DÄRFÖR HON TOG IN ENGLISH

What does därför hon tog mean in Swedish

Results: 35032, Time: 0.0478

Examples of using Därför Hon Tog in a sentence and their translations

Det var därför hon tog jennifer.
That's why she took jennifer.
Det var därför hon tog hit dig.
You understand? That's why she brought you to me.
Det var därför hon tog med mig dit.
That's why she brought me there.
Hon visste hur hon skulle klara det, det är därför hon tog det.
She knew how to beat it, that's why she took it.

Hon tog därför ned sin hand till assanges penis för att kontrollera att assange verkligen hade satt på sig den.”.
She therefore put her hand down to Assange's penis to check whether he would really had put it on.”.
Vi brukade gå hit, men hon blev utslängd på livstid därför att sam hade en "ät så mycket du vill" buffé en gång och hon tog det som en personlig utmaning, som slutade illa.
We used to, but she got banned for life because sam had an all-you-can-eat buffet once and she took it as a personal challenge, and it got pretty ugly.
Det var därför hon togs till titan.
That's why they took her to titan.
Det var därför hon ville ta hand om dig och förbarmade sig över mig.
That's why she wanted to look after you... and took pity on me.
Det var därför hon tog bort bulten.
That's why she undid the wheel nut.
Det var därför hon tog livet av sig.
That's why she killed herself.
Det är därför hon tog livet av sig.
That's why she killed herself.
Och det var därför hon tog livet av sig.
And that's why she killed herself.
Är det därför hon tar livet av sig?
And that's why she kills herself?
Det var nog därför hon inte tog livet av sig här.
I think that's why she didn't kill herself here.
Därför tog hon honom.
That's why she took him, connor.
De tog mamma därför att hon är vad hon är nu, eller hur?
They took my mom away because of what she is now, didn't they?
Det var nog därför det tog henne så många år att säga att hon älskar mig.
Which is probably why it took her so many years to tell me she loved me.
Detta var till något att säga att den tog honom så long, därför att folket där skulle slagsmål varje annat över en fistfull av dammar av, som hon kunde se för hon själv, genom att observera gruppen, han överförde henne.
This was to say that it was taking him so long because the people there would fight each other over a fistfull of dust, as she could see for herself by observing the group he sent her.
Det är därför jag tog med henne.
That's why i brought her here today.
Därför tar hon ett studieuppehåll och påbörjar examensarbetet ett halvår senare än planerat.
Therefore, she takes a study break and begins her degree project six months later than planned.
Jag menar, det var därför jag tog med henne.
I mean, that's why i brought her?
i kö för att bli en heltidsanställd mamma. visst, ta familjen på en inkomst som krävs vissa skära ned kostnaderna och det var därför de började bli sparsam. hon småningom tog upp en familj med sex barn på en inkomst.
on hold to become a full-time mom。 Of course, raising a family on one income required some cutting back of expenses, and it was for this reason they started becoming frugal。 she eventually raised a family with six children on one income。 Sound familiar?
Det är därför jag är så känslig när hon tar upp det.
That's why i'm so sensitive when she brings it up.
Hon undrade om du kunde ta med celestes läxor idag därför att.
She was wondering if you could pick up Celeste's homework today because.
Nej, det var därför det tog lite tid att gräva fram material om henne.
No, that was why it took some time to dig up material on her.
Därför, abimelek, kungen av gerar, sände för henne och tog henne.
Therefore, abimelech, the king of gerar, sent for her and took her.
Därför att du är rädd för att ta de stora stegen.. eftersom hon är handikappad och så.
Cause you're afraid to make all the big moves'cause she's all handicapped and shit.
Det var därför henne föräldrar tror att hon tog självmord.
That's why her parents thought that she killed herself.
Edite estrelas betänkande är särskilt viktigt, och därför vill jag tacka henne för att hon tog initiativet till att utarbeta det, eftersom detta är det
The report by mrs estrela is especially important and that is why i thank her for her initiative in drafting it, because it is the first
uppmärksammas inte kvinnors roll i den internationella handeln, och därför vill jag lovorda föredraganden för att hon tog upp denna mycket viktiga fråga som så sällan diskuteras.
of women in international trade is neglected, and that is why i would like to congratulate the rapporteur because she raised that very important issue, which is very rarely debated.

Results: 35032, Time: 0.0478

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Därför hon tog" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More