HÄR FÖR ATT DE INTE HAR IN ENGLISH

What does här för att de inte har mean in Swedish

Results: 2378, Time: 0.0476

Examples of using Här För Att De Inte Har in a sentence and their translations

Taub och foreman är här för att de inte har något uppenbart val.
Taub and foreman are here because they have got no other viable choices.
Ni vet nog att vi svarta är här för att de inte har råd med utbildning.
You people must be aware... that the brothers... are here. because they cannot afford an education.
Åter till våra zebror, de har hamnat här för att de av olika anledningar inte kunnat vara kvar hos sina tidigare ägare.
Back to our zebras, they have come here because they could not stay with their previous owners for various reasons.
Mästaren: det här betyder att de inte har förändrat sig i grunden jämfört med innan; det beror på att sanningen inte har förklarats tillräckligt för dem.
Master: this means that they have not changed fundamentally from before; it's that the truth hasn't been spelled out adequately to them.

Dessa läror är mycket svåra för alla dem som lever enbart för sig själva och som inte har börjat inse att de inte är här för sin egen skull.
These instructions will be very difficult for all who are living for themselves and who have not in some small degree begun to believe that they are not here for their own sake.
Liksom jeanine hennis-plasschaert har jag observerat att de inte är här ikväll för att bemöta anklagelsen.
Like ms hennis-plasschaert, i note that they are not here to answer that charge tonight.
Bara för att de har en kölapp betyder inte att de var här före oss.
Just because they have a ticket doesn't mean they were here first.
De har kommit hit för att demonstrera mot tjänstedirektivet, och det är inte första gången europas folk låter oss veta att de inte är för det här avregleringsförslaget.
These people have come here to demonstrate against the services directive, and this is not the first time that the people of europe are letting us know that they are not in favour of this liberalisation proposal.
När vi har diskuterat den här frågan här tidigare har kommissionen försäkrat oss om att de aktuella frågorna har bedömts noggrant för att de inte ska komma i konflikt med eu:s export.
When we have discussed this issue here in the past, we have been assured by the commission that the items in question have been carefully assessed to ensure they do not clash with EU exports.
De är här för att de inte har nånstans att fly.
The people. The only reason there's anybody here is because they have nowhere to go.
Gud kommer att bränna ner det igen... för att de inte har här att göra.
And then God's gonna burn it down again, cos they don't belong here in the first place.
För det första för att de inte är här för att ta del av debatten, men även för att de inte har fattat några beslut.
The council is also to blame, firstly for not being here to listen to the debate, but also for not taking decisions, because it is swayed more by purely national interests than by a european vision of agriculture.
Eliten inom europa inser inte att vi måste behandla de här länderna med den respekt de förtjänar, inte bara för att vi vill att de skall rösta för anslutningen utan för att de institutioner vi har måste bli mer tillförlitliga och mer lyhörda.
The élites within europe do not recognise that we have to treat these countries with the respect that they deserve, not only because we want them to vote positively on entry, but because the institutions that we have must become more accountable and more responsive.
De läggs inte som något värdeomdöme, utan som respekt för presidiets kompetens, ett löfte om att vi kommer att återvända till de här frågorna vid behandlingen av budgeten i oktober om vi inte anser att de har behandlats tillräckligt här.
They are made not as a value judgment but out of respect for the bureau competence, and include a promise that we will return to these questions at the reading of the budget in october if we do not consider that they have been adequately covered by that time.
Har jag inte berättat för er att de här sakerna har arrangerats för er kultiverare varje steg på vägen?
Haven't i told you that these things have been arranged for you, the cultivators, each step of the way?
De har bilar från det här årtiondet, för att inte nämna halvautomatiska vapen.
They have cars from this decade, not to mention semiautomatic weapons.
Och om de har skäl och argument för att inte göra detta undrar jag om de är beredda att här ta till orda och försvara sig.
And if they have reasons and arguments for not doing so, whether they are prepared to stand up here and defend themselves?
De har inte heller fäst någon vikt vid att de belgiska myndigheterna ansvarar för att utreda fallet och att europaparlamentet inte har någon uppgift att fylla i det här skedet.
Similarly, they have disregarded the fact that the belgian government is in charge of investigating the case and that the european parliament has no role to play at this stage.
De ödesbestämda chanserna för dem som inte har räddats, som inte har lyssnat när dafa-lärjungar har klargjort sanningen för dem under den här perioden, eller som inte har förstått ens efter att de har fått höra sanningen, kommer att ta slut.
Those who haven't been saved, who have not listened as dafa disciples clarified the truth to them during this period, or who haven't understood even after they were told the truth, will run out of predestined chances.
De ödesbestämda chanserna för dem som inte har räddats, som inte har lyssnat när dafa-lärjungar har klargjort sanningen för dem under den här perioden, eller som inte har förstått ens efter att de har fått höra sanningen, kommer att ta slut.
Those who haven't been saved, who have not listened as dafa disciples clarified the truth to them during this period, or who haven't understood even after they were told the truth, will run out of predestined chances, and when something is over it's over.
Europeiska unionen har en roll att spela här, och vi har också möjlighet att påverka industrin– ingen här har talat om turismindustrins ansvar i våra egna länder för att deras metoder inte ska skada de länder där de befinner sig.
The european union has a role to play here, and we have a role in pressing the industry – nobody here has spoken about the responsibility of the tourist industries in our own countries to ensure that their practices do not damage the countries where they are.
Alla tror att de här är valium men de har fel, för det är inte valium.
Everybody calling these little guys here valium,-they're wrong,'use It's not valium.- yeah, and?
Jag har kommit hit nu för att historien inte ska glömma vad som hände här. att människor dödades här. att de brändes och dödades här.
L'm here now to make sure that history will not forget what happened here... that people were killed here, that they were burned and killed here.
Så jag ska sitta och hävdar detta platsen för alla hundar som tror inte att de har vad som krävs för att vara här.
So I'm gonna sit down and claim this spot for all the dogs who don't think they have what it takes to be over here.
Till att börja med: när de svarar på den här frågan hävdar de att de har "omfattande bevis" för att bevisa att något inte hände.
First of all: in the answer to this question, they claim to have"extensive evidence" to prove that something did not happen.
Nizkor svarar: till att börja med: när de svarar på den här frågan hävdar de att de har "omfattande bevis" för att bevisa att något inte hände.
Nizkor replies: first of all: in the answer to this question, they claim to have"extensive evidence" to prove that something did not happen.
För varje timme vi stannar här ökar risken att de får syn på oss om de inte redan har fått det.
Every hour we sit here is an hour closer to being sighted by them... if we haven't been sighted already.
Alla som stannar här bevisar för mig att de inte har en uns värdighet i kroppen.
Anyone who stays here a minute longer is admitting to me personally, they do not have a single spark of human decency.
Det jag just har berättat är för att förklara för er att teorin om gravitation inte existerar; den egentliga orsaken är den här omgivningens partiklar, de måste existera i den här omgivningen, mellan dem finns band.
What I was trying to tell you just now is that "gravity" doesn't exist. the particles in this environment to exist here, they have to be interconnected.
Jag kan bara säga att de måste döma sig själva också, och vad de vill ha, för de har valt det här livet och skulle inte vara här om de var missnöjda.
All i can say is that the men have to be their judges of their own, what they want, because they have chosen this way of life and, if they were not happy, they wouldn't be here.

Results: 2378, Time: 0.0476

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Här för att de inte har" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More