NI HAR INTE NÅGRA IN ENGLISH

What does ni har inte några mean in Swedish

Results: 4084, Time: 0.215

ni har inte
you have not (268) you don't (10) you have failed (4) you can't (5) you ai not (5)

några
some (51152) any (25138) a few (24109) a couple (4642)

Examples of using Ni Har Inte Några in a sentence and their translations

Ni har inte några kroppar än.
You don't have any bodies yet!
Ni har inte några planer på att släppa en box eller något liknande(denna frågan kom helt fel)?
You haven?t any plans to release a box or something like that?(This question came wrong).
Ni har inte några planer på att släppa en box eller något liknande(denna frågan kom helt fel)? -inte ännu j.
You haven?t any plans to release a box or something like that?(This question came wrong)-Not yet j.
Ni har inte tillkännagivit några antidumpningstullar förrän nu.
You have not announced any dumping levies until now.

Ni har inte någon med det namnet?
You don't have anyone by that name?
Och ni har inte något ni vill berätta?
And you guys don't have anything you want to tell me?
Men ni har inte något val.
I'm afraid there's no choice.
Det här är ett fängelse med maximal bevakning... och ni har inte några som helst vapen?
This is a maximum security prison and you have no weapons of any kind?
Har inte ni råd med några väggar?
You guys couldn't afford any walls?
Ni har väl inte talat med några försäkringsbolag?
You haven't talked to any insurance companies?
Ni har ingen rätt att anklaga om ni inte har några bevis.
You have no right to accuse if you have no proof.
Utan gud, små barn, har ni ingen framtid, ni har inte något hopp eller frälsning; lämna därför det onda och välj det goda.
Without god, little children, you do not have a future, you do not have hope or salvation; therefore leave evil and choose good.
Ni har ju inte fått några barn.
Because you haven't had any.
Om inte ni har några ledtrådar, då.
Unless someone else can tell me that you have any other leads.
För ni har inte några egna idéer.
Because you don't have ideas of your own.
Ni har inte något giltigt uppehållstillstånd eller uppehållskort(om tillämpligt) eller en visering i enlighet med rådets förordning(EG) nr 539/2001 från mars 2001.
You do not have a valid residence permit/a residence card if applicable or a visa as required in accordance with the council regulation(EC) no 539/2001 of march 2001.
Ni har inte någon konsekvent strategi som kombinerar politiken för ekonomi, samhälle, handel, industri, jordbruk eller forskning för att kunna säkerställa en hållbar och rättvis utveckling.
You do not have a consistent strategy combining economic, social, trade, industrial, agricultural or research policies to guarantee sustainable and fair development.
Er har inte någon nervknut.
Yours doesn't have a ganglioma.
Ni kanske inte har några.
Perhaps you haven't got any.
Ni kanske inte har några vänner.
Maybe you don't have any friends.
Har ni inte haft några problem med vålnaderna?
Have you not had any trouble with the Wraith?
Säger du att ni inte har några säkerhetsvakter?
You tell me you don't have any security guards?
Vi vet att ni inte har några reserver.
We know you have no replacements.
Jag hoppas att ni inte har några invändningar.
I hope you have no objection.
Jag ser att ni inte har några pengar.
I can see you have no money.
har ni inte hittat några kroppar än.
At least you haven't found any bodies yet.
Har ni några fler frågor eller inte?
You got any more questions or not?
Om ni inte kan bevisa er oskuld har ni inte några lojala undersåtar.
Unless you can prove your innocence... you will have no loyal subjects.
Och några av er har irrat, har ni inte det?
And some of you have strayed, haven't you?
Ironiskt att ni är rektor när ni inte har några principer.
Ironic... you're a principal, but yet, you have no principles.

Results: 4084, Time: 0.215

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Ni har inte några" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More