SKA LÄMNAS IN IN ENGLISH

Translation of Ska Lämnas In in English

S Synonyms

Results: 702, Time: 0.1106

shall be submitted (363) must be submitted (56) should be submitted (30) shall be lodged (27) are to be submitted (11) must be lodged (8) will be submitted (7) the submission (6) submitted (6) shall be transmitted (3) must be handed in (3)

Examples of using Ska Lämnas In in a sentence and their translations

Shall be submitted

En ansökan om säsongsarbetstillstånd ska lämnas in i ett enda ansökningsförfarande.
An application for a seasonal worker permit shall be submitted in a single application procedure.
Ansökningar ska lämnas in till kommissionen.
Applications shall be submitted to the Commission.
Blanketten och planerna ska lämnas in till din studieadministratör med ansvar för forskarutbildning.
The form and the plans must be submitted to your department administrator.
Bilskattedeklarationen ska lämnas in inom utsatt tid.
The car tax declaration must be submitted within the prescribed time.
Studieprotokollet ska lämnas in inom tre månader efter EG-beslutet.
The study protocol should be submitted within 3 months of the EC decision.
Följande handlingar ska lämnas in i Ukraina ambassaden för att få ett studentvisum.
Following documents should be submitted in Ukraine Embassy to obtain a Student Visa.

Are to be submitted

Tre gruppuppgifter ska lämnas in av studenterna.
Three group submissions are to be submitted by the students.
Den behöriga myndigheten ska avgöra vilka dokument som ska lämnas in.
The competent authority shall determine which documents are to be submitted.

Must be lodged

Anbuden ska lämnas in till det ungerska interventionsorganet.
Tenders must be lodged with the Hungarian intervention agency.
Klagomålet ska lämnas in inom tre månader.
The complaint must be lodged within three months.
Interims- och slutliga resultat ska lämnas in i enlighet med protokollet.
Interim and final results will be submitted in accordance with the protocol.
Bidragen ska lämnas in till parlamentet i god tid innan ändringsförfarandet inleds.
The contributions will be submitted to Parliament in good time before the amendment procedure is starting.
Other sentence examples
Detta intyg ska lämnas in tillsammans med överklagandet.
That certificate shall be submitted together with the appeal.
En ansökan ska lämnas in elektroniskt till kommissionen och ska bestå av följande.
An application shall be submitted electronically to the Commission and shall consist of the following.
För förval, arbeten ska lämnas in till JPG-format 72dpi, 1 024.
For preselection, works must be submitted to JPG format 72DPI, 1 024.
Räkenskaperna i sin helhet ska lämnas in vid begäran.
The accounts in their entirety should be submitted upon request.
Ansökan ska lämnas in av forskare i Korea, senast den 29 september 2014.
Applications must be submitted by researchers in Korea, by September 29, 2014.
Ansökningar ska lämnas in med styrkande dokumentation, särskilt.
Applications shall be submitted with documentary evidence, in particular.
De allmänna upplysningarna ska lämnas in till kommissionen.
The general data should be submitted to the Commission.
Diabilder ska lämnas in i ramar eller.
Slides must be submitted in perro.
En uppdaterad riskhanteringsplan ska lämnas in varje år fram till förlängning.
An updated RMP shall be submitted annually until renewal.
Uppdateringar av progression ska lämnas in årligen med den årliga förnyelsen.
Progress updates should be submitted yearly with the annual renewal.
Auktionen genomförs i en runda med slutna bud som ska lämnas in till PTS.
The auction will be held as one round with sealed bids submitted to PTS.
En uppdaterad riskhanteringsplan ska lämnas in årligen till förnyat godkännande.
An updated RMP shall be submitted annually until renewal.
Ansökningar om godkännanden för sådana biocidprodukter ska lämnas in senast den 1 september 2017.
Applications for authorisation of such biocidal products must be submitted by 1 September 2017.
Räkenskaperna i sin helhet ska lämnas in vid begäran.
The accounts in their entirety should be submitted on request.
Ansökan ska lämnas in fyra månader innan du behöver vårdplats.
An application must be submitted four months before you need a day care place for your child.
En uppdaterad riskhanteringsplan ska lämnas in vart tredje år.
An updated RMP shall be submitted every three years.
Mätinstrument ska lämnas in enligt bestämt intervall.
Measuring instruments must be handed in at a set interval.
Den kliniska studierapporten ska lämnas in senast.
The clinical study report should be submitted by.

Results: 702, Time: 0.1106

Word by word translation


ska
- shall will are should am gonna
lämnas
- provided submitted left given supplied

S Synonyms of "ska lämnas in"


skall inges
ska skickas in
ska läggas fram
ska inlämnas
skall ställas
bör lämnas in
bör läggas fram
ska översändas
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More