KLARADE SIG SÅ HÄR LÅNGT IN ENGLISH

What does klarade sig så här långt mean in Swedish

Results: 234, Time: 0.5432

survived (21) fared (11) was fine (4) made it (7) got away (6)

så här långt
so far (260) this far (215) thus far (38) this way (3) this long (3)

Examples of using Klarade Sig Så Här Långt in a sentence and their translations

Ingen har tagit sig så här långt.
No one has ever made it this far.
Även om han tog sig så här långt.
If he could even make it this far.
Efter en till sekund, skulle hastighetsmätaren flyttat sig så här långt.
After another second, the speedometer would have moved this far.
Hon hade drömmar och ambitioner, men hon klarade sig visst inte så här långt.
She had dreams and aspirations, but i guess she didn't make it this far, did she?

Jag tvivlar på att triaderna kommer bry sig om att hämnas så här långt norrut.
I doubt very much the triads are gonna bother with any kind of retaliation this far up north.
Det är bara de som vill ta sig över badlands som kommer så här långt ut.
Only those that want to cross the badlands come out this far.
Det byzantineiska imperiumet hade tagit sig ann kristendomen då men dem kom aldrig så här långt söderut.
The byzantine empire had adopted christianity by then... but they never got this far south.
Så här långt ägnade sig fraktionen åt självständiga aktiviteter, som propaganda mot kriget och klassamarbetspolitiken hos det gamla partiet.
In so far as this faction engaged in independent activities, these were a matter of propaganda against the war and the class-collaborationist policies of the old party.
Ingen klarade att kultivera så här i historien och ingen mycket som försökte göra det; inte heller dirigerade några gudar människor till att försöka sig på det här sättet.
Nobody managed to cultivate like this in history, and nobody so much as attempted it; nor did any gods direct people to try this approach.
Hon var stark som klarade sig så här långt.
She was a strong woman to have made it this far.
Ingen kanske har tagit sig så här långt.
Maybe nobody makes it this far.
Jag undrar om henry och kate har tagit sig så här långt.
I wonder if henry and kate have made it this far.
På den här bilden har de inte riktigt kommit så långt att jag vill skörda, men snart blir det ångkokta rankspenatskott: myskmalvan(Malva moschata) brukar jag använda till att dekorera mat med så här års, men snart kommer den att sätta riktig fart och bli huvudingrediensen i vårsalladen: ytterligare en nykomling som har klarat sin första vinter här är löparfetblad(Sedumm sarmentosum).
In this picture, they have not really come so far that i reap, but soon it will be steamed hablitzia shot: malva moschata(Malva moschata) i usually use to decorate food with this time of year, but soon it will put real momentum and become the main ingredient in vårsalladen: another newcomer who has passed his first winter here is löparfetblad(Sedumm sarmentosum).
Hennes fötter är såriga hon sprang långt med den här i sig.
Feet are cut up, so... i feel she ran a long way with this in her.
Nej, sir. l den här tidslinjen sträcker sig inte imperiet så långt.
In this timeline, the imperium does not extend that far.
Europa är så långt borta, säger de, och denna fördom ökar när politikerna här ansluter sig till dem.
Europe is so far away, they say, and this prejudice grows when politicians here join in.
Vi är endast här som en rådgivande kammare, men kolleger förväntar sig att vi skall driva parlamentets ståndpunkt så långt som det är möjligt.
We are only here as an advisory chamber, but colleagues expect us to press the Parliament's point of view as far as we possibly can.
Okej, så långt allt jag lärde sig om the OC är att ingen har ett husdjur och seth, här är en total drama queen.
Okay, so far, all i have learned about the O.C. is that no one has a pet and seth, here, is a total drama queen.
Jhumpa lahiri tycker sig med sankmark att ha klarat av ett tema med sitt författarskap här långt och har sedan någon tid tillbaka bosatt sig i rom med sin familj för att lära sig ett nytt språk och komma vidare med skrivande.
Jhumpa lahiri find herself with lowland to have passed a theme with his writing so far, and has since some time now settled in rome with his family to learn a new language and get on with writing.
Men här långt är vi på god väg att klara det", konstaterar ingves i sin inledning till utfrågningen.
But so far we are well on the way to achieving this", mr ingves notes in his introductory comments to the hearing.
Antal canadiens spelare som ännu inte registrera en punkt på power play här långt den här säsongen, med desharnais ta bort sig från listan på onsdag kväll.
Number of canadiens players who have yet to register a point on the power play thus far this season, with desharnais removing himself from that list on wednesday night.
Ståndpunkterna här i parlamentet befann sig mycket långt ifrån varandra, men så var fallet även i medlemsstaterna och de olika organen.
Positions here in parliament were very far apart, but they were equally divergent between the member states and the different institutions.
Ett mirakel att han klarade sig så här långt.
It's a miracle he lasted this long.
Det var säkerligen lika bra att hon inte klarade sig så här långt.
Probably just as well she didn't make it this far.
Han tog sig så här långt och nu är han döende.
He made it this far, and now he's dying.
Om det inte vore för fa-upprätandet så skulle den mänskliga historien inte ha tagit sig så här långt.
If it weren't for fa-rectification human history wouldn't have made it this far.
Otroligt att hon klarade sig så långt.
It's amazing she made it as far as she did.
Om de inte klarade sig, är det här en meningslös kamp.
If they didn't make it, we're fighting for a lost cause.
Arbetarna besegrades inte, men de gick bara här långt och drog sig sedan tillbaka.
The workers weren't defeated, but they just went so far and then they receded.
Allt vi har gjort här långt inom kemin har handlat om stabiliteten hos elektroner och att elektroner
SAL: everything we have been dealing with so far in our journey through chemistry has revolved around stability

Results: 234, Time: 0.5432

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Klarade sig så här långt" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More