EN ALLVARLIG SJUKDOM IN ENGLISH

What does en allvarlig sjukdom mean in Swedish

S Synonyms

Results: 95, Time: 0.0422

Examples of using En Allvarlig Sjukdom in a sentence and their translations

Detta är en allvarlig sjukdom och det finns mycket få behandlingar.
This is a serious disease and there are very few treatments.
Gliom är en allvarlig sjukdom som saknar effektiv behandling.
Glioma is a serious disease that lacks efficient treatment.
En allvarlig sjukdom kan förändra oss.
A serious illness can change us.
Vaccinationen ska skjutas upp för personer med en allvarlig sjukdom med feber.
Vaccination should be postponed for people with a severe illness with fever.

En allvarlig sjukdom kan till och med förändra en mans hjärta.
A serious illness can change even a man's heart.
Din läkare har ordinerat glivec för att du lider av en allvarlig sjukdom.
Your doctor has prescribed glivec because you suffer from a serious condition.
Enligt hans familj och vänner detta var resultatet av en allvarlig sjukdom.
According to his family and friends this was the result of a serious illness.
Infektionen kan utvecklas till en allvarlig sjukdom om den inte behandlas för länge.
The infection can develop into a serious ailment if left untreated for long.
Har eller har haft en allvarlig sjukdom.
Have or have had any serious illness.
En allvarlig sjukdom tär på en familj.
Serious illness takes a toll on a family.
Förstoring av hjärtmuskeln är en allvarlig sjukdom vilket kan leda till hjärtfel.
Enlargement of the heart muscle, or hypertrophic cardiomyopathy, is a serious disease which could lead to congestive heart failure.
Impetigo är en allvarlig sjukdom lätt behandlas, kan det läka och torka av sig själv.
Impetigo is a serious disease is easily treated, it can heal and dry by itself.
Om man får en allvarlig sjukdom som bröstcancer så handlar en aspekt om behandling rent faktiskt, att man måste få tid till behandling.
If someone contracts a serious illness such as breast cancer, one purely factual consideration is that time out has to be taken for treatment.
I det vetenskapliga yttrandet pekas det vidare på att campylobacter har visat sig orsaka en allvarlig sjukdom, guillain-barrés syndrom, en störning som resulterar i akut neuromuskulär förlamning.
Still according to the above scientific opinion, campylobacter has shown to cause a serious disease, guillain-barré syndrome, a disorder resulting in acute neuromuscular paralysis.
En del människor är till exempel så rädda att få en allvarlig sjukdom och oroar sig så mycket för det att de i själva verket för det till sin varelse.
For example some people are so frightened of getting a serious illness and worry about it so much, that they actually bring it into their being.
Jag är frn statens södra del och är tillfälligt här... medan er domare maitland terhämtar sig frn en allvarlig sjukdom.
I'm from downstate and I'm sitting temporarily while your good judge maitland is recovering from a severe illness.
Doug och lisa har skapat en film som humaniserar en allvarlig sjukdom på ett sätt som är visuellt rik, dialog intensiv och full av metaforer.
Doug and lisa have created a film that humanizes a serious illness in a way that is visually rich, dialogue intense, and full of metaphors.
Impetigo- behandling impetigo är en allvarlig sjukdom lätt behandlas, kan det läka och torka av sig själv.
Impetigo- treatment impetigo is a serious disease is easily treated, it can heal and dry by itself.
Din läkare har ordinerat imatinib accord för att du lider av en allvarlig sjukdom.
Your doctor has prescribed imatinib accord because you suffer from a serious condition.
Skyddet av unga är viktigare än så, liksom behandlingen av alkoholism som en allvarlig sjukdom som drabbar alla i den berörda personens närhet.
The protection of young people deserves better, as does the treatment of alcoholism as a serious illness affecting everyone close to the person concerned.
Jag var med om en allvarlig sjukdom och insåg att jag måste göra någonting för min kropp och för att lugna ner mig– keep calm, relax.
I had a serious disease and realised that i have to do something for my body and to slow down – keep calm, relax.
Din läkare har ordinerat imatinib actavis för att du lider av en allvarlig sjukdom.
Your doctor has prescribed imatinib actavis because you suffer from a serious condition.
Det finns vanligtvis en allvarlig sjukdom, med undantag för några fall av encefalit.
It is usually not a severe disease, with the exceptions of come cases of encephalitis.
Tro inte på dem som säger att(1) spädbarnet bara är egensinnigt eller(2) att det är en allvarlig sjukdom som kräver omedelbar operation.
Don't follow the schools of(1) the baby is just willful or(2) it's a serious illness that requires an immediate operation.
Din läkare har ordinerat imatinib medac för att du lider av en allvarlig sjukdom.
Your doctor has prescribed imatinib medac because you suffer from a serious condition.
som finns och sannolikheten är mycket hög att man ska hitta en allvarlig sjukdom om man lider av en sådan.
available today and the probability is very high that you will find a serious disease if you suffer from one.
Din läkare har ordinerat imatinib teva för att du lider av en allvarlig sjukdom.
Your doctor has prescribed imatinib teva because you suffer from a serious condition.
som säger att (1) spädbarnet bara är egensinnigt eller (2) att det är en allvarlig sjukdom som kräver omedelbar operation.
Don't follow the schools of(1) the baby is just willful or(2) it's a serious illness that requires an immediate operation.
Utveckling och patentansökan av ny läkemedelskandidat mot blodförgiftning sepsis(blodförgiftning) är en allvarlig sjukdom mot vilken det inte finns några godkända läkemedel.
Development and patent application of a new medicine against blood poisoning(sepsis) sepsis(blood poisoning) is a serious disease, for which there are no approved drugs.
När det gäller livräddande behandlingar eller behandlingar av en allvarlig sjukdom saknar hindren betydelse.
In cases of life-saving treatment or treatment of a serious illness, no other obstacles matter.

Results: 95, Time: 0.0422

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "en allvarlig sjukdom"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More