FÅ UNDAN DET IN ENGLISH

What does få undan det mean in Swedish

Results: 272674, Time: 0.1499

Examples of using Få Undan Det in a sentence and their translations

Jag ville bara få undan det.
I just wanted to get away from it.
Men sitt ner, hur som helst, så kan vi få undan det, OK?
But sit down, anyway, so we can get it over with, okay?
Kan du inte bara medge att du inte har fått några biljetter eller en inbjudan och få undan det?
Why don't you admit you don't have tickets or an invite and get it over with?
Hur exakt tror du du kommer att få undan med det?
How exactly do you think you're going to get away with that?

Hjälp mig att få undan allt det här.
Help me get rid of this junk.
se hur du springer undan det här.
Let's see how you run away this.
Men då borde det iallafall finnas en längtan om att snabbt vilja få undan detta så att man får göra det man älskar att göra.
But then it should atleast be a desire to quickly want to get away this so that you may do what you love to do.
Få undan den där saken!
Get that thing out of the way!
Se till och få undan den.
Get it on a fifth wheel and lose it in the stack.
Få undan den där skithögen, sa jag, och släng honom bland soporna.
I said get that piece of shit out of here and throw him in the trash.
Efter det du gjorde, tänkte jag: bäst att få undan dig innan de skadar dig.
I figured, after what you did, i would better get you out before the mikaelsons came back to hurt you.
De flesta av oss vill få det snabbt undan och har varken lusten eller orken att stå hela dagen att pröva olika parfymer.
Most of us want to get it quickly away and have neither the desire or the strength to stand all day trying different perfumes.
Det är lätt att driva testa undan när man försöker en ny app till marknaden.
It's easy to push testing aside when trying to get a new app to market.
En special gren av denna kabal är engagerade att fösa undan oss vilket gör det än svårare att någon slags form av första kontakt med er.
A special branch of this cabal is dedicated to shooing us away by making it ever more difficult to carry out any form of first contact with you.
Jag tror det är tid för detta parlament att ta sig samman, att tränga undan rädslan och stopp på adrenalinflödet.
I think it was high time for the european parliament to shoulder its responsibilities, shake off its fear and get rid of this smell of adrenalin.
Jag vill gärna en förklaring till detta av kommissionsledamot wallström, för det är oacceptabelt att kommissionen bara sopar undan decopaint-rapportens slutsatser.
I should like to hear an explanation of this point from commissioner Wallström; for it is unacceptable for the commission to simply brush aside the conclusions of the decopaint report.
Härom kvällen glömde jag testade nästa dag också och det höll i sig, så nu har jag lagt undan mina läsglasögon och det är skönt att göra i den här åldern.
I tested the next day too, and it was still better, so now i forgot to put on my glasses and it feels great to be able to do that at my age.
Jag testade nästa dag också och det höll i sig, så nu har jag lagt undan mina läsglasögon och det är skönt att göra i den här åldern.
I tested the next day too, and it was still better, so now i have put away my reading glasses and it feels great to be able to do that at my age.
Det får inte komma undan.
undan det, om micky vill ha det så.
If that's what micky wants, we're gonna put it away.
Ja, och jag anser att det är min plikt att få undan dig från borgarbrackorna.
Yes, and i consider it my duty to wrestle you away from that gun-toting philistine.
Kan ni lägga undan det, så att min make kan titta på det?
Would it be possible for you to set these aside so that i can bring in my husband, and he can look at them?
Ska han få komma undan med det?
I'm supposed to let him get away with that? hold up.
Han ska inte få komma undan med det.
He's not gonna get away with this.
De ska väl inte få komma undan med det?
Yeah, harry, you're not gonna let them get away with that shit, are you?
Med att få det att se ut som om den flydde undan en attack.
With making it appear that this shuttle had fled an attack.
De borde inte komma undan med det.
They shouldn't be allowed to get away with it.
Haqqani kan inte komma undan med det.
Because haqqani can't be allowed to get away with this.
Men det ska hon inte få komma undan med.
But i won't let her get away with that.
Vi skulle inte godta detta från parlamentet eller från något annat nationellt parlament, och rådet borde inte få komma undan med det.
We would not accept that from this parliament or from any national parliament; the council should not be allowed to get away with it.

Results: 272674, Time: 0.1499

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Få undan det" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More