DEN FRANSKA REGERINGEN IN ENGLISH

Translation of Den Franska Regeringen in English

Results: 1055, Time: 0.0666

french government (520) french governments (7)

Examples of using Den Franska Regeringen in a sentence and their translations

French governments

Under överläggningarna i Nantes förra veckoslutet lade den tyska och den franska regeringen om växeln mot ett gemensamt ställningstagande i de frågor
At consultations last weekend in Nantes, the German and French governments pointed the way for a common position on the
Vi ser detta som ett tecken på att den tyska och den franska regeringen måste lägga fram nya förslag på två viktiga punkter.
We can see this as an indication that the German and French governments need to move once again on two significant points.

The french government

Den franska regeringen har åtagit sig att privatisera Crédit Lyonnais till oktober 1999.
The French Government had committed itself to privatising CreÂdit Lyonnais by October 1999.
Ytterligare detaljer väntas meddelas från den franska regeringen senare under denna vecka.
Further details is expected to be announced by the French government later this week.

Of the french government

Tryckningen fördröjdes avsevärt på grund av ett förbud som den franska regeringen utfärdat.
The printing was held up for a considerable time by a ban of the French Government.
Men vad rör det den franska regeringen?
What business is that of the French government?
Other sentence examples
Den franska regeringen vågar inte ens närma sig en lösning av den finansiella frågan.
The French government dares not even approach the solution of the financial question.
Den franska regeringen borde ha haft kuraget att göra samma sak.
The French Government should have had the courage to do the same.
Till sist tror inte den franska regeringen och industrin på detta kopplingsdirektiv.
Finally, the French Government and French industry have no faith in this linking directive.
Den franska regeringen avser att underlätta övergången från anställd till entreprenör.
The French government intends to facilitate the change-over from employee to entrepreneur.
Den franska regeringen är en suverän regering.
The French Government is a sovereign government.
Den franska regeringen har, så vitt jag vet, inga nya bevis.
The French Government, as far as I know, has no new evidence.
Jag föreslår att den franska regeringen skall lära av oss.
I suggest that the French Government should learn from us.
Monsieur Chauvelin den inofficiella ambassadör av den franska regeringen.
Monsieur Chauvelin the unofficial ambassador of the French government.
I det föreliggande fallet har den franska regeringen använt polisstyrkor.
In this case the French Government has deployed police forces.
På förslag av den franska regeringen.
As proposed by the French government.
Jag tycker att ert ingripande gentemot den franska regeringen var fantastiskt.
I think that your intervention with regard to the French Government was fantastic.
Jag fällde inga nedsättande kommentarer om den franska regeringen.
I did not make any pejorative re marks about the French Government.
Med beaktande av den kandidat som föreslagits av den franska regeringen.
Having regard to the nomination submitted by the French Government.
Era frågor kommer att vidarebefordras till Daniel Cohn-Bendit respektive den franska regeringen.
Your questions will be passed on to, respectively, Mr Cohn-Bendit and the French Government.
Det skulle i vilket fall ha varit att lyfta fram den franska regeringen.
That at least would have put the French Government on the spot.
Jag fällde inga nedsättande kommentarer om den franska regeringen.
I did not make any pejorative remarks about the French Government.
Tyvärr, till Ricciotti sponsra Cité de l' Architecture och den franska regeringen.
Unfortunately, to Ricciotti sponsoring the Cité de l'Architecture and the French government.
Jag ger dig ett meddelande från den franska regeringen.
I bring you a message from the French Government.
Den 10 juni lämnade den franska regeringen huvudstaden.
In 10 of June, the government Frenchman abandoned the capital.
Enligt ett gemensamt uttalande från den tyska och den franska regeringen tycks nuvarande planer göra det möjligt att avsluta projektet senast 2010.
According to a joint declaration from the German and French Governments, it appears that at present plans could be made so that the project will be finished by 2010.
Den franska regeringen måste därför återkräva ett belopp på 164 miljoner euro plus ränta av banken.
The French government must therefore recover an amount of € 164 million plus interest from the bank.
Det kommer att ge den franska regeringen och kommissionen tid att formellt förhandla fram en slutgiltig lösning.
It will give the French Government and the Commission time to negotiate formally a final solution.
Det andra alternativet, som föreslås av den franska regeringen utifrån den amerikanska modellen, är konjunkturreglering.
The second option, proposed by the French Government on the American model, is counter-cyclical regulation.
Den franska regeringen började köra ut romer från Frankrike på etniska grunder, vilket är oacceptabelt.
The French Government started to drive out the Roma from France on ethnic grounds, which is unacceptable.

Results: 1055, Time: 0.0666

Word by word translation


den
- it it… it。
franska
- french france
regeringen
- government governments

"Den franska regeringen" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More