HAN INTE SKULLE KUNNA IN ENGLISH

What does han inte skulle kunna mean in Swedish

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0541

Examples of using Han Inte Skulle Kunna in a sentence and their translations

Ja, fast sanningen är han inte skulle kunna komma.
Yeah, well, um, the truth is that he couldn't come.
Pappa sa att han inte skulle kunna skydda mig för evigt.
My father always told me that he wouldn't be around forever to protect me.
Han fruktade att han inte skulle kunna fullborda sitt arbete och blev därför alltid glad när han fick besök av ungdomar.
He feared he would not be able to finish his work and was therefore glad of visits from young people.
Och när han såg att han inte skulle kunna övervinna honom, han rörde nerven av låret, och omedelbart den vissnade.
And when he saw that he would not be able to overcome him, he touched the nerve of his thigh, and immediately it withered.

Jag delade hans adamsäpple på mitten som en frukt en sommardag så han inte skulle kunna säga nått.
I cut his Adam's apple in half like a piece of fruit on a summer day so he wouldn't say a word.
Boerhaave erbjöd honom en resa till sydafrika och amerika, men linné avböjde med förklaringen att han inte skulle kunna klara av värmen.
Boerhaave offered him a journey to south africa and america, but linnaeus declined, stating he would not stand the heat.
Vid varje nivã¥, alla sa att han var fã¶r liten och att han inte skulle kunna sã¤kra en plats.
At every level, everybody said that he was too small and that he wouldn't be able to secure a spot.
Han meddelade också att han inte skulle kunna rösta för yttrandet, trots föredragandens värdefulla arbete, och att han lämnat in ett ändringsförslag.
Mr BEALE declared that he could not vote for the opinion despite the high quality of the Rapporteur's work and the amendment which he had tabled.
Efter en lång kamp beslutade jag mig för att begå självmord så att han inte skulle kunna äga mig och jag inte skulle bli straffad.
After a long battle i decided to commit suicide so that he couldn't possess me and i wouldn't be punished.
han skulle transportera the orm och han visste att han inte skulle kunna använda en standardvagn på grund av orms ganska speciella mått.
was going to transport the orm, and he knew he knew he wouldn't be able to use a standard trailer because of orm 's rather special measurements.
dödade hans vän... högg av vännens huvud så att han inte skulle kunna se solnedgången... under alla de år han skulle ligga där död.
killed his friend, cut his friend's head off so he wouldn't have eyes to see the sunset all those years
Det finns inga skäl att han inte ska kunna utöva sitt arbete igen.
As far as I'm concerned, there's no reason he shouldn't be able to practice law again.
Som om han inte skulle kunna såra mig.
Like he wouldn't cause me heartache.
Som om han inte skulle kunna vila upp sig här.
As if one can't rest here.
Inte nog med att han inte skulle kunna sälja njuren utan han skulle också dra på sig min vrede.
Not only would such a man not be able to sell a kidney stolen in such a hasty manner, but he would face my wrath.
Effekten som den här stroken skulle kunna ha på marios kropp kunde vara att han inte skulle kunna kontrollera vänster sida av sin kropp.
So the effect that this stroke could have on Mario's body could be the fact that he couldn't be able to control the left side of his body.
När psykiatrer undersökte fallet avslöjades att simons barndom med mammans självmord när han var nio hade skapat en sån stor skuld att han inte skulle kunna komma över den.
When clinical psychologists reviewed the case, it was revealed that Simon's traumatic childhood, starting with the suicide of his mother at the age of nine, had caused him such irreparable guilt... that he was never able to overcome it.
Ja han var så nervös, han var så påtagligt nervös för hela det här. både upplägget i sig och för att han inte skulle kunna leva upp till sin del. att föra beloppen vidare.
Yes , he was so nervous, he was so terrible nervous about this whole thing. he feard he wouldn't be able he could not live up to his part to transfer the money.
Kanske. om han gjorde det skulle han inte kunna genomföra det.
You know, maybe because if he did... he wouldn't be able to go through with it.
Verksamheten kostade naturligtvis pengar och ransom insåg att han inte själv skulle kunna investera så mycket.
His activities of course cost much money and ransom understood that he could not afford all that money.
Döda honom för att han inte skulle kunna leva vidare, för att han skulle sluta plåga mig!
May the lord strike him dead! let him be dead and not torture me any more!
Han skulle inte kunna.
He couldn't have.
Han skulle inte kunna ha misslyckats.
He could not have missed.
Han skulle inte kunna döda någon.
He could never kill anybody.
Han skulle inte kunna ta sitt liv!
He couldn't kill himself.
Han skulle inte kunna ha någon annan.
He could not do otherwise.
Han skulle inte kunna döda nån.
He couldn't kill anyone. David wouldn't hurt a fly.
Han skulle inte kunna begå ett rån.
He wouldn't be able to commit a robbery.
Och han skulle inte kunna släppa taget.
And there was no way he could let go.
Hur förfärad skulle pierre inte ha blivit, om någon för sju år sedan hade sagt honom, att sökandet och oron för framtiden är lönlösa; att han inte skulle kunna ändra på sitt liv trots att han föraktade sin livsföring.
How indignant pierre would have been seven years before, when he would returned from his sojourn abroad, if someone had told him that there would be no need for him to seek or plan anything, that his path had long ago been traced and predetermined for him.

Results: 30, Time: 0.0541

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Han inte skulle kunna" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More