many ways to make use of the fractal points.
Framtiden ställer nya krav på att dra nytta av innovationer.
The future will see new demands to leverage innovation.
Hemligheten att dra nytta av anabola steroider är genom att följa försiktighetsåtgärderna.
The secret of benefiting from anabolic steroids is by following the precautions.
Möjligheter för företag att dra nytta av sjunkande räntor i samband med kredittransaktioner.
Possibility of firms profiting from a fall in interest rates for their credit transactions.
Att dra nytta av träprodukters bidrag till koldioxidbalansen.
Capitalising the contribution of wooden products in the carbon balance.
Detta kommer också att dra nytta av luftkonditioneringen!
This will also take advantage of the air conditioning!
Det vore klokt att dra nytta av mina kunskaper.
I think it would be wise... if you took advantage of my knowledge in this instance.
Möjligheten att dra nytta av ett team av ingenjörer med varierad teknisk expertis.
The ability to benefit from the expertise of a mixed team of engineers and technicians.
Att dra nytta av och att lindra broderns hjärtesmärta.
Both for profit and to ease his brother's heart.
Du hittar säkert ett annat teknikkunnigt barn att dra nytta av.
You will find another tech-savy kid to profit by.
Utlandshandeln är ett viktigt sätt för dem att dra nytta av stordriftsfördelar.
Foreign trade is an important way for them to benefit from the advantages of economies of scale.
måste lämna in de nödvändiga dokumenten för att dra nytta av skattebefrielsen.
All OFWs must submit the required documents to avail the tax exemption.
Bli-A-Guru-Trader programmet från eToro Bortsett från det enklaste sättet att dra nytta eToro genom….
Become-A-Guru-Trader Program From eToro Aside from the easiest way of profiting from eToro through.
Företagen stärker sin innovationsförmåga inte bara genom att dra nytta av de tekniska framstegen.
Businesses boost their innovative capacity not only by exploiting technological progress.
har sedan 1996 hjälpt framåttänkande företagsledare att dra nytta av feedback.
and has been helping forward-thinking executives profit from feedback since 1996.
En sådan övergångsperiod skulle också göra det möjligt att dra nytta av de berörda personernas kunskap och kompetens.
This transition would also mean it was possible to capitalise on the knowledge and expertise of the colleagues involved.
Det krävs bland annat samordning för att undvika dubbelarbete och för att dra nytta av stordriftsfördelar.
This includes coordination to avoid duplication and to profit from economies of scale.
Den uppmuntrar också övriga berörda parter att dra nytta av dessa färdplaner då de förbereder sina bidrag till den politiska processen.
It encourages stakeholders to make use of these roadmaps in preparing their inputs to the policy-making process.
fokuserade på hur Wärtsiläs unika styrkor gör det möjligt för oss att dra nytta av möjligheterna i marknaden.
focused on how Wärtsilä's unique business strengths enable us to capitalise on the opportunities in our markets.
Vid årets toppmöte i Göteborg uppmuntrades även kandidatländerna att dra nytta av medlemsstaternas erfarenheter i enlighet med denna gemensamma rapport.
year also encouraged candidate countries to make use of Member States' experience as presented in this joint report.
Det andra är att dra nytta av andras produkter och tjäna pengar som gör nästan ingenting!
The other is to leverage on other people's products
EU uppmuntrar dessa organ att dra nytta av alltillgänglig information,
The EU encourages these bodies to make use of allthe available information,
Affärsverksamheternas centrala mål är att dra nytta av den pågående snabba utvecklingen inom informationstekno-
The main aim of the businesses is to capitalize on the latest IT developments in order to serve customers better,
Köp Phen375 nu att dra nytta av helt fri kost
Purchase Phen375 currently to capitalize on the free diet plan as well
Du kan dessutom spara pengar genom att dra nytta av massor av rabattkoder som kan upptäckas där.
You can additionally save cash by benefiting from lots of discount codes that could be discovered there.
Förlåt mig om jag verkar angelägen om att dra nytta av dina färdigheter och ditt rykte så snart som möjligt.
Forgive me, then, if I seem anxious to make use of your skills
Hemligheten att dra nytta av detta läkemedel följer instruktionerna,
The secret of benefiting from this drug is following the instructions,
där Bodog anklagade PokerScout att dra nytta av online poker webbplatser "uppgifter utan tillstånd.
where Bodog accused PokerScout of profiting from online poker sites' data without permission.
samtidigt utbilda kunderna att dra nytta av detta.
educate customers at the same time to make use of this.

Results: 747, Time: 0.1909

Word by word translation


dra
- pull drag draw go take
nytta
- benefit use useful good beneficial

S Synonyms of Att dra nytta


Att dra nytta in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More