FÖR DEM SOM HAR IN ENGLISH

Translation of För dem som har in English

Results: 244, Time: 0.0982

for those who have (134) for those who are (9) for those who has (3)

Examples of using För dem som har in a sentence and their translations

För dem som har gjort detta.
For those who have done this.
Det är en verklighet för dem som har förlitat sig på Kristus.
It's a reality for those who have trusted in Christ.

For those who are

Och du ber för dem som har mött svårigheter- underskatta aldrig kraften i böner för någons högsta goda!
And you pray for those who are encountering difficulties-never underestimate the power of prayer for one's highest good!
Men för dem som har möjlighet att dra av djupa fickor, Titan Poker Tournament double stack är en perfekt möjlighet att vinna stort.
But for those who are able to draw from deep pockets, Titan Poker Tournament double stack are a perfect opportunity to win big.

For those that have

Det finns goda nyheter för dem som har svårigheter att lära sig dem.
There is good news for those that have difficulties with them.
Förlamning kan förekomma hos vissa hundar, särskilt för dem som har gått obehandlade.
Paralysis may occur in some dogs, especially for those that have gone untreated.

Of those who have

Det innebär också att frysa tillgångarna för dem som har missbrukat statliga medel.
It also means freezing the assets of those who have misused state funds.
Shopmobility: en lösning på inköpsproblemen för dem som har begränsad rörlighet 8.
Shopmobility: a solution to the shopping problems of those who have impaired mobility 8.

To those who have

Men han visar sig bara för dem som har åtagit sig ett episkt äventyr!
But he only appears to those who have undertaken an epic quest!
Nja, tidsinställda bomber betyder bara något för dem som har tid.
Well, time bombs only matter to those who have time.
Other sentence examples
Spelet rekommenderas, bara för dem som har mer än tio år gammal.
This game is recommended, only for those who have more than ten years old.
För dem som har begränsad budget, dessa klockor är ingalunda överkomligt.
For those who have limited budget, these watches are by no means affordable.
Rekommenderas för dem som har en aktiv livsstil.
Recommended for those who have an active lifestyle.
Vi vill också ha rättigheter för dem som har skapat audiovisuella verk.
We also want rights for those who have created audiovisual works.
FREE SPIRIT, färgglad och blommig för dem som har ett livligt sinne.
FREE SPIRIT, colorful and floral for those who have a lively mind.
Den är lämplig för dem som har tidigare erfarenhet av att ta hand om barn.
It is suitable for those who have previous experience caring for children.
Vi är fulla av ömhet för dem som har gjort.
We are full of tenderness for those who have done.
Det finns speciella aktiviteter som är specifikt för dem som har gynekomasti.
There are special activities that are specifically for those who have gynecomastia.
Stödet är avsett för dem som har en hemkommun i Finland.
This allowance is intended for people who have a municipality of residence in Finland.
För dem som har färre entreprenörer och färre patent går det bara bakåt.
Those that have fewer entrepreneurs and fewer patents just go backwards.
För dem som har nått ovanför Tathagatas nivå blir -tecknen fler.
Those who have reached beyond the level of Tathagata will have more symbols.
Mercy House finns inte för dem som har skickats dit.
Mercy House doesn't really exist for the people who get sent there.
Jag har sett livet för dem som har hopplöst.
I have seen the lives of those who have been hopeless.
Vilket är det verkliga motivet för dem som har lagt fram förslaget?
What is the real motive of those who have tabled this motion?
Omgivningen är bekant för dem som har läst Kalevala, vårt nationalepos.
It is the enviroment familiar to those, who have read Kalevala, our national epos.
För dem som har problem med din smartphone, i alla fall använda appen genom att klicka på HTML5.
For those who have problems with your smartphone, in any case use the app by clicking to HTML5.
Det kan vara mycket förvirrande speciellt för dem som har mycket lite kunskap om vad som ligger bakom förändringarna.
It can be very confusing particularly for those who have little knowledge of what is behind the changes.
Även för dem som har frågat, det tat är en Taoist yin-yang symbol.
Also, for those who have asked, the tat is a Taoist yin-yang symbol.
Men det är en annan sak för dem som har orsakat ohjälpliga skador för Dafa och Dafa-lärjungar.
But it's a different matter for those who have caused irreparable harm to Dafa and Dafa disciples.
Men för dem som har möjlighet att börja spela i mitten av veckan, den snabba action på Titan Poker kan vara mycket givande.
But for those who are able to hit the tables in the middle of the week, the fast-paced action at Titan Poker can be very rewarding.

Results: 244, Time: 0.0982

Word by word translation


dem
- them they their them… them。
har
- have are got did has

"För dem som har" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More