I SÅ FALL MÅSTE DE IN ENGLISH

What does i så fall måste de mean in Swedish

S Synonyms

Results: 13199, Time: 0.1006

Examples of using I Så Fall Måste De in a sentence and their translations

I så fall måste de frisläppas under det sjunde året med en generös avskedsgåva.
In that case they must be set free during the seventh year with a generous parting gift.
Jag vill kolla att det inte finns några löshästar här... för i så fall måste de bindas.
I'm making sure there are no loose cannons rolling around on my deck, because if there are, i need to tie them down.
I så fall måste lagstiftningen ändras så att offentliga myndigheter blir skyldiga att informera om när de gör affärer med varandra.
That being the case, the law must be changed so that public authorities have a duty of information when they deal with each other.
Men som domaren sa måste de i så fall bevisa hans skuldutom rimligt tvivel.
But as the judge just said... to get it, they have to prove their case beyond a reasonable doubt.

I sådana fall måste de också agera på ett område som uppenbart saknas i europeiska unionen: social balans.
In that case, they also need to act in an area which is most notably lacking in the european Union: social balance.
De uppgifter som utförs av europol och eurojust måste i så fall överensstämma med deras uppdrag i enlighet med fördraget om europeiska unionens funktionssätt(EUF-fördraget).
The tasks to be executed by europol and eurojust must in that case be in line with their missions as established by the treaty on the functioning of the european union(TFEU).
Transportörer kan vara mellanhänder som medverkar i ett kriminellt nätverk och i så fall måste de straffas för människohandel och människosmuggling.
Carriers may be middlemen in the criminal network, in which case they should be penalised for the trafficking in, and smuggling of, human beings.
I så fall måste den som lämnar synpunkterna på första sidan klart och tydligt ange att de inte ska offentliggöras.
In this case, contributors should expressly state on the first page of their submission that they oppose publication.
Eller menar de att det måste vara över 50 procent i varje medlemsstat? i så fall ger varje medlemsstat bort sin rätt att fatta beslutet till alla andra medlemsstater!
Or do they mean that it must be over 50% in each member state, in which case each member state gives up its right to make the decision to every other member State!
Omfattande åtgärder som vidtagits för att se till att de offentliga kontrollenheterna fungerar effektivt kan innebära att den nationella kontrollplanen måste ändras, och de ska i så fall behandlas i avsnitt 9.
Substantial actions taken to ensure effective operation of official control services may require amendment of the national control plan and should in such case be included in section 9.
Du kan välja att ta ut moderskapspenningen under 150 dagar(i så fall måste de 30 extra dagarna tas ut efter förlossningen).
Beneficiaries of maternity benefit can opt for a period of 150 days(in this case, the extra 30 days must be taken after the birth of the child).
I så fall måste de först ha en människa i fångenskap.
To do that, they must first have a human in captivity.
I så fall måste du lista ut en ny plan innan de förstör allt!
If i choose to believe you, and if you really wanna help, then come up with a new scheme before those teenage goombas ruin everything.
Enligt lissabonfördraget måste de i så fall först anmäla detta till rådet och kommissionen.
Under the lisbon treaty, they must first notify the council and the commission.
Kommissionen måste undersöka om dessa åtgärder utgör nytt stöd och om de i så fall kan anses vara förenliga med den inre marknaden.
The commission must check whether these measures constitute new aid and whether, if appropriate, this aid can be declared compatible with the internal market.
I europas fall måste handelspolitiken därför bedrivas så att den är i linje med eu:s samtliga mål, särskilt de utrikespolitiska målen.
Thus, in Europe's case, trade policy must be conducted in a manner consistent with all the Union's objectives and, in particular, the objectives of its external policy.
I annat fall måste de få rimlig ersättning så att de kan köpa en likvärdig fastighet.
If this is not possible, they need to be granted a fair compensation that allows them to buy a similar property.
I vilket fall som helst måste fasta länkhjul monteras att de är helt parallella med varandra.
In any case, the fixed castors must be mounted so that they are perfectly parallel to each other.
I ett par fall var manfallet bland de anmälda stort, att saken måste påtalas.
In a few cases were manfallet among those notified as large, that the matter must be reported.
I bästa fall följer företagen lagen och minimerar de sociala kostnaderna för sin verksamhet långt de måste, samtidigt som de agerar i ägarnas intresse.
At best, businesses will follow the law and minimize the social costs of their operations insofar as they must, while acting in the best interests of their stakeholders.
Jag tror de måste vara i alla fall dubbelt långa.
I think they must be at least twice as long.
Medlemsstaterna bör beredas möjlighet att på förhand fastställa standardbelopp för avgifter, så att de inte måste redovisa de faktiska kostnaderna i varje enskilt fall.
Whereas member states should be given the opportunity to fix flat-rate sums for fees so as not to have to supply evidence of the costs actually incurred in each individual case;
Jag anser att systemen, hur olika de än är, i varje fall på medellång sikt måste göras förenliga, att vi här faktiskt också får en europeisk marknad.
The systems are so different that they must, at all costs, be made compatible in the medium term, so that we can create a real european market here.
I de fall dessa teman eller plugins inte kommer att uppdateras så att de fungerar med gutenberg, måste de ersättas av andra fungerande lösningar.
In case themes and plugins are not being updated to work with gutenberg, they would need to be replaced with other working solutions.
De måste i så fall anmäla till kommissionen att sådana åtgärder planeras.
They have to notify their plans to the commission.
Om de föddes innan syndafallet måste i så fall alla barnen ha ätit av den förbjudna frukten, för både kajins handlingssätt och hevels
If they were born before the fall, it means that all the children must have eaten of the forbidden fruit, for both Kayin's behavior and Hevel's death show that they
Om de föddes innan syndafallet måste i så fall alla barnen ha ätit av den förbjudna frukten, för både kajins handlingssätt och hevels
If they were born before the fall, it means that all the children must have eaten of the forbidden fruit, for both Kayin's behavior and Hevel's death show that they
Vidare måste märkskyltarna vara fästade på ett sådant sätt att de sitter säkert under motorns livslängd och inte kan avlägsnas utan att de i så fall förstörs eller blir oläsliga.
Additionally, labels must be attached in such a manner that their fixing is durable for the useful life of the engine, and the labels cannot be removed without destroying or defacing them.
I debatten om revideringen av strukturfonderna måste bindande regler införas, att medlemsstaterna verkligen respekterar principen, eftersom de i annat fall riskerar ingrepp i finansieringarna.
Compulsory elements must be incorporated during the debate on the revision of the structural funds, so that member states respect this principle or face financial penalties.
Vi måste komma ihåg att problemet i detta fall inte handlar om att det förekommer mycket negativt- utan mer om att de som företräder det som är positivt tiger.
Let us remember: the problem in this case is not so much that there is so much bad- it is more the case that the good keep silent.

Results: 13199, Time: 0.1006

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "i så fall måste de"


"I så fall måste de" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More