ATT GE ALLA IN ENGLISH

Translation of Att ge alla in English

S Synonyms

Results: 181, Time: 0.1273

Examples of using Att ge alla in a sentence and their translations

Den idealiska startsatsen för att ge alla dina gör-det-själv-arbeten en perfekt finish.
The ideal starter kit to give all your DIY projects a perfect finish.
Jag förstår att det inte går att ge alla svar i dag.
I understand that it is not possible to give all the answers today.

To provide all

Ett effektivt sätt att ge alla barn, inklusive de som har missgynnad bakgrund, möjlighet till livslångt lärande är att förbättra kvaliteten på förskoleutbildningen.
One effective way to provide all children, including those from disadvantaged backgrounds, with the opportunity for lifelong learning, is to increase the quality of pre-school education.
Avancerade datasystem inrättades före den 1 maj för att ge alla medlemmar möjlighet att följa de ärenden som behandlas inom nätverket och att utbyta information.
Sophisticated IT support systems were set up before 1 May in order to provide all members with the possibility of following cases dealt with within the network and of exchanging information.

Giving everyone

Det handlar om att ge alla den andra chans som de förtjänar.
It's about giving everyone that second chance they deserve.
Att ge alla förmågor?
Giving everyone on the planet an ability?

Giving all

HTC förbinder sig att ge alla nya flaggskepp enheter större Android-uppdateringar för 2 år.
HTC commits to giving all new flagship devices major Android updates for 2 years.
Home SVENSKA HTC förbinder sig att ge alla nya flaggskepp enheter större Android-uppdateringar för.
Home ENGLISH HTC commits to giving all new flagship devices major Android updates for.

To give every

Målet med Vevios är att ge alla utsatta grupper en trygg vardag.
The aim of Vevios is to give every vulnerable group daily security.
Alexander kastade vattnet istället för att ge alla soldater lite.
Was Alexander throw the water instead to give every soldier a little bit.

To give everyone

Vi har alla en skyldighet att ge alla möjligheten till ett värdigt liv.
We all have an obligation to give everyone the chance to live in dignity.
Vi försöker att ge alla en chans att pröva på hemsidans samtliga funktioner.
We try to give everyone a chance to see the full functionality of our website.
Other sentence examples
Att ge alla tillgång till rättvisande information från flera utgångspunkter om EU.
To give everyone access to fair and diverse information about the European Union;
Hon var på väg att ge alla ett gratis oljebyte.
She was looking to just give everybody a free oil change.
Diplomati är bra, men själva diplomatin kommer inte att ge alla svar.
Diplomacy is good, but diplomacy of itself will not deliver all the answers.
Allt besvär som du gör dig, för att ge alla ett nytt liv.
All this trouble you're going through to give everyone a new life.
Syftet är att ge alla berörda parter chansen att uttrycka sina tankar och synpunkter kring nuvarande problem med momsen, och hur dessa problem kan bemötas.
The aim is to give all stakeholders a chance to express their thoughts and views on the problems that currently exist with regard to VAT, and how these can be addressed.
Ett annat användningsområde är att ge alla aktörer i försörjningskedjan möjlighet att hålla koll på hur mycket som är producerat och var leveransen finns.
Another field of use is to give all the actors in the supply chain an opportunity to keep track on how much is produced and where the delivery is.
Målet är att ge alla riskkapitalfonder, även mindre fonder, möjlighet att specialisera sig och diversifiera portföljerna.
The aim is to give all venture capital funds the opportunity to specialise and diversify, including smaller specialist funds.
Det är för att ge alla dessa politiska aktörer möjlighet att delta som vi kräver att valet skjuts upp.
It is in order to allow all these political actors to participate that we are asking that the elections should be postponed.
Partille Cup samarbetar med några av Göteborgs mest populära hotell med målet att ge alla deltagare och medresenärer de bästa priserna och god service.
Partille Cup cooperates with some of the most popular hotel in Gothenburg, all aiming to offer all participants and co-travellers the best prices and full service.
Syftet med detta är att ge alla lufttrafikföretag från EU en icke-diskriminerande tillgång till flygrutter mellan EU och Vietnam.
The aim of this is to provide all EU air carriers with non-discriminatory access to routes between the European Union and Vietnam.
Varje dag arbetar vi för att erbjuda betalningslösningar som bidrar till att ge alla företag och människor ett mer dynamiskt och oberoende liv.
Every day, we work at offering payment solutions that help to give all companies and people a more dynamic and independent life.
Som ni alla vet är det viktigt att ge alla politiska kandidater lika möjligheter att nå ut i medierna.
As you all know, it is essential to provide all political candidates with equal access to the media.
Avtalets syfte är att ge alla lufttrafikföretag från EU icke-diskriminerande tillgång till flygrutter mellan EU och Vietnam.
The Agreement's objective is to give all EU air carriers non-discriminatory access to routes between the European Union and Vietnam.
Utskottet vill också avdelningen för att ge alla som socialbidragstagare med skuld beräkning uppgifter som krävs för att vara säker på att alla eventuella skulder är korrekt.
The committee also wants the department to provide all welfare recipients with the debt calculation data required to be assured that any debts are correct.
Jag är entusiastisk över att få tillfället att ge alla våra lärare det stöd de vill ha och förtjänar.
I'm excited about the opportunity to give all our teachers the support they want and deserve.
Den är utformad för att ge alla funktioner, beräkningar och funktioner för att vara en komplett och slutlig lösning på
It is designed to provide all the features, calculations and functionality to be a complete and final solution to all
Myndigheten har klarat att ge alla asylsökande tak över huvudet, även under den ansträngda situationen förra året.
The Agency has managed to give all asylum seekers a roof over their heads, even during the strained situation last year.
Vid den tidpunkten kommer Himlen att ge alla oss nya gudomliga marschorder.
At that time, Heaven is to give all of us our new, divine marching orders.

Results: 181, Time: 0.1273

S Synonyms of "att ge alla"


att tillhandahålla alla

"Att ge alla" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More